Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pronksi tn 6a maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 23.08.2006 korraldus number 1650
Redaktsiooni kehtivus:23.08.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. august 2006 nr 1650-k

 

 

Pronksi tn 6a maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192, Maakorraldusseaduse § 5 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2001 otsusega nr 128, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 11. mai 1998 otsusest nr 9987, millega on Tallinnas, Pronksi tn 6a, endine Väike-Kompassi tänav 21, endisel kinnistul nr 578 asunud ehitiste ja krundi suurusega 1065 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Erika Bärengrub 2/3 mõttelises osas, Tallinna notar Ilme Kütt´i poolt 9. juunil 1998 tõendatud testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest notariaalregistri nr 4009, millega on Erika Bärengrub´i nõudeõigus 2/3 mõttelises osas õigusvastaselt võõrandatud maale üle läinud Neeme Kulbok´ile, Tallinna notar Peeter Tehver´i asendaja Jaan Hargi poolt 12. veebruaril 1999 tõestatud nõudeõiguse loovutamise- ning ehitiste ostu-müügi ja pandilepingust notariaalregistri nr 1348, millega Neeme Kulbok loovutas nõudeõiguse Viia Annus´ele, Tallinna notar Piret Press´i asendaja Anneli Alekand´i poolt           30. juunil 2005 tõestatud ehitise mõttelise osa müügilepingust, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri number 4381, millega Viia Annus (vastavalt nimemuutmistunnistustele 2. juulist 2002 ja 10. septembrist 2002  Vivei-Viia Loide) loovutas maa tagastamise nõudeõiguse Osaühingule Bergeret, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 5. detsembri 2005 otsusest nr 12793, millega muudeti Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 11. mai 1998 otsuses nr 9987 punkti 3 ja tunnustati Erika Bärgengrub´i õigusi omandireformi õigustatud subjektina kogu endise kinnistu ulatuses, Tallinna notar Aivar Mesikäpp´a asendaja Eva-Ly Linnas´e poolt 30. juunil 2006 tõestatud pärimisõiguse tunnistusest notari ametitoimingute raamatu registri number 4564, millega Erika Bärengrub´i nõudeõiguse 1/3 mõttelises osas päris Neeme Kulbok, Tallinna notar Aivar Mesikäpp´a asendaja Eva-Ly Linnas´e poolt 30. juunil 2006 tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri number 4566, millega Neeme Kulbok loovutas nõudeõiguse 1/3 mõttelises osas Osaühingule Bergeret  ja maa tagastamise toimiku number 9720 materjalidest:

 

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Pronksi tn 6a;

1.2 pindala: 908 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E) 80 %, ärimaa (Ä) 20 %.

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 578 pindalaga 1065 m2) järgmisele isikule:

Osaühing Bergeret, äriregistri kood 11097557, aadress Kadaka tee 74D, Tallinn.

3. Tagastataval maal paiknev hoone (elamu ehitisregistri koodiga 101018742) kuulub punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 01.08.2006.

4. Endise kinnistu nr 578 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 157 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

5.3 tagada krunti läbivatele Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvale elektritrassile, AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI kuuluvatele vee-ja kanalisatsioonitrassidele, aktsiaseltsile Eesti Gaas kuuluvatele gaasitrassile ja gaasi maanduskontuurile ning Aktsiaseltsile Tallinna Küte kuuluvale soojatrassile  juurdepääs ja kaitsetsoon.

6. Avalikult kasutatavalt teelt:

6.1 on seni toimunud juurdepääs Narva mnt 10 ja Narva mnt 10a maaüksustele läbi Pronksi tn 6a maaüksuse;

6.2  juurdepääsu tagamiseks Narva mnt 10 ja Narva mnt 10a maaüksustele avalikult kasutatavalt teelt on Narva mnt 10, Narva mnt 10a ja Pronksi tn 6a  kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse § 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

7. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär