Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klasside moodustamine Tallinna Ranniku Gümnaasiumis ja põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavalitsus 30.08.2006 määrus number 69
jõustumine 04.09.2006
Kehtetuks tunnistamine 09.05.2011
Redaktsiooni kehtivus 04.09.2006 - 09.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 04.05.2011 nr 73, jõustumine 09.05.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     30. august 2006 nr 69

 

 

 

 

 

Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klasside moodustamine Tallinna Ranniku Gümnaasiumis ja põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lõike 4, § 15 lõike 1, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 alusel ning kooskõlas haridus- ja teadusministri 30. juuni 2004 määrusega nr 38 „Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise tingimused ja kord”.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Moodustada Tallinna Ranniku Gümnaasiumis põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassid alates 1. septembrist 2006.

§ 2.  Teha Tallinna Linnavalitsuse 1. juuni 2005 määruses nr 58 „Tallinna Ranniku Gümnaasiumi põhimäärus” järgmised muudatused:

1) muuta § 9 lõiget 1 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„(1) Gümnaasiumis on põhikooli 1. – 9. klass ja gümnaasiumi 10. – 12. klass ning keelekümblusklassid ja põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassid.”;

2) muuta § 23 lõike 2 punkti 5 ja sõnastada see alljärgnevalt:

 „5) võib avada kooskõlastatult ametiasutuse juhatajaga ja Tallinna Linnakantselei loal pankades arveldus- ja muid kontosid vastavalt Tallinna linna eelarve kassalise teenindamise korrale;”.

§ 3.  Määrus jõustub 4. septembril 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär