Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 23.08.2006 korraldus number 1676
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2017 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 07.12.2017 nr 170, vastuvõetud 07.12.2017

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 23. august 2006 nr 1676-k

 

 

Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutustega:

- Tallinna üldplaneering määrab planeeringuala tööstusettevõtete alaks, mis on põhiliselt tööstusettevõtetele ja ladudele mõeldud ala, kus võib paikneda ka teenindusettevõtteid ja asutusi,

- detailplaneeringuga kavandatu tihendab Tallinna üht olulist tootmispiirkonda ning loob uusi töökohti,

- taaskasutusse võetakse endised kaevandusalad, karjääri ja jäätmaad,

- planeeringuga kavandatu aitab suurendada taastuvatest allikatest elektri tootmise osakaalu.

 

 

 

     

1. Kehtestada Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneering, K-Projekt Aktsiaselts töö nr 04241, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 65,8 ha suurusel maa-alal asuva endise Väo paekarjääri ala kasutuselevõtmine tootmise ja äri otstarbel, sealhulgas riigi omandis olevatele Lagedi tee 16b ja 16c kinnistutele soojuse ja elektri koostootmiselektrijaama koos tehnopargiga rajamine, eraomandis olevate Lagedi tee 8a ja 14 kinnistute jagamisel tekkivatele kruntidele äri- ja tootmishoonete ehitamine ning planeeritava ala tänavavõrgu ühendamine olemasoleva tänavavõrguga.
(Kehtetu osaliselt - Lagedi tee 16c kinnistu ja Lagedi tee T2 kinnistu osa osas. Detailplaneeringu Lagedi tee 16c kinnistu ja Lagedi tee T2 kinnistu osa osas, Tvk o 07.12.2017 nr 170, vastuvõetud 07.12.2017)

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 09. augustil 2006 sõlmitud lepingule nr TT-35/L.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse
23. augusti 2006
korralduse nr 1676-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“ Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas” juurde

 

 

 

Kehtestada Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneering, K-Projekt Aktsiaselts töö nr 04241, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 65,8 ha suurusel maa-alal asuva endise Väo paekarjääri ala kasutuselevõtmine tootmise ja äri otstarbel, sealhulgas riigi omandis olevatele Lagedi tee 16b ja 16c kinnistutele soojuse ja elektri koostootmiselektrijaama koos tehnopargiga rajamine, eraomandis olevate Lagedi tee 8a ja 14 kinnistute jagamisel tekkivatele kruntidele äri- ja tootmishoonete ehitamine ning planeeritava ala tänavavõrgu ühendamine olemasoleva tänavavõrguga.

 

Haldusakti põhjendused

Planeeritav maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Väo asumis Lagedi tee - Peterburi tee ristmiku piirkonnas.

Planeeritav maa-ala on endine Väo paekarjääri ala. Planeeritaval maa-alal asuvad järgmised kinnistud: Lagedi tee 8a sihtotstarbeta kinnistu pindalaga 23 574 m², omanik OÜ Piccolo Pizza; Lagedi tee 14 mäetööstusmaa sihtotsatarbega kinnistu pindalaga 18 237 m², omanik Osaühing Eesti Paekivi ning Eesti Vabariigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad tootmismaa sihtotstarbega kinnistud Lagedi tee 16b pindalaga 54,10 ha  ja Lagedi tee 16c pindalaga 32 964 m².

 

Lagedi tee 16b kinnistule on Keskkonnaministeerium Eesti Vabariigi nimel 2. juunil 2005 seadnud hoonestusõiguse 70 aastaks Osaühing Digismart kasuks, mille järgi hoonestaja on kohustatud 6 aasta jooksul rajama hoonestusõigusega koormatavale kinnistule järgmised ehitised: elektrijaama, mis koosneb korpusest (turbiini, katlasaal ja olmeplokk) koos elektrifiltri, suitsugaaside pesuri ja korstnaga; trafoalajaama ja lülitusseadmed; reservkatlamaja koos elektrifiltri, suitsugaaside pesuri ja korstnaga; stardikütuse (kerge kütteõli) mahuti; veeselitusbasseini - tuletõrje veehoidla; biokütuse etteandeseade, mis koosneb hakkurist, transportööridest, sõelumisseadmest ja silost; puidu vastuvõtu- ja ümbertöötlemisseadmed; biokütuselao platsi; kaalumaja; lao-, hooldus- ja remondibaasi, mis koosneb kuni kümnest viilhallist; ühendused maanteega ja kohalikud teed-tänavad, krundisisesed tehnovõrgud ja kõik vajalikud ühendused tehnovõrkudega.

 

Lagedi tee 16c kinnistule on Keskkonnaministeerium Eesti Vabariigi nimel 2. juunil 2005 seadnud hoonestusõiguse 70 aastaks Osaühing Digismart kasuks, mille järgi hoonestaja on kohustatud 6 aasta jooksul rajama hoonestusõigusega koormatavale kinnistule ristmiku, mis tagab maanteeühenduse  Tallinna ringteega.

 

Maa-ala on heakorrastamata ning kasutuseta endine karjääri- ja jäätmaa. Kõrgused erinevad  kogu  planeeritava maa-ala ulatuses kuni 10 m võrra, samas on reljeef erinevatel astmetel peaaegu tasane. Karjääri kohal on järsk ca 7-10 m astang, mis on tekitatud kasvupinnase ja paekihtide koorimisega. Kõrghaljastust esineb karjääri ja Lagedi tee vahelisel alal.

 

Tallinna üldplaneeringu järgi on planeeringuala tööstusettevõtete ala, põhiliselt tööstusettevõtetele ja ladudele mõeldud ala, kus võib paikneda teenindusettevõtteid ja asutusi. Uute elamute rajamine on lubatud vaid erandina. Detailplaneering ei tee üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

 

Käesoleva detailplaneeringuga on planeeritavale maa-alale kavandatud 20 krunti: 7 tootmismaa sihtotstarbega krunti, 4 ärimaa sihtotstarbega krunti, 8 transpordimaa sihtotstarbega krunti tänavavõrgu rajamiseks, millest 3 on ajutised krundid tänavamaaga liitmiseks ning 1 sotsiaalmaa sihtotstarbega avalikuks kasutamiseks mõeldud üldmaa krunt haljastuse ja sademetevee tiigi rajamiseks. Kõrghaljastust on kavandatud rajada ka suuremate teede äärde tänavahaljastusena müra ja tolmu kaitseks.

 

Tootmismaa sihtotstarbega krunt pos 1 suurusega 137 997 m², on kavandatud elektrijaama rajamiseks, kuna elektrijaama asukohavaliku eeldusteks on soodsad liitumistingimused soojusvõrguga, piisav territoorium ja kütuseveokite hea juurdepääs. Hinnanguliselt hakkab elektrijaama teenindama ööpäevas 30-40 kütuseveokit. Krundile võib ehitada 10 kuni 35 m kõrgust ja 6-korruselist hoonet kokku 10 000 m² ehitusalust pinda. Elektrijaama korstna kõrguseks on planeeritud maksimaalselt 80 m. Elektrijaamas hakkab toimuma soojuse ja elektri koostootmine, kasutades kütusena 75% puitu ja 25% turvast. Elektrijaam rajatakse paekarjääri põhja, mistõttu ca 7 m kõrgune paesein moodustab tõhusa loodusliku helibarjääri. Krunt asub valdavat tuule suunda silmas pidades soodsal idasuunal, mis viib võimalikud heitgaasid tihedasti asustatud elurajoonidest mööda.

Pos 2 kuni 5 on kavandatud tootmismaa sihtotstarbega krundid arvestusega, et planeeritava elektrijaama lähedusega sobivad krundid puidu töötlemise ja ladustamisega tegelevatele ettevõtetele. Kruntide suurused on 52 282 m², 77 385 m², 93 653 m² ja 100 000 m². Igale krundile on kavandatud ehitusõigus 10-ne kuni 35 m kõrguse 3-korruselise hoone püstitamiseks ehitusaluste pindadega vastavalt 26 000 m², 38 00 m², 46 000 m² ja 50 000 m². Krunt pos 5 asetseb ligi 10 m ümbritsevast maapinnast madalamal ning sobib esimeses etapis ehitusjäätmete ladustamiseks, kuna tegemist on endise karjääri alaga. Perspektiivis täidetakse ka krundid pos 2 kuni 4. Krunte 2 kuni 4 täidetakse vaid niipalju, kui on vajalik sademevete valgumise takistamiseks kõrvalaladele. Vajadusel koostatakse nimetatud kruntide jagamiseks ja ehitusõiguse täpsustamiseks uus detailplaneering, kuna nende kasutajad ja kasutamisviis ei ole käesolevaks ajaks selgunud.

 

Krundid pos 6 ja 7 suurusega 11 793 m² ja 11 782 m² moodustatakse Lagedi tee 8A kinnistu jagamise teel. Kruntide sihtotstarbeks on määratud  ärimaa ning igale krundile on lubatud ehitada kolm kuni 15 m kõrgust 3-korruselist hoonet ehitusaluse pinnaga 4000 m². Krundid täidetakse ja kruntide läänepiirile vastu pos 17 transpordimaa krunti sõidutee äärde on ette nähtud rajada tugimüür. 

 

Pos 8 on planeeritud ehitusõiguseta sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt, kuhu on planeeritud rajada sademevee tiik ning ülejäänud krunt haljastada.

 

Pos 9 ja 10 tootmismaa krundid suurusega 6016 m² ja 7843 m² moodustatakse Lagedi tee 14 mäetootmismaa kinnistust jagamise teel pärast kaevandamise lõpetamist, kuna Lagedi tee 14 kinnistule on väljastatud kaevandamisluba. Pärast kaevandamisloa realiseerimist Lagedi tee 14 krundil tuleb täita ka krundid pos 9 ja 10. Krundile pos 9 on lubatud ehitada üks ja pos 10 on lubatud ehitada kaks kuni 18 m kõrgust 3-korruselist hoonet ehitusaluse pinnaga vastavalt 2500 m² ja 3500 m².

 

Lagedi tee 16c kinnistust moodustatakse ärimaa krundid pos 11 ja 12 suurusega 7449 m² ja 4451 m² ning kummalegi on antud ehitusõigus ühe kuni 15 m kõrguse 3-korruseline hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga vastavalt 3500 m² ja 2200 m².

 

Planeeritaval maa-alal vajalikud alajaamad on ette nähtud rajada krundi hoonestusalasse, soovitavalt hoone mahtu. Juurdepääsudeks alajaamadele on kruntidele vaja seada läbipääsu kitsendused. 

 

Pos 13 kuni 17 on planeeringuga moodustatavad transpordimaa krundid teede ja tänavate rajamiseks.

 

Planeeringu liikluslahendus on valminud koostöös Maanteeameti, Tallinna Transpordiameti, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ning ümbruskonna maaomanikega.

Planeeritava maa-ala liikluslahendus on kavandatud arvestades Maanteeameti tellimusel koostatava Väo eritasandilise liiklussõlme lähendusega. Planeeritav maa-ala on olemasoleva teedevõrguga ühendatud kahest kohast.

Planeeritavale alale toimub sisse-väljapääs parempööretega Peterburi teelt. Vasakpööre sisse toimub tagasipöördekoha kaudu, mis asub Peterburi teel ca 800 m kesklinna suunas. Vasakpööre välja toimub Väo liiklussõlme kaudu.

Lagedi tee on Tallinna ringtee ja Via Baltica osa. Tallinna linna ja Rae valla piirile on ette nähtud kahetasandiline liiklussõlm, kus Lagedi tee on tõstetud teisele tasapinnale. All on lahendatud liiklus ringliiklussaarte abil, kus on võimalikud kõik pöörded planeeritava ala teenindamiseks. Kuna  teisel pool Lagedi teed on koostamisel detailplaneeringuid, millega kavandatakse äri- ja eluhooneid, siis on liikluskorralduse parandamiseks planeeritud lisaühendus Lagedi tee alt, mis ühendab planeeritavaid alasid mõlemal pool teed. Planeeritava ala siseste teede kavandamisel on lähtutud vajadusest  tagada otstarbekas juurdepääs kõigile kruntidele. Jalakäijatele ja jalgratturitele on planeeritud ühele poole sõiduteed 3 m laiune kergliiklustee

 

Planeeringuala kohta koostas keskkonnaseisundi hinnangu AS Tallmac, mille graafiline osa on kantud planeeringu tugiplaanile (joonis GE-2).

 

Elektri koostootmisjaama eelprojektile algatati Tallinna Keskkonnaameti poolt 11. veebruaril 2005 keskkonnamõju hindamine. Keskkonnamõju hindamise aruanne on 10. aprillil 2006 Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt heaks kiidetud kirjaga nr 30-12-1/4899-6.

 

Planeeringuga on elamupiirkondade poolsetele aladele kavandatud ulatuslik kaitsehaljastus vähemalt 50 m laiuse ribana, kus tuleb maapind tõsta planeeritud teega ühele tasandile ning alale istutada kiirekasvulisi lehtpuuliike segamini okaspuudega.

Planeeritud tänavate äärde nähakse ette alleed väikesekasvuliste lehtpuudega. Krundisisesel ulatuslikumal haljastusel on otstarbekas kasutada laiaulatuslikku levimist tagavat puuliikide seemnete külvi või istikute istutamist. Ärimaa kruntidele pos 6 ja 7 on ette nähtud istutada põõsad kruntide idapoolsele küljele, et eraldada krundid planeeritavast elektrijaamast. Krundi pos 11 idaküljele on planeeritud puudemassiiv, mis asendab Lagedi tee ääres puuduvat alleed, eraldades krundi teest. Sotsiaalmaa krundile (pos 8) on ette nähtud kõrghaljastus puude ja põõsaste näol, mis ümbritseb planeeritud tiiki ning aitab ka eraldada planeeritud tootmismaa krunte ümbritsevast maa-alast. Krundisisesel haljastusel tuleks kasutada kõrgekasvulisi põõsaliike, mis pehmendavad massiivsete tööstushoonete piirjooni ning tõkestavad vaateid tööstushoonetele ja teedele-tänavatele.

Kruntide hoonestamisel tuleb arvestada, et haljastatud peab olema vähemalt 10% krundi pinnast tootmismaa sihtotstarbega kruntidel ning 15% ärimaa sihtotstarbega kruntidel.

 

Kuna tegemist on olemasolevate tehnovõrkudeta piirkonnaga, on antud planeeringus tehnovõrkude lahendused toodud skeemidena. Tehnovõrkude lahendused täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. Lõplik lahendus leitakse elektrijaama arendajate ja maa-omanike vaheliste läbirääkimiste tulemusel.

 

Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldusega nr 1468-k.

Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 13. juulist 2006 kuni 27. juulini 2006. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu kohta arvamusi ega ettepanekuid.

 

Detailplaneeringu menetluse käik

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 2. juuni 2004 korraldusega nr 1157-k.

 

?id=3001&aktid=96906

 

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse  28. juuni 2006 korraldusega nr 1468-k.

?id=3001&aktid=105100

Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 2. juuni 2004 korralduse nr 1157-k alusel ja ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

 

Detailplaneeringu on kooskõlastanud kõik Tallinna linna ehitusmääruse §-s 16 nõutud asutused ja isikud:

Maanteeameti planeeringute osakond, Eesti Energia Osaühing Põhivõrk, Aktsiaselts Tallinna Küte,  Poweron Osaühing (Lagedi tee 26 kinnistu omanik), Osaühing Põhivõrk, Maa-amet  (Lagedi 16B ja 16C kinnistute omanik), Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasustus,  Harjumaa Päästeteenistus,  Nostokonepalvelu AS (Lagedi tee 4 omanik), Jaanus Ütt (Peterburi tee 102a, Tooma tn 1 ja Tooma tn 12a kinnistute omanik), Transpordiameti liiklusteenistus, Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond, AS Favorte (Lagedi tee 11a kinnistu omanik), Lasnamäe Linnaosa Halduskogu ning Lasnamäe Linnaosa Valitsus kooskõlastasid Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu tingimusteta.

Ool Hommikule ja Enn Hommikule (Jõelähtme vald, Nehatu küla, Salu 1 kinnistu kaasomanikud) on saadetud Aktsiaselts K-Projekti poolt tähitud kirjad. Tähitud kirjadele ei ole Salu 1 kinnistu kaasomanikud vastanud, mistõttu loetakse vastavalt Planeerimisseaduse § 15 lõike 5 kohaselt planeeringulahendus kooskõlastatuks. 

K-Projekt Aktsiaselts saatis liikluslahendust ja sajuvete lahendust tutvustavad kirjad Rae Vallavalitsusele ja vastavalt Planeerimisseaduse § 16 on koostöö toimunud.

Lagedi tee 8a kinnistu omanik OÜ Piccolo Pizza on volitanud Osaühingut Eesti Paekivi esindama OÜ-d Piccolo Pizza koos edasivolitamise õigusega eelmärgitud kinnistu detailplaneeringu koostamisel.

Osaühing Eesti Paekivi, Lagedi tee 14 kinnistu omanik ning Lagedi tee 8A kinnistu omaniku (OÜ Piccolo Pizza) volitatud esindaja, ei nõustunud detailplaneeringu esialgse lahendusega kuivõrd koostatud detailplaneering näeb ette ca 4700 m² suuruse maa muutmise transpordimaaks Osaühing Eesti Paekivile kuuluvast Lagedi tee 14 kinnistust. Sellise planeeringulahenduse tulemusena kaotaks eelpool nimetatud kinnistu neljandiku oma väärtusest ning moodustatavad krundid jääksid ebaratsionaalsed.

Osaühing Eesti Paekivi palub sissesõidu Lagedi tee 8A kinnistule viia ringi, karjääripõhja kavandatava avaliku tee kaudu. Sissesõit eelpoolnimetatud kinnistule toimuks karjääripõhjast ülessõidu kaudu, mis kulgeks paralleelselt OÜ Digismarti ja OÜ Piccolo Pizza kinnistu piiriga. Samuti palus Osaühing Eesti Paekivi informeerida planeeringu edasisest käigust ja kooskõlastada nendega kõik muudatused.

 

OÜ Piccolo Pizza (Lagedi tee 8A kinnistu omanik) ning AS Terasekeskus (Lagedi tee 8 kinnistu omanik) kooskõlastasid detailplaneeringu ning tegid ettepaneku planeerida avalik tee Eesti Vabariigile kuuluva Lagedi tee 16B kinnistu idaservale. Eelmainitud teelt toimuks juurdepääs pos 6 kuni 10 kruntidele. OÜ Piccolo Pizza ning AS Terasekeskus on nõus Lagedi tee 8A kinnistu kaguservast loovutama maad tänavavõrgu ühendamiseks.

 

Nimetatud lahendusega on vastavalt maa-omanike soovile muudetud – avalik tee on planeeritud Eesti Vabariigile kuuluvale Lagedi tee 16B kinnistule. Osaühing Eesti Paekivi, Lagedi tee 14 kinnistu omanik ning Lagedi tee 8A kinnistu omaniku OÜ Piccolo Pizza volitatud esindaja, ei nõustunud detailplaneeringu lahendusega.

Lennuamet kooskõlastas Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu tingimusel, et lennuohutustingimuste väljastamiseks kooskõlastatakse täiendavalt Lennuametiga korstnate ehitusprojektid.

Tingimus on täidetav edaspidisel projekteerimisel.

 

Teede REV-2, Lagedi tee 18, 20, 24 ja lõik T-1 kinnistute omanik, kooskõlastas koostatava detailplaneeringu alljärgnevatel tingimustel:

 

1. Ladustatud materjalid teisaldatakse ehituse käigus kaabli omaniku kulul tootmist mittehäirival ajal st. talvel (detsember-märts).

2. Vertikaalplaneeringust tuleneval vajadusel muuta kaabli kõrgust teostatakse kaabli omaniku kulul sobival ajal.

3. Samad tingimused ka kinnistu Lagedi tee 18 kohta.

 

Eelnimetatud tingimused on täidetud ning lisatud seletuskirja punkti 4.2.1.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt Elion Ettevõtted Aktsiaseltsiga.

Tingimus on täidetav edaspidisel projekteerimisel.

 

  Aktsiaselts BALTIFALT märkis Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu kohta järgmist:

 

1. AS Baltifaldile tuleb jätta võimalus ehitada hooneid Lagedi tee suhtes samale ehitusjoonele olemasoleva kontori ja hooldehalliga.

2. Sissesõit AS Baltifaldi territooriumile tuleb projekteerida veetrassi ja alajaama vaheliselt alalt.

 

Projektide koostamiseks määratud tingimused on lisatud seletuskirja punkti 4.2.1.

 

Lindab AS (Jõelähtme vald, Nehatu küla, Küünimäe kinnistu omanik), Removera OÜ (Jõelähtme vald, Nehatu küla, Mäe kinnistu omanik) Malle Vesilind (Jõelähtme vald, Nehatu küla, Lõo ja Nurme kinnistute omanik) tegid Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu kohta ettepaneku viia maa-alune elektrikaabel piki Küünimäe kinnistu piiri Saha-Loo teeni ja piki Saha-Loo teed vahetult tee äärest Iru elektrijaama liitumispunkti. Samuti taotlesid nad antud kaabli ehituse sidumist planeeritava Iru-Aruküla kõrgepinge õhuliini ehitusega, kuna eraldi kahe elektriliini ehitus tekitaks täiendavaid ebamugavusi kinnistute omanikele. Taotleti mõlema elektriliini ehitamist kõrvutiasuvate maa-aluste kaablitena ühekordselt läbiviidavate kaevetööde raames ülaltoodud asukohta.

 

OÜ Põhivõrk on nõus planeeritavat Iru-Aruküla 110 kV õhuliini asendama Lõo, Nurme, Mäe ja Küünimäe kinnistute osas 110 kV kaabelliiniga alates Iru elektrijaamast ning peab otstarbekaks paigaldada Iru-Aruküla kaabelliin olemasolevate 110 kV õhuliinide koridori, mille tulemusel kaabel- ja õhuliinide kaitsevööndid ühtivad. Samas ei kuulu planeeritav Iru-Väo elektrijaama 110 kV kaabelliin OÜ Põhivõrgule. Nimetatud kaabelliini omanik on Väo elektrikjaam, kes liitub OÜ Põhivõrguga Iru elektrijaama 110 kV jaotlas. Arvestades eeltoodut ei saa OÜ Põhivõrk määrata Väo elektrijaama 110 kV kaabelliini asukohta kinnistutel. Kaabelliinide samaaegne ehitamine ei ole võimalik kuna Iru-Aruküla elektriliini ehitust ei ole lähiajal planeeritud.

 

Harju Maavalitsus leidis, et Väo karjääri projekteeritava elektri ja soojuse koostootejaama kõrgepingekaabli asukoha osas on võimalus teha asukohaettepanek  Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu koostamise käigus Tallinna Linnavalitsusele.

 

K-Projekt Aktsiaselts on teinud kaablitrasside skeemis muudatused – OÜ Jaotusvõrgule kuuluma hakkavate kaablite koridori on nihutatud Sahaloo tee koridori. Samas ei mahu kõik kaablid Sahaloo tee maa-alasse ära (sõidutee asfaldi alla kaableid panna ei saa). Väo Elektrijaama maakaableid soovitakse endiselt planeerida eelpool nimetatud kinnistute olemasolevate õhuliinide kaitsevööndisse. Väo elektrijaama arendajal tuleb hilisemate projekteerimisstaadiumite käigus sõlmida eelpoolnimetatud maaomanikega servituudilepingud, millega lepitakse kokku maa kasutamise tingimused ja ebamugavuste kompenseerimine.

 

Lindab AS teatas, et ei ole nõus elektrikaabli paigaldamisega Küünimäe kinnistule, kuna see halvendab ja takistab oluliselt antud maaüksuse arendamist äri- ja tootmismaana ning jääb  ettepaneku juurde viia Väo Elektrijaama kaablid piki Küünimäe kinnistu piiri Saha-Loo teeni ja piki Saha-Loo teed vahetult tee äärest Iru elektrijaama liitumispunkti. Lindab AS on kaablite olemasolevate õhuliinide kaitsetsooni paigutamise vastu, kuna kaalutakse ühe võimaliku variandina olemaste õhuliinide maakaablitega asendamist oma kuludega.

 

Tingimustega on arvestatud ning kaablitrasside skeemi (joonis GE-E-1-1) on muudetud – elektrikaablid on planeeritud Lõo, Nurme, Mäe ja Küünimäe kinnistutest väljapoole, tee serva.  Tööprojekti staadiumis on vajalik kaaluda võimalust paigaldada elektrikaablid kaitsetorudega  Saha-Loo tee asfaltkatte alla.

 

Mati Kanarbik ja Martin Vällik, Lagedi tee 15, 17, 19 ja 21 omanike esindajad, kooskõlastasid käesoleva detailplaneeringu järgmiste lisatingimustega:

 

1. Kogujatee võiks Lagedi tee 15, 17, 19 ja 21 kruntide piirist kaugemal asuda.

2. Krundi ja Lagedi tee vahele tuleb rajada müratõkked.

3. Tuleks säilitada olemasolevad puud.

4. Via Baltica põhitrass võiks kulgeda teisest kohast - jääda teisele poole raudteed väljapoole linnapiiri.

 

Eelpool nimetatud märkustega on arvestatud järgmiselt:

 

1. Võimaliku kogujatee asukoht on joonistelt eemaldatud, kuna selle lahendus peab tulema Lagedi tee 3b, 9a, 11 ja 11a kinnistute detailplaneeringu koosseisus.

2. Punktis 2 nimetatud tingimustega arvestatakse Lagedi tee tööprojekti staadiumis, tingimused on lisatud seletuskirja punkti 4.2.1.

3. Punktis 3 märgitud tingimusega arvestatakse Lagedi tee tööprojekti staadiumis, tingimused on lisatud seletuskirja punkti 4.2.1.

4. Punkt 4 äratoodud tingimus, ei ole käesoleva detailplaneeringu teema.

 

Aktsiaselts KH Energia – Konsult tänavavalgustuse osakond märkis Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu kohta, et tööprojekti koostamiseks küsida aktsiaseltsilt KH Energia – Konsult konkreetsed tehnilised tingimused.

 

Tingimusega arvestatakse tööprojekti staadiumis.

 

Aktsiaselts EESTI RAUDTEE kooskõlastas Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu järgmiste lisatingimustega:

 

1. Kommunikatsioonide paigaldamist raudtee maa-alal raudteega paralleelselt soovitavalt mitte planeerida. Raudteede ja kommunikatsioonide ristumine on lubatud. Tehnilised tingimused taotleda AS-ilt Eesti Raudtee enne tööprojekti koostamist.

2. Arvestada tuleb perspektiivse raudtee ehitamisega vasakule poole olemasolevat Lagedi-Maardu raudteed (vaadates kilometraaþi suurenemise suunas)

3. Joonisel näidata raudtee kaitsevöönd.

4. Kaablitrassi skeemil 1-1 nihutada planeeritava kaablikoridori tingmärke raudteemaa piiri suhtes selliselt, et tööprojekti koostamisel jääks valikuvõimalus paigalda trass ka väljapoole raudteemaad.

 

Punktis 1 äratoodud tingimustega arvestatakse tööprojekti staadiumis. Punktis 2 äratoodud tingimustega on arvestatud – kaablikoridor on nihutatud osaliselt Lagedi tee 11A kinnistusse. Punktis 3 ning 4 loetletud tingimustega on arvestatud.

Osaühing Vitelium Lagedi tee 9A kinnistu omanik kooskõlastas detailplaneeringu ning märkis järgmist:

- edastatud asendiplaanil väljapakutud liikluslahendus rahuldab põhimõtteliselt OÜ Vitelium huve ning tõdeb, et muudetud kujul ei piira kogujateede võrgustiku rajamine OÜ Vitelium kui Lagedi tee 9A kinnistu omaniku õigusi. Samas märgib OÜ Vitelium, et kõnealuse piirkonna tulevasi liiklusvooge arvestades on Lagedi tee 19 ja Lagedi tee 26 kruntidega külgnevad ringristmikud liiga väikese raadiusega ega suuda suure tõenäosusega tagada piisavat läbilaskevõimet. Eeltoodut silmas pidades tõstatab OÜ Vitelium küsimuse ringristmike ümberplaneerimise (suurema raadiusega ristmikeks) otstarbekusest;

- kõrgepingekaablite kulgemise osas OÜ-l Vitelium muudetud planeeringulahenduse järgi vastuväited puuduvad, kuivõrd need ei koorma OÜ-le Vitelium kuuluvat Lagedi tee 9a kinnistust;

- sadevete lahenduse osas märgib OÜ Vitelium, et AS Tallinna Vesi poolt väljastatud tehnilistest tingimustest nähtuvalt on sadevete eelvooluks Pirita jõgi, mitte aga Lagedi tee 9A paiknev (kinnikasvanud) kraav. OÜ Vitelium ei pea võimalikuks tööstusterritooriumilt kogutava sadevee juhtimist perspektiivset elurajooni läbivasse lahtisesse kraavi. Alternatiivselt võiks AS K-Projekt kaaluda sadevete juhtimist Pirita jõkke maa-aluse torujuhtme kaudu. Lisaks eelnevale märgib OÜ Vitelium, et AS Tallinna Vesi tehnilistest tingimustest nähtuvalt tuleb „enne jõge reserveerida maa-ala sadeveepuhasti rajamiseks“. Vastava sadeveepuhasti planeeritav asukoht lisatud plaanimaterjalilt ei nähtu.

Märkustega on arvestatud järgmiselt:

Raadiust suurendada ei ole võimalik – suurema raadiuse puhul oleks vaja kasutada suuremas ulatuses praegu eraomandis olevat maad ning oleks vaja lammutada olemasolevaid hooneid. Lisaks mainitud ristmikule on planeeritud kahe teepoole ühendus paarisaja meetri võrra põhja pool. Lisaks on võimalik koostatava Lagedi tee 3b, 9a, 11 ja 11a kinnistute planeeringu raames töötada variant piirkonna tänavavõrgu ühendamiseks Peterburi teega.

Sadevete juhtimiseks on välja töötatud uus lahendus – sadevesi tuleb juhtida olemasoleva ülepumpamissüsteemi kaudu Pirita jõkke.

 

Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakond märkis Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu kohta, et sideühendus on määratlemata.

 

Elion Ettevõtted Aktsiaselts ei suutnud ühenduspunkti ette anda. Elion Ettevõtted Aktsiaselts on planeeringu kooskõlastanud 14.09.2005 nr 2994011.

 

Osaühing Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond kooskõlastas Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

 

Tingimus on täidetav edaspidisel projekteerimisel.

 

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus kooskõlastas Lagedi tee 8A, 14, 16B ja 16C kruntide detailplaneeringu järgmistel tingimustel:

 

1. Detailplaneeringus ettenähtud ehitiste projekteerimisel ja kavandatud tegevuste läbiviimisel arvestada Tallinnas Lagedi tee 16B ja 16C maaüksustele soojuse ja elektri koostootmisjaama rajamise keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmise otsuses (Harjumaa KKT 10. aprilli 2006 kiri nr 30-12-1/4899-6) esitatud keskkonnanõuetega.

 

2. Planeeringualalt formeeruva sademe- ja põhjavee puhastamine ning ärajuhtimine lahendada ehitusprojektiga, mis käsitleb kogu karjäärisüvendis tekkiva liigvee ärajuhtimist.

 

Projektide koostamiseks määratud tingimused on lisatud seletuskirja punkti 4.2.1.

 

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu muudatuse tee (pos 24) asukoha muutuse osas tingimustel:

 

1.Planeeritavatele ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonitorustikele vormistada servituudid võõraste kinnistute piires.

2. Peterburi tee aluste torustike asukoht ja ehituse vajadus kooskõlastada Peterburi tee rekonstrueerimisprojekti, töö nr 257-247 koostajaga Aktsiaseltsiga EA Reng.

3. Pirita jõe ääres sadevete puhastusseadmete vajadus ja puhastile maa-ala reserveerimise vajadus kooskõlastada Tallinna Keskkonnaameti ja Harjumaa Keskkonnateenistusega.

4. Käesoleva tööga teostatud muudatused varemkehtestatud planeeringutes (eelvoolude osas) kooskõlastada Jõemäe ja Lagedi tee 11, 18b, 20 planeeringute koostajate ja tellijatega.

Järgnevate projekteerimisstaadiumite (tänavate ja kruntide/kinnistute VK-ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

 

Detailplaneeringus on fikseeritud servituutide vajadused. Servituutide lepingud sõlmitakse enne tööprojekti koostamist. Projekteerimisel on arvestatud Aktsiaseltsi EA Reng tööga. Ristmiku piirkonda on algatamisel detailplaneering, millega võib rekonstrueerimisprojekt muutuda. Kruntidel kogutakse tinglikult puhas sajuvesi.  Kui krundisiseselt on vaja drenaaþivett koguda, siis on võimalik paigaldada lokaalsed sadeveepuhastid ja sajuveepumplad. Planeeritavalt alalt suurem osa eelnevalt puhastatud veest kogutakse planeeritavasse tiiki. Tiigile on planeeritud vastuvõtukaev ja sadeveepumpla ning soovitavalt ka puhasti. Pirita jõe äärde täiendava puhasti rajamise vajadus puudub. Kuna eelnimetatud detailplaneeringud on juba kehtestatud, siis puudub vajadus kooskõlastada planeeringute koostajatega. Tehnilised tingimused taotletakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

 

Tallinna Keskkonnaameti spetsialistid vaatasid läbi Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu ning kooskõlastasid esitatud detailplaneeringu järgmiste nõuetega:

1. Soojuse ja elektri koostootmisjaama ehitusprojekti koostamisel arvestada Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt heakskiidetud keskkonnamõju hindamise aruandega ja järelevalvaja poolsete nõuetega.

2. Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu alusel koostatud ehitusprojektid kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga.

Projektide koostamiseks määratud tingimused on lisatud seletuskirja punkti 4.2.1

Osaühing Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt. Tingimusega arvestatakse tööjooniste staadiumis.

Maanteeamet kooskõlastas Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c maaüksuste detailplaneeringu järgmistel tingimustel:

1. Detailplaneeringusse lisada 30. mai 2005 kiri nr 11.3-2/1035, milles Maanteeamet esitas omapoolsed tingimused detailplaneeringu koostamiseks. Seletuskirjas tuleb käsitleda nende täitmist ja põhjendada mittetäitmist.

2. Detailplaneeringu seletuskirjas tuleb käsitleda jõujaama ja kõikide planeeringu liikluskorraldusega seotud kruntide kogu eeldatavat liiklust, mis on tänavate parameetrite ning ristmike kavandamise aluseks (EVS 843:2003). Esitada saadud liiklussagedused  üldisel liiklusskeemil.

Maanteeameti 30. mai 2005 kiri nr 11.3-2/1035 on detailplaneeringule lisatud ja sisaldab Maanteeameti seisukohti antud detailplaneeringu eskiisi kohta. Detailplaneeringu seletuskirja punktis 4.3 on käsitletud planeeringu koostamiseks Maanteeameti poolt antud tingimuste täitmist ja lisatud mittetäitmise põhjendused. Maanteeamet ei pea õigeks Väo liiklussõlme käsitlemist linnaehitusliku ruumina pelgalt selle asumise tõttu Tallinna linna haldusalas seetõttu, sest ristmik ühendab kahte väga tähtsat põhimaanteed T1 Tallinn-Narva maanteed ja T11 Tallinna ringteed. Paratamatult oma asumisega linna territooriumil on ristmik linnaruumi osa, mis oma väga suure liikluskoormuse ja suuremõõduliste, raskete ning ohtlike veoste tõttu seab ranged tingimused põhiteedega liitumisele, mis on võimalikud ainult eritasandilistena. Detailplaneeringu koosseisus on esitatud üldine lähiala liiklusskeem, kus koostöös Maanteeametiga ja naaberalade planeeringute koostajatega nagu näiteks Lagedi tee 3b, 9a, 11 ja 11a kinnistute detailplaneeringu koostajaga osaühinguga R-Konsult, on lahendatud juurdepääs Lagedi teele eritasandilise ristmikuna, mis ajutise lahendusena tõesti halvendab liiklustingimusi põhimaanteel. Arvestatud on teiste lähedal asuvate planeeringutega planeeritavate teedega ning kogu karjääri alale on planeeritud ühtne teedevõrk ja liikluskorraldus. Planeeringulahendus annab piirkonna edasisel arendamisel võimaluse ühendada planeeritav teedevõrk käesolevas planeeringus kavandatuga. Kontaktala piires on näidatud olemasolev raudteetrass, mille kõrvale perspektiivis võidakse kavandada ka uus raudtee. Koostatud liikluslahendus vastab kehtivatele tee projekteerimise normidele.

Seletuskirjas on käsitletud jõujaama ja kõikide planeeringu liikluskorraldusega seotud kruntide kogu eeldatavat liiklust, mille järgi hinnanguliselt hakkab elektrijõujaama pos 1 teenindama ööpäevas 30…40 kütuseveokit, personali autosid umbes 5 korraga. Teiste kruntide kohta konkreetsed prognoosid puuduvad. Reaalselt vajatavate parkimiskohtade arv täpsustatakse edaspidi tööprojekti staadiumis.

Elektri koostootmisjaama eelprojektile algatati Tallinna Keskkonnaameti poolt 11. veebruaril 2005 keskkonnamõju hindamine. Keskkonnamõju hindamise aruanne on 10. aprillil 2006 Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt heaks kiidetud kirjaga nr 30-12-1/4899-6. Keskkonnamemorandum on lisatud.

3. Detailplaneeringus tuleb sätestada ehitusjärjekorrad ja rajatiste väljaehitamise kohustus. Ehitusloa väljastamise eeltingimuseks peab olema tehnorajatiste, tänavate, Peterburi tee ristmiku ja T 11 Tallinna ringtee eritasandilise ristmiku ning riste väljaehitamine (Ehitusseadus § 13). Eriti rõhutab Maanteeamet, et samatasandiline ristmik T 11 Tallinna ringteega ka ajutise lahendusena halvendab liiklemistingimusi põhimaanteel ja on vastuolus  üldiste huvidega (Põhiseaduse § 32).

Kirjeldatud suurte teerajatiste, eritasandilise ristmiku ning riste väljaehitamine on vabariiklik objekt, mistõttu ei ole kohane käesolevat detailplaneeringut sellest sõltuvusse seada. Rajatiste - maanteega ühenduste ja kohalike teede-tänavate 6 aasta jooksul  väljaehitamise kohustus on Osaühing Digismartil, kelle kasuks on Keskkonnaministeerium Eesti Vabariigi nimel 2. juunil 2005 seadnud Lagedi tee 16b kinnistule hoonestusõiguse. 

Esitatud tingimused tuleb lahendada eraldi edaspidise projekteerimise käigus.

4. Tänavate ja ristmike ehitamiseks koostada teeprojekt (TeeS § 19), mis T 11 osas kooskõlastada Maanteeametiga ning T 11 Tallinna ringtee ja T 8 Tallinna–Paldiski maantee eelprojekti konsultandiga. Teeprojekti saab koostada vaid vastavat tegevusluba omav füüsiline või juriidiline isik (TeeS § 25¹). Tingimus on täidetav ehitusprojekti staadiumis.

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega, juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul, kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Osaühing Digismart, esindaja Priit Maran 07. jaanuaril 2004. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus on üle antud  lepinguga nr DP-133-04 Osaühing Digismart esindaja Andres Taukar`ile.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja OÜ-u Digismart esindaja Andres Taukar`i vahel 9. augustil 2006 sõlmitud lepingu nr TT-35/L kohaselt on määratud poolte kohustused detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamisel.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu.

 

 

 

 

Igor Volkov

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja – linna peaarhitekt