Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine Põhja Politseiprefektuuri veepolitsei projektis ja volituste andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavolikogu 24.08.2006 otsus number 245
Redaktsiooni kehtivus:24.08.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. august 2006 nr 245

 

 

 

 

Osalemine Põhja Politseiprefektuuri veepolitsei projektis ja volituste andmine Toomas Sepale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8, § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 4 lg 3,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda Põhja Politseiprefektuuri veepolitsei projektis.

2. Määrata projekti vastutavaks esindajaks Tallinna Linnavalitsuse nõunik Urmas Ait.

3. Nõustuda Põhja Politseiprefektuuri veepolitsei projekti kaasfinantseerimisega 3 000 000 krooniga aastatel 2006‑2008 vastavalt otsuse lisale. Linnapoolne toetus eraldatakse Tallinna linna eelarves Tallinna Linnakantselei turvalisuse projektideks ettenähtud vahendite arvelt.

4. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks Põhja Politseiprefektuurile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Tallinna Linnavolikogu 24. augusti 2006
otsuse nr 245
LISA

 

Tallinna Linnakantselei ja Põhja Politseiprefektuuri vaheline leping veepolitsei projekti kaasfinantseerimiseks

 

 

 

Leping nr

Tallinna Linnakantselei (edaspidi Linnakantselei), keda esindab põhimääruse alusel Tallinna linnasekretär Toomas Sepp ja

Põhja Politseiprefektuur (edaspidi Politsei), keda esindab põhimääruse alusel politseiprefekt Raivo Küüt, keda nimetatakse edaspidi Pool või koos Poolteks, sõlmisid käesoleva Lepingu alljärgnevas:

1. Lepingu objekt

Tallinna linn eraldab Põhja Politseiprefektuurile projekti “Põhja Politseiprefektuuri veepolitsei“ (edaspidi projekt) kaasfinantseerimiseks raha. Põhja Politseiprefektuur kasutab projekti raames saadud rahalist toetust kaatri soetamiseks veepolitsei ülesannete täitmiseks.

2. Poolte kohustused

2.1 Politsei:

2.1.1 kasutab rahalist toetust vastavate seadmetega varustatud kaatri soetamiseks vastavalt projekti eelarvele ja tegevuskavale;

2.1.2 esitab Linnakantseleile finantseeringu kasutamise kohta vahearuande hiljemalt üks kuu pärast toetuse osa eraldamist ja lõpparuande hiljemalt kaks kuud pärast projekti lõppemist;

2.1.3 võimaldab kokkuleppel politseiga linnal kasutada kaatrit ajal, mil kaatrit ei kasutata politseilisteks vajadusteks.

2.2 Linnakantselei:

2.2.1 eraldab Politseile punktis 1 nimetatud  projekti kaasfinantseerimiseks rahalist toetust vastavalt projekti eelarvele ja tegevuskavale linnakantselei 2006., 2007. ja 2008. aasta turvalisuse projektide eelarvest kokku 3 000 000 (kolm miljonit) krooni. 

2.2.2 teostab järelevalvet projekti finantseerimise rahalise toetuse sihtotstarbelise kasutamise osas.

3. Tasustamine

3.1 Punktis 1 kirjeldatud tööde teostamiseks kannab Linnakantselei rahalise toetuse projekti kaasfinantseerimiseks Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220028801019 Põhja Politseiprefektuurile viitenumbriga 2500068579. Linnakantselei kannab rahalise toetussumma üle perioodiliste maksetena alljärgnevalt:

3.1.1 1 000 000 (üks miljon) krooni hiljemalt 1.09.2006;

3.1.2 1 000 000 (üks miljon) krooni hiljemalt 1.06.2007;

3.1.3 1 000 000 (üks miljon) krooni hiljemalt 1.06.2008.

4. Poolte vastutus

4.1 Pooled kohustuvad Lepinguga võetud kohustusi täitma vastavalt Lepingule ja kehtestatud tähtaegadest ja muudest tingimustest täpselt kinni pidama.

4.2 Lepingujärgsete kohustuste mittekohase täitmise või täitmatajätmise korral kannavad Pooled teineteise ees vastutust vastavalt Lepingus kokkulepitule ja Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

4.3 Pooled on kohustatud hüvitama teineteisele käesoleva Lepingu rikkumisega tekitatud otsese kahju.

5. Lepingu kehtivus ja lõpetamine

5.1 Leping kehtib kuni Pooled on kõik Lepingust tulenevad kohustused täitnud, mida kinnitatakse kirjalikult vastava aktiga.

5.2 Lepingu võib lõpetada Poolte kirjalikul kokkuleppel.

6. Vaidluste lahendamine

6.1 Pooled kohustuvad kõik käesoleva Lepingu täitmisel tekkivad ja sellega seonduvad omavahelised lahkarvamused lahendama läbirääkimiste käigus.

6.2 Kui kokkulepet ei saavutata, lahendab vaidluse Harju Maakohus.

6.3 Projekti finantseerimise rahalise toetuse kasutamist puudutavate lahkarvamuste lahendamisel kokkuleppe mittesaavutamise korral kasutavad Pooled sõltumatut eksperti.

6.4 Sõltumatu eksperdi määravad Pooled lahkarvamuste tekkimisel. Kui ekspertiisi tegemise kulud tuleb tasuda ettemaksuga, kannab need esialgselt ekspertiisist huvitatud Pool. Pärast ekspertarvamuse valmimist on kõigi selle ekspertiisiga seonduvate kulutuste täitmise kohustus Poolel, kes eksperdi arvamuse kohaselt oli vaidlusküsimuses eksiarvamusel.

7. Kontaktisik

7.1 Pooled on Lepinguga seotud projekti realiseerimisega seotud üleandmis-vastuvõtuprotseduuride sooritamiseks ning vastavate aktide allakirjutamiseks nimetanud oma ametlikud esindajad järgmiselt:

7.1.1 Linnakantselei kontaktisik on linnavalitsuse nõunik Urmas Ait või tema äraolekul teda ametialaselt asendav ametnik;

7.1.2 Politsei kontaktisik on Põhja Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna ülemkomissar Tiit Järva või tema äraolekul teda ametialaselt asendav ametnik.

8. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

8.1 Leping loetakse sõlmituks selle allkirjastamisel mõlema Poole poolt ja lõpeb lepinguga võetud kõikide kohustuste täitmisega.

8.2 Lepingu tingimusi saab muuta Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis kuulub lepingu juurde ja on selle lahutamatuks osaks.

9. Muud tingimused

10. Leping on sõlmitud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks (1) eksemplar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

 

Raivo Küüt

 

Linnakantselei esindaja

 

Politsei esindaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…….“   ………………. 2006

 

“…….“   ………………. 2006

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees