Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2006 korraldus number 1462
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. juuni 2006 nr 1462-k

 

 

Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 10 ja § 18 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ning Tallinna Linnavalitsuse       9. septembri 2002 korraldusega nr 2269-k:

 

 

1. Võtta vastu Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 02031, millega on kavandatud Kesklinnas asuvale 6,2 ha suurusele planeeritavale maa-alale kakskümmend üks krunti, määratud ehitusõigus kuni 6-korruseliste hoonete (äripindadega mitme korteriga elamute, ärihoonete, hotelli, kohviku, alajaama) ehitamiseks ning planeeritud ja määratud avalikku kasutusse teed, kergliiklus- ja jalgteed ning linnaväljakud.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4. Detailplaneeringus avalikult kasutatavaks määratud teede, kergliiklus- ja jalgteede ning linnaväljakute osas Tallinna Maa-ametil jõuda enne detailplaneeringu kehtestamist kokkuleppele teede ning väljakute alla jäävate kruntide omanikega tasuta isikliku kasutusõiguse seadmiseks linna kasuks. Transpordimaa sihtotstarbega kruntide pos 16 ja 19 osas Tallinna Maa-ametil jõuda enne detailplaneeringu kehtestamist kruntide omanikega kokkuleppele kruntide tasuta omandamiseks linnale.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär