Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nunne tn 5 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 09.08.2006 korraldus number 1565
Redaktsiooni kehtivus:09.08.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. august 2006 nr 1565-k

 

 

Nunne tn 5 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191 alusel  ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega      nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 22. novembri 1993 otsusest nr 1264 ja 17. aprilli 2000 otsusest nr 11486, millega on Tallinnas, Nunne tn 5, endisel kinnistul nr 100 asunud ehitiste ja krundi suurusega 124 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Hilda Hermes Vannak, Tallinna notar Maive Ottas´e poolt tõestatud ostu-müügi ja maa nõudeõiguse loovutamise lepingust  27. maist 1998 notariaalregistri nr 2389, millega Hilda Hermes Vannak müüs Nunne tn 5 ehitise ja loovutas maa nõudeõiguse Osaühingule EW Investments  ja maa tagastamise toimiku number 2936 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Nunne tn 5;

1.2 pindala: 130 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E) 75 %, ärimaa (Ä) 25 %.

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 100 pindalaga 124 m2)  järgmisele isikule:

Osaühing EW Investments, äriregistri kood 10332507, asukoht Nunne tn 5, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuv hoone (elamu ehitisregistri koodiga 101024543) kuulub vastavalt        27. mail 1998 notar Maive Ottas´e (notariaalregistri nr 2389) poolt tõestatud ostu-müügi ja maa nõudeõiguse loovutamise lepingu alusel punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 14.03.2006.

4. Lugeda endise kinnistu nr 100 maa tagastatuks.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

5.3 tagada krundil asuvatele Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja maakaablile juurdepääs ja kaitsetsoon;

5.4 järgida Muinsuskaitseseaduses ning Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kinnitatud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ sätestatud tingimusi arheoloogiamälestise kaitsel ja keskkonnaministri 22. märtsi 2002 määrusega nr 15 ja 2. aprilli 2003 määrusega nr 27 sätestatud tingimusi kaitsealuse Nunne tänava paljandi kaitsel.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

7. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 21. aprilli 1999 korraldus nr 2736-k.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes