Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Astangu tn 19a maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 16.08.2006 korraldus number 1606
Redaktsiooni kehtivus:16.08.2006 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. august 2006 nr 1606-k

 

 

Astangu tn 19a maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, 15 lg 1 ja lg 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse   5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56 ja 57 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. märtsi 1995 otsusest number 5208, millega on Tallinnas, Paldiski mnt 229, end. Harjumaal, Harku vallas, Harku mõisast eraldatud maaüksus “Luha nr. 3“, endisel kinnistul nr 21 asunud krundi suurusega 19,72 ha suhtes õigustatud subjektiks Astrid Hallisoo, Tallinna Linnavalitsuse 1. märtsi 2006 korraldusest number 376-k, millega tagastati Astrid Hallisoo`le Astangu tn 7 asuv maa suurusega 81904 m2 ja Astangu tn 19 asuv maa suurusega 24610 m2 ja Paldiski mnt 229b asuv maa suurusega 10020 m2, Tallinna Linnavalitsuse 19. aprilli 2006 korraldusest number 717-k, millega tagastati Astrid Hallisoo`le Paldiski mnt 132 asuv maa suurusega 20745 m2, Tallinna notar Tiit Sepp`a poolt tõestatud 16. aprilli 1996 hoonestusõiguse seadmise eelkokkuleppest notariaalregistri number 4811, mille kohaselt pärast maa tagastamist õigustatud subjektile seatakse hoonestusõigus ehitise omaniku, Garaažiühistu EDDA, kasuks ja maa tagastamise toimiku number 549 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Astangu tn 19a;

1.2 pindala: 4398 m2;

1.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 21 pindalaga 197200 m2) järgmisele isikule:

Astrid Hallisoo, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal asub osaliselt Garaažiühistule EDDA kuuluv maa-alune garaaž, mille kohta ehitise omaniku kasuks on sõlmitud Tallinna notar Tiit Sepp`a 16.04.1996 tõestatud hoonestusõiguse seadmise eelkokkulepe.

4. Endise kinnistu nr 21 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 55523 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

6. Tallinna Maa-ametil:

6.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

6.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

7. Avalikult kasutatavalt teelt:

7.1 on seni toimunud juurdepääs Astangu tn 19a maaüksusele läbi Astangu tn 21 ja Astangu tn 25a maaüksuste;

7.2 juurdepääsu tagamiseks Astangu tn 19 a maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt, on Astangu tn 19 a ja Astangu tn 21 ja Astangu tn 25a kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse § 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär