Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 167 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 16.08.2006 korraldus number 1609
Redaktsiooni kehtivus:16.08.2006 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  16. august 2006 nr 1609-k

 

 

Pärnu mnt 167 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 12. aprilli 1999 otsusest number 10664, millega on Pärnu mnt 167, endisel aadressil Pärnu mnt 25, endisel kinnistul nr 4792 asunud krundi suurusega 1415 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Viivi Pagar  ja maa tagastamise toimiku number 10481 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Pärnu mnt 167;

1.2 pindala: 1524 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4792 pindalaga 1415 m2) järgmisele isikule:

Viivi Pagar, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101025054 elamu; ehitisregistri koodiga 101025056 kuur-pesuköök;) ja rajatised (ehitisregistri koodiga 220392420 piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 13.06.2006.

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 254, telefon 640 4535.

5. Lugeda endise kinnistu nr 4792 maa tagastatuks.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse § 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

6.3 tagada krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile juurdepääs ja kaitsetsoon;

6.4 Pärnu mnt 167 krunt asub vastavalt Tallinna üldplaneeringule rohekoridori alas.

 

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär