Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
04.09.2006-09.05.2011

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klasside moodustamine Tallinna Ranniku Gümnaasiumis ja põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 30.08.2006 määrus number 69
Jõustumine:04.09.2006
Kehtetuks tunnistamine:09.05.2011
Redaktsiooni kehtivus:04.09.2006 - 09.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 04.05.2011 nr 73, jõustumine 09.05.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     30. august 2006 nr 69

 

 

 

 

 

Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klasside moodustamine Tallinna Ranniku Gümnaasiumis ja põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lõike 4, § 15 lõike 1, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 alusel ning kooskõlas haridus- ja teadusministri 30. juuni 2004 määrusega nr 38 „Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise tingimused ja kord”.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Moodustada Tallinna Ranniku Gümnaasiumis põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassid alates 1. septembrist 2006.

§ 2.  Teha Tallinna Linnavalitsuse 1. juuni 2005 määruses nr 58 „Tallinna Ranniku Gümnaasiumi põhimäärus” järgmised muudatused:

1) muuta § 9 lõiget 1 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„(1) Gümnaasiumis on põhikooli 1. – 9. klass ja gümnaasiumi 10. – 12. klass ning keelekümblusklassid ja põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassid.”;

2) muuta § 23 lõike 2 punkti 5 ja sõnastada see alljärgnevalt:

 „5) võib avada kooskõlastatult ametiasutuse juhatajaga ja Tallinna Linnakantselei loal pankades arveldus- ja muid kontosid vastavalt Tallinna linna eelarve kassalise teenindamise korrale;”.

§ 3.  Määrus jõustub 4. septembril 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär