Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Varju tee 10 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 16.08.2006 korraldus number 1613
Redaktsiooni kehtivus:16.08.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. august 2006 nr 1613-k

 

 

Varju tee 10 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34,  ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 14. märtsi 1994 otsusest nr 1937, millega on Tallinnas, endisel Harjumaal Väo mõisast eraldatud maakoht “Suvila Metsakodu nr. 320“, endisel kinnistul nr 5727 asunud krundi suurusega 0,2006 ha suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Hillar Roosmägi, Tallinna Linna Arhitektuuri ja Planeerimise Valitsuse Tootmisgrupi poolt 24. novembril 1966 koostatud majavalduse krundi plaanist töö nr No 8310  ja maa tagastamise toimiku number 4686 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Varju tee 10;

1.2 pindala: 1696 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 5727 pindalaga 2006 m2) järgmisele isikule:

Hillar Roosmägi, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal paiknevad hooned (elamu ehitisregistri koodiga 101034741, kasvuhoone ehitisregistri koodiga 101034765) ja rajatised (kaev ehitisregistri koodiga 220399958, väravad ehitisregistri koodidega 220399961 ja 220399964, piirded ehitisregistri koodidega 220399966, 220399967, 220399969 ja 220399970) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 31.05.2006.

4. Endise kinnistu nr 5727 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 310 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma rahas kokku 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Summa sisaldab 200 (kakssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 350 (kolmsada viiskümmend) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile  Harju tn 13, II korrus, tuba nr 254, telefon 640 4535.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

 

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär