Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aktsiaselts SEB Ühisliisingu ja Tallinna linna vahel sõlmitava lisakokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Olga Sõtnikule
Tallinna Linnavalitsus 23.08.2006 korraldus number 1698
Redaktsiooni kehtivus:23.08.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. august 2006 nr 1698-k

 

 

Aktsiaselts SEB Ühisliisingu ja Tallinna linna vahel sõlmitava lisakokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Olga Sõtnikule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2 ja Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2001 otsuse nr 349 punktiga 3:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Aktsiaselts SEB Ühisliisingu ja Tallinna linna vahel 22. novembril 2001 sõlmitud arvete tasumise kokkuleppe nr L02103340 lisakokkuleppe nr 3 projekt.

2. Volitada abilinnapead Olga Sõtnikut Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lisakokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantselei finantsteenistusel tasuda lepingu muutmise tasu summas 127 000 krooni Tallinna linna 2006. aasta eelarves finantskuludeks ettenähtud vahendite arvelt.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aktsiaselts SEB Ühisliisingu esindajale.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. augusti 2006

korralduse nr 1698-k       

LISA

 

KOKKULEPE ARVETE TASUMISE KOHTA

Lisakokkulepe nr. 3

 

 

 

Tallinnas                                                                                                                                               2006 .a.

 

 

AS SEB Ühisliising (edaspidi: Ühisliising) seadusejärgse esindaja Indrek Julge isikus, ühelt poolt ja Tallinna Linn (edaspidi: Tellija) seadusejärgse/volitatud esindaja Olga Sõtnik isikus, teiselt poolt (edaspidi koos Pooled) sõlmisid käesoleva lisakokkuleppe (edaspidi Kokkulepe) Poolte vahel 22.11.2001 sõlmitud arvete tasumise kokkuleppele  (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

1.        Ühisliising avaldab, et tema ärinimi kuni 04.04.2005.a oli Ühisliisingu AS.

2.        Alates 28.08.2006.a on Lepingu punktis 3.2. märgitud intressi määr neli ja viis kümnendikku protsenti (4,5%).

3.        Seoses eeltooduga kehtestada Maksegraafiku uus redaktsioon. Maksegraafiku uus redaktsioon asendab Maksegraafiku seni kehtinud redaktsiooni selle täitmata osas. Maksegraafiku seni kehtinud redaktsiooni jääb täidetud osas kehtima endisel kujul ja on vaadeldav Maksegraafiku uue redaktsiooniga koos.

4.        Maksegraafiku uus redaktsioon on lisatud Kokkuleppele ja on Lepingu lahutamatu lisa. Maksegraafiku uue redaktsiooni täitmine on Tellijale kohustuslik.

5.        Muudes Lepingu punktides muudatusi mitte teha.

6.        Kõiki Kokkuleppes suure algustähega kasutatud mõisteid kasutatakse ja tõlgendatakse samas tähenduses, kui on sätestatud Lepingus.

7.        Tellija  maksab Ühisliisingule Lepingu  muutmise  tasu ükssada kakskümmend seitse tuhat krooni (127 000.- EEK).

8.        Kokkuleppega tehtavad Lepingu muudatused jõustuvad Kokkuleppe jõustumisega, kui Kokkuleppes ei ole määratud teisiti.

9.        Kokkulepe on  kahes eksemplaris, millest ühe saab Ühisliising, ühe Tellija.

10.     Kokkulepe jõustub kahepoolsel allakirjutamisel.

 

 

Poolte andmed:

 

Tellija:                                                                                              Ühisliising:

 

Tallinna linn                                                                          AS SEB Ühisliising

Vabaduse väljak 7                                                                                                         Tornimäe 2

15199 Tallinn                                                                                                                 10145 Tallinn

registrikood 75014920                                                                    registrikood 10281767

tel 6404 142                                                                                    tel. 665 7910

faks 6404 327                                                                                 faks 665 7987

 

 

 

________________                                                                       ________________

       Olga Sõtnik                                                                                                                   Indrek Julge

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär