Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määruse nr 118 "Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiivide kinnitamine" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 17.07.2006 määrus number 66
jõustumine 20.07.2006

Redaktsiooni kehtivus 20.07.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     17. juuli 2006 nr 66

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määruse nr 118 “Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiivide kinnitamine“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Teeseaduse § 10 lg 1, § 10 lg 4, § 25 lg 3 ning § 37 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määruse nr 60 “Tee seisundinõuded“ §-ga 6.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määruses nr 118 “Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiivide kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2 pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2. Tänavakatte hooldusremondi ja tee seisundinõuetele vastavuse järelevalve normatiivid“;

2) punkti 2 täiendatakse alapunktidega 2.5, 2.5.1, 2.5.2 ja 2.5.3 järgmises sõnastuses:

“2.5 Seisundinõuete vastavuse järelevalvet teostatakse:

2.5.1. 4. ja 3. seisunditasemetega tänavatel – 1 kord 1 ööpäeva jooksul;

2.5.2. 2. seisunditasemetega tänavatel – 1 kord 3 ööpäeva jooksul;

2.5.3. 1. seisunditasemetega tänavatel – 1 kord 6 ööpäeva jooksul.“.

§ 2.  Määrus jõustub  20. juulil 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes