Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnamäe tee lõik 1 kinnistu Tallinna linnale omandamine ja kinnistule valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 09.08.2006 korraldus number 1574
Redaktsiooni kehtivus:09.08.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. august 2006 nr  1574-k

 

 

Pärnamäe tee lõik 1 kinnistu Tallinna linnale omandamine ja kinnistule valitseja määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõik 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse § 64 lõikega 1, 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12, 20. juuni 2005 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad 2005-2104, 22. detsembri 2005 määrusega nr 65 kinnitatud Tallinna linna 2006. aasta eelarvega ja tulenevalt Helvi Niibergi 19.07.2006 kirjast:

 

 

1. Omandada Tallinna linnale Pärnamäe tee jalgratta- ja kõnnitee ehitamiseks vajalik Pärnamäe tee lõik 1 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 2628201, katastritunnus 78402:205:2330, pindala 1065 m², sihtotstarve transpordimaa) 55 400 krooni eest Tallinna linna 2006. aasta eelarves Tallinna Maa-ametile maa ja asjaõiguste omandamiseks eraldatud vahendite arvelt järgmiste tingimustega:

1.1 kinnistu ostuhind tasutakse kahe nädala jooksul kinnistu omandamiseks müügilepingu sõlmimisest;

1.2 kinnistu otsene valdus läheb Tallinna linnale üle kinnistu müügilepingu sõlmimisega;

1.3 nõustuda, et punktis 1 nimetatud kinnistut jääb koormama kinnistusraamatusse kantud Elion Ettevõtted Aktsiaselts (registrikood 10283074) kasuks seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus vastavalt 06. juunil 2006 sõlmitud kinnistu isikliku kasutusõiguse seadmise lepingus ja asjaõiguslepingus, Tallinna notar Annika Kuimet´i notariaalregistri nr 2861, sätestatud tingimustega.

2. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnistu valitsejaks kinnistu omandiõiguse Tallinna linnale üleminekust arvates.

3. Tallinna Maa-ametil:

3.1 tasuda kinnistu omandamisega seotud kulud - notaritasu ja riigilõiv;

3.2 teha korraldus teatavaks Helvi Niibergile ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes