Kopli tn 69b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Tallinna Linnavalitsus 28.06.2006 korraldus number 1457

Redaktsiooni kehtivus 28.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 28. juuni 2006 nr 1457-k

 

 

Kopli tn 69b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2, 8, 16, 17, 18 ja 20 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja tulenevalt 1PARTNER Kinnisvara Eesti OÜ esindaja Tanel Tarumi 28. märtsi 2005 avaldusest:

 

 

1. Algatada Kopli tn 69b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 0,4 ha, maa-ala kirjeldus on esitatud lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kopli tn 69b kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaast äri- ja elamumaaks, ehitusõiguse andmine äripindadega korterelamu rajamiseks, tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete väljatöötamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevate lisanõuetega:

3.1. näha ette seitsme mahavõetava lehtpuu (kuus lääne pärna ja üks harilik hobukastan) kompenseerimine asendusistutustega Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ kohaselt;

3.2. Sõle tänava poolne autoparkla nihutada väljapoole pärnade kasvuala (võrade projektsioon maapinnal) ning parkimiskohad katta murukiviga;

3.3. näha ette allesjäävate lääne pärnade ehitustööde eelne hooldamine (tugiklambrite paigaldamine tüvedele, võrade kärpimine) ning kasvutingimuste säilitamine ehitustööde ajal, ehitusprojektis esitada vajalikud tehnilised abinõud (kasvukoha pinnase kindlustamine kaevetööde ajal, lisakastmine vegetatsiooniperioodil).

4. Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks arutelu.

5. Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

LISA