Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile viitab
 
Tlv k 20.04.2011 nr 607
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Järvekalda tee 8a ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks
Tallinna Linnavalitsus 16.08.2006 korraldus number 1623
Redaktsiooni kehtivus:16.08.2006 - ...


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. august 2006 nr 1623-k

 

 

 

Järvekalda tee 8a ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks

 

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 6 lg 3 ja lg 33, § 7 lg 5, § 20 lg 1, § 21 lg 4, § 22 lg 1, § 22¹ lg 1 ja lg 6, § 22² lg 1, § 22³ lg 1, § 23 lg 1, lg 5 ja lg 6 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996 määrusega nr 267, Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998 määrusega nr 144 ning tulenevalt aktsiaselts Geomark koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 5210 ja ostueesõigusega erastatava maa toimiku materjalidest:

 

1. Määrata ehitise teenindamiseks vajalik maa ostueesõigusega erastamiseks Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Järvekalda tee 8a;

1.2 pindala: 489 m2;

1.3 sihtotstarve: tootmismaa (T);

1.4 maksustamishind: 31800 krooni vastavalt maa maksustamishinna 12.12.2003 aktile nr 1657.

2. Maa ostueesõigusega erastamise taotleja:

2.1 nimi: Aktsiaselts Ceres;

2.2 registrikood: 10218303;

2.3 asukoht: Järvekalda tee 33, Harkujärve küla, Harku vald, 76902 Harjumaa.

3. Ostueesõigusega erastataval maal asuv ehitis (pumbajaam ehitisregistri koodiga 120298879) kuulub punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Tallinna Aiandussovhoosi reorganiseerimise käigus 21. oktoober 1993 koostatud vara üleandmise aktile nr 84, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 05.06.2006.

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma rahas 200 (kakssada) krooni maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute teostamise eest Tallinna Maa-ameti erastamise arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest tagada Ehitusseaduse § 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

6. Avalikult kasutatavalt teelt:

6.1 on seni toimunud juurdepääs Järvekalda tee 8a maaüksusele läbi Järvekalda tee 8 kinnistu;

6.2 juurdepääsu tagamiseks Järvekalda tee 8a maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt, on Järvekalda tee 8 ja Järvekalda tee 8a kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse § 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

 

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 edastada toimik maa ostueesõigusega erastamise korraldamiseks Harju maavanemale;

7.2 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.3 kanda käesolevast korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär