Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sireli tn 4 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 16.08.2006 korraldus number 1611
Redaktsiooni kehtivus:16.08.2006 - ...


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. august 2006 nr 1611-k

 

 

Sireli tn 4 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 192 alusel  ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34  ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 28. veebruari 1994 otsusest nr 1737, millega on Tallinnas, Sireli tn 4, endisel kinnistul nr 5976 asunud krundi suurusega 1821 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Theodor-Ferdinand Laane, Tallinna notar Sirje Orman´i asendaja Mari-Liis Lipu poolt tõendatud pärimisõiguse tunnistusest 31. jaanuarist 2003 notari ametitoimingute registri nr 998, millega Theodor-Ferdinand Laane nõudeõiguse päris Raini Stamm, Tallinna Linna RSN Täitevkomitee Arhitektuuri ja Planeerimise Peavalitsuse tootmisgrupi poolt 20. mail 1988 koostatud individuaalelamu ehituskrundi plaanist töö nr E-409-88  ning maa tagastamise toimiku number 4359 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Sireli tn 4;

1.2 pindala: 1820 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 5976 pindalaga 1821 m2)  järgmisele isikule:

Raini Stamm, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (elamu ehitisregistri koodiga 101008734, kuurid ehitisregistri koodidega 101008735 ja 101008736, kelder-varjend ehitisregistri koodiga 101008737) ja rajatised (kaev ehitisregistri koodiga 220397952, piire, väravad ehitisregistri koodiga 220402119) kuuluvad vastavalt 31.01.2003 Tallinna notar Sirje Orman´i asendaja Mari-Liis Lipu (notari ametitoimingute registri nr 998) poolt tõendatud pärimisõiguse tunnistuse alusel  punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 07.06.2006.

4. Lugeda endise kinnistu nr 5976 maa tagastatuks.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma rahas kokku 275 (kakssada seitsekümmend viis) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Summa sisaldab 100 (ükssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 175 (ükssada seitsekümmend viis) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 254, telefon 640 4535. 

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär