Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 09.12.2004 nr 43
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus, Tallinna linna ja Harku valla vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Harjole
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2006 korraldus number 1513
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. juuni 2006 nr 1513-k

 

 

Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus, Tallinna linna ja Harku valla vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Harjole

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5 ja § 62 lg 1 p 1,  Ühistranspordiseaduse § 5 lg 1 p 8 ja lg 2 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 8, Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse punktidega 2.1.10 ja 2.1.22:

 

 

1. Kiita heaks Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus, Tallinna linna ja Harku valla vahel sõlmitav Tallinna linna ja Harku valda ühendava maakonnaliini rahastamise lepingu projekt vastavalt lisale.

2. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjot Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Harku vallale ja Mittetulundusühingule Harjumaa Ühistranspordikeskus.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006

korralduse nr 1513-k       

LISA

 

 

 

 

 

 

 

 

LEPING

Tallinna linna ja Harku valda ühendava maakonnaliini rahastamiseks

 

Tallinnas,          ........ 2006

Arvestades, et

 

1. Tallinna linna ja Harku valla elanike huvide arvestamise ja ühistranspordi otstarbeka korralduse vajadusest ning sõitjatevoogude piirkondlikest iseärasustest lähtuvalt on vajalikud maakonna bussiliinid, mis ühendavad Tallinna linna ja Harku valla haldusterritooriume.

 

2. Tallinna linn, Harku vald ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus, kellele Harju Maavalitsus andis 29.12.2004 sõlmitud halduslepingu nr 4.1-37/202 punktidele 1.1, 2.1.4, 2.1.13, 2.1.19 ja 2.1.21 alusel käesoleva lepingu sõlmimise pädevuse, soovivad tagada ülalnimetatud eesmärkide saavutamist läbi Tallinna linna ja Harku valda ühendavate maakonna bussiliinide rahastamise Tallinna linna ja Harku valla poolt.

 

3. Ühistranspordiseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 kohaselt toetatakse omavalitsusüksuse eelarvest avalikku liinivedu maakonna bussiliinil Ühistranspordiseaduse § 5 lõikes 3 nimetatud juhul.

 

4. Ühistranspordiseaduse § 5 lõike 3 kohaselt võivad piirnevate haldusterritooriumidega omavalitsusorganid toetada nende haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine oma eelarvest ja riigieelarve sihtotstarbelisest toetusest omavahelisel ja nende asukohajärgse maavalitsusega kokkuleppel.

 

ja võttes arvesse, et

 

5. Ühistranspordiseaduse § 6 lõike 1 punkti 10 kohaselt tagab maavalitsus koos vedajatega sõidupiletite müügikorralduse ja korraldab piletikontrolli maakonnaliinidel.

 

6. Ühistranspordiseaduse § 6 lõike 2 kohaselt täidetakse Ühistranspordiseaduse § 6 lõikes 1 punktis 10 loetletud ülesandeid koostöös maakonnas asuvate omavalitsusüksustega ja omavalitsusüksuste liiduga ning maakonnaga piirnevate maakondade maavalitsustega.

 

sõlmisid

 

Harku vald (edaspidi: Harku), valla põhimääruse alusel tegutseva vallavanem Ott Kasuri isikus

ja

Tallinna linn (edaspidi: Tallinn), Tallinna Linnavalitsuse          2006 korralduse nr-k     alusel Tallinna linna esindaja Transpordiameti juhataja Andres Harjo isikus

ja

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus (edaspidi: Keskus) vastavalt Harju Maavalitsuse ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse vahel 29.12.2004 sõlmitud halduslepingu nr 4.1-37/202 punktidele 1.1, 2.1.4, 2.1.13, 2.1.19 ja 2.1.21, volikirja alusel tegutseva tegevdirektori  kohusetäitja Terje Villemi isikus,

 

edaspidi koos: Lepingupool või eraldi: Lepingupooled,

 

käesoleva lepingu (edaspidi: Leping) alljärgnevas:

1.         Lepingu eesmärk

1.1       Lepingu eesmärgiks on Tallinna linna ja Harku valla elanike huvide, sõitjatevoogude piirkondlikest iseärasuste ning ühistranspordi otstarbeka korralduse vajaduse arvestamiseks tagada bussiliinide ühendus Tallinna linna ja Harku valla haldusterritooriumite vahel.

1.2              Lepingu punktis 1.1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks:

1.2.1    rahastatakse Lepingu punktis 1.1 nimetatud bussiliine ühiselt.

2.         Rahastamine

2.1              Harku ja Tallinn võtavad endale kohustuse ühiselt rahastada Harku ja Tallinna haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine (edaspidi: Ühisliinid).

2.2              Ühisliinide Harku poolt rahastatav osa 2006. aastal on  87 080 krooni. 

2.3              Harku tagab rahaliste vahendite laekumise Keskuse arveldusarvele ja Keskus korraldab Lepingu punktis 2.2 nimetatud summa tasumise Tallinnale iga kuu 20 kuupäevaks. Esimene makse tehakse 20.07 2006 aastal summas 14 514 krooni. Järgnevatel kuudel on summa 14 514 krooni.

2.4       Kui Lepingut ei jõuta kõikide Lepingupoolte poolt allkirjastada enne 1. juulit 2006.a, tehakse esimene makse viie päeva jooksul peale Lepingu allkirjastamist kõikide Lepingupoolte poolt.

2.5       Lepingupooled võivad kirjalikus vormis kokku leppida Ühisliinide täiendavas rahastamises.

3.         Ühisliinid

3.1              Ühisliinid ja nende liikumistee on määratud kindlaks Lepingu punktis 7.1.1.

3.2              Ühisliini sõiduplaani (edaspidi: Sõiduplaan), sealhulgas Ühisliini peatused ja liikumistee, kinnitab Tallinna Transpordiamet.

3.3              Lepingu punktis 3.2 nimetatud Sõiduplaani muutmise  vajaduse korral esitab Lepingupool Sõiduplaani muutmise ettepaneku kooskõlastamiseks teistele Lepingupooltele. Lepingupooled kooskõlastavad või põhjendavad kooskõlastamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul, arvates Sõiduplaani  muutmise ettepaneku saamisele järgnevast päevast.

3.4              Kui Keskus Lepingu punktis 3.3 nimetatud Sõiduplaani muutmise ettepanekut ei kooskõlasta, jätab Tallinn Sõiduplaani muudatused kinnitamata. Kui  Sõiduplaani muutmise ettepanekut ei kooskõlasta üksnes Harku, kinnitab Tallinn Sõiduplaani muudatused ning põhjendab Harku seisukohtadega arvestamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates Harkult muutmise ettepaneku kooskõlastamata jätmise põhjenduste saamisest.

3.5              Kui Lepingu punktis 3.3 nimetatud Sõiduplaani muutmise ettepaneku esitab Keskus, kuid teised Lepingupooled ettepanekut ei kooskõlasta, kinnitab Tallinn Sõiduplaani muudatused seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates Keskuse ettepaneku saamisest, kui Keskus on ettepanekute kooskõlastamata jätmisel jätkuvalt arvamusel, et Sõiduplaani muutmine on põhjendatud.

3.6              Tallinn võib jätta Lepingupoole esitatud Sõiduplaani muutmise ettepaneku alusel Sõiduplaani muudatused kinnitamata, kui muudetud Sõiduplaan tooks Tallinnale seoses Ühisliiniga kaasa senisest planeeritust suuremad kulud ning Lepingupooled ei lepi vastavalt Lepingu punktile 2.4 kokku Ühisliini täiendavas rahastamises.

4.         Aruandlus ja teavitamine

4.1       Tallinn esitab teistele Lepingupooltele hiljemalt iga kuu 10. päevaks liiniläbisõidu kuuaruande eelmisel kuul Lepingu punktis 7.3 nimetatud kohustuse täitmise kohta.

4.2       Tallinn annab Lepingu punktis 4.1 nimetatud aruande ning Lepingu punktis 7.3 nimetatud kohustuse täitmisega seotud kulude kohta teiste Lepingupoolte taotlusel täiendavaid selgitusi ja esitab asjakohaseid dokumente.

4.3       Lepingupooled peavad teineteist kirjalikult teavitama kõigist Lepingu täitmisega seotud olulistest asjaoludest.

5.         Lepingu tähtaeg ja jõustumine

5.1       Leping on sõlmitud tähtajalisena ja kehtib kuni 31. detsember  2006.

5.2       Leping on koostatud ja allakirjutatud kolmes (3) identses võrdset juriidilist jõudu  omavas eesti keelses eksemplaris, millest üks (1) jääb Tallinnale, üks (1) Harkule ja üks (1)  Keskusele.

5.3       Leping jõustub alates 01.07.2006.

5.4       Lepinguosalistel on õigus Lepingut muuta või lõpetada õiguskorras toimuvate oluliste muutuste korral.

6.         Vastutus

6.1       Kui Harku jätab täitmata Lepingu punktides 2.2, 2.3 või 2.4 nimetatud kohustuse kahel Lepingu punktis 2.3 nimetatud tähtajal on Tallinnal õigus, täiendavat tähtaega määramata, Leping ühepoolselt lõpetada ja nõuda kahju hüvitamist.

6.2       Lepingupooled vabanevad vastutusest  vääramatu jõu puhul, mis takistab Lepingust tulenevate kohustuste täitmist. Vääramatu jõud on selline pärast Lepingu sõlmimist juhtunud Lepingupooltest sõltumatu ettenägematu olukord, mis takistab või teeb Lepingupooltel võimatuks Lepingul põhinevate kohustuste täitmise (force majore).

6.3       Lepingupool ei tohi arvestada vääramatu jõuga kui ta ei ole andnud teistele Lepingupooltele kirjalikku teadet vääramatust jõust kahe nädala jooksul pärast seda kui ta sai sellest teada või pidi teada saama.

6.4       Tallinna poolt Lepingu kohustuste mittetäitmisel tekib Keskusel õigus vähendada Lepingu punktis 2.3 nimetatud summat viiekümne (50) krooni võrra  ühisliinide teenindaja süül iga ärajäänud ja Keskusele Tallinna poolt teatatud veootsa eest. Arvestus toimub Lepingu punkti 4.1 alusel liinide kaupa ja veootsade arvu ületamine mingil liinil ei kompenseeri teise liini ärajäänud veootsi.

7.         Rakendussätted

7.1       Lepingu punktis 2.1 nimetatud Ühisliinideks on:

7.1.1    Harkujärve - Laagri alevik (Järvekalda tee, Paldiski mnt, Õismäe tee, Ehitajate tee, A.H.Tammsaare tee, Ehitajate tee, Turu plats, Pärnu mnt, Veskitammi tn, Pärnu mnt, Ehitajate tee, Turu plats, Ehitajate tee, Õismäe tee, Paldiski mnt, Järvekalda tee), mis on enne Lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 27 sõiduplaanis 27. liiniks.

7.2       Lepingupooled käsitlevad Lepingu punktis 7.1.1 nimetatud 24.05.2006 Keskuse poolt kooskõlastatud ning 22.05.2006 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 27. liini tööpäeva sõiduplaani, 21.06.2006 Keskuse poolt kooskõlastatud ning 13.12.2004 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 27. liini laupäeva sõiduplaani ja 21.06.2006 Keskuse poolt kooskõlastatud ning 26.08.2002 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 27. liini pühapäeva sõiduplaani kinnitatud Sõiduplaanidena Lepingu punkti 3.2 tähenduses.

7.3       Tallinn tagab Ühisliinidel liiniveo korraldamise vastavalt Lepingu punktis 3.2  nimetatud Sõiduplaanile.

7.4       Tallinn ei ole kohustatud järgima Lepingu punktis 7.3 sätestatud kohustust osas, milles ei ole tagatud Ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavus või liiklusohutus Harku haldusterritooriumil.

7.5       Harku tagab Lepingu punktis 7.3 nimetatud liiniveo korraldamiseks:

7.5.1    Ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavuse kohalikel teedel Harku haldusterritooriumil;

7.5.2    Lepingupoolte teavitamise Ühisliinide liikumistee ajutistest plaanilistest sulgemistest Harku haldusterritooriumil, millega kaasneb liinide töö ümberkorraldamine, ette vähemalt 35 päeva.

7.6       Lepingu punktides 4 ja 7 sätestatud kohustusi kohaldatakse alates 01.07.2006. Kui Lepingus sätestatud kohustuse täitmise tähtaeg on käesoleva punkti alusel saabunud, ei ole Lepingupool viivitusse sattunud, kui ta täidab nimetatud kohustuse kahekümne (20) tööpäeva jooksul arvetes Lepingu allkirjastamisest Lepingupoolte poolt järgnevast päevast.

7.7       Juhul, kui üks Lepingupool ei teata teistele Lepingupooltele 15 kalendripäeva enne lepingu tähtaja möödumist kirjaliku teatega, et ta ei soovi lepingu pikendamist, pikeneb leping 1 aasta võrra. Lepingu pikenemisel 1 aasta võrra vormistatakse käesoleva Lepingu lisana selle 2007. aasta Harku poolt rahastatav osa, ühisliinides toimunud muudatused ja muud täpsustamist vajavad Lepingupoolte õigused ning kohustused. Lepingupoolte poolt kokkuleppe mittesaavutamisel eelnimetatud tingimuste osas, Lepingu pikendamist ei toimu ja Leping loetakse lõppenuks 31. detsembrist  2006. aastast.

8.         Lepingupoolte andmed:

Harku vald

Tallinna linn

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus

Registrikood 75014132

Tallinna Transpordiamet

Registrikood 80213342

Ranna tee 1, Tabasalu                Harku vald,

76901            , Harjumaa

Vabaduse väljak 10

10146, Tallinn

Rävala pst 8, C-110

10143, Tallinn

Telefon: 6003848

Telefon: 640 4618

Telefon: 640 6780

Faks: 6003854

Faks: 640 4617

Faks: 640 6789

e-post: harku@harku.ee

e-post: tta@tallinnlv.ee

e-post: info@harjuytk.ee

Hansapank

a/a 1120159636

SEB Eesti Ühispank

a/a 10220028916014

SEB Eesti Ühispank

a/a 10220041254012

Kontaktisik:

Kontaktisik:

Kontaktisik:

Osakonna juhataja

Mait Kornet

peaspetsialist

Gunnar Hannus

sõitjateveo spetsialist

Kadri Krooni

telefon 6003850

telefon 640 4614

telefon 640 6783

e-post:

mait.kornet@harku.ee

e-post: gunnar.hannus@tallinnlv.ee

e-post: kadri.krooni@harjuytk.ee

 

 

 

.................................                          .................................              ........................................

 

Harku vald                                          Tallinna linn                              MTÜ Harjumaa

Ühistranspordikeskus

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär