Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme-Kase tn 19a maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 16.08.2006 korraldus number 1608
Redaktsiooni kehtivus:16.08.2006 - ...


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. august 2006 nr 1608-k

 

 

Nõmme-Kase tn 19a maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 23. detsembri 1996 otsusest nr 8323, millega on Tallinnas, Nõmme-Kase tänav 19/19a, endine Kase tänav 19, endisel kinnistul nr 3269 asunud krundi suurusega 1574 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Toomas Pinnak 1/2 mõttelises osas ja Elmar Tammekänd 1/2 mõttelises osas, Tallinna notar Piret Press´i poolt tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 30. maist 2006 notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 4304, millega Toomas Pinnak loovutas maa tagastamise nõudeõiguse Rait Pinnak´ule 1/3 mõttelises osas ja Ethel Laks´ile 1/3 mõttelises osas ja maa tagastamise toimiku number 7356 materjalidest:

 

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Nõmme-Kase tn 19a;

1.2 pindala: 749 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3269 pindalaga 1574 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Rait Pinnak, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas;

2.2 Toomas Pinnak, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas;

2.3 Ethel Laks, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal paiknevad hooned (elamu ehitisregistri koodiga 101037415, majandushoone ehitisregistri koodiga 101037425, kasvuhoone ehitisregistri koodiga 101037426) ja rajatis (väravad ja piirded ehitisregistri koodiga 220399854) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 15.06.2006.

4. Endise kinnistu nr 3269 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 825 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

5.3 tagada krunti läbivatele Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile ja Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile juurdepääs ja kaitsetsoon.

6. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi mõttelise osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Rait Pinnak, 67 (kuuskümmend seitse) krooni;

6.2 Toomas Pinnak, 67 (kuuskümmend seitse) krooni;

6.3 Ethel Laks, 66 (kuuskümmend kuus) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär