Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevale Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras ja hoonestusõiguste võõrandamine Tallinna linnale
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2006 korraldus number 1448
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. juuni 2006 nr 1448-k

 

 

Tallinna linna omandis olevale Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise  korras ja hoonestusõiguste võõrandamine Tallinna linnale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 65, Asjaõigusseaduse § 241, 242, 244, 2441, 2442, 246-249, 250-2551, Täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1 p 18, Võlaõigusseaduse § 116, Planeerimisseaduse § 3 lg 2 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määrusega nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“: 

 

 

1. Arvestades avalikku huvi Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistul võimalikult lähema aja jooksul komplekselt heakorrastada ja välja ehitada Pae puhkeala, puhastada veekogu, ehitada kinnistule infrastruktuur ning muud vajalikud ehitised, et võimaldada Pae puhkeala avalik kasutus vabaaja veetmiseks ja sportimiseks ning luua linnaplaneerimisega ja maastikukujundamisega piirkonna turvaline keskkond, seada Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistule (kinnistusregistriosa nr 19353301, katastritunnus 78403:301:0023, pindala 325194 m2, mis on tähistatud korralduse lisaks  1 oleval skeemil rohelise värviga viirutatud alana, maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa, maa maksustamishind 19511600 krooni) hoonestusõigus eelläbirääkimistega pakkumise korras ja määrata hoonestusõiguse tingimused ja hoonestusõiguse seadmise tingimused alljärgnevalt:

1.1 hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat;

1.2 hoonestaja kohustub detailplaneeringu koostamiseks ning Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu jagamise maakorraldustööde teostamiseks:

1.2.1 taotlema Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu ja lähiala, mis on tähistatud korralduse lisaks 1 oleval skeemil sinise värviga ruudutatud alana detailplaneeringu koostamise algatamist ja sõlmima Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õiguste üleandmise lepingu mitte hiljem kui 1 kuu jooksul hoonestusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

1.2.2 andma kõigi nõuete kohaselt kooskõlastatud detailplaneeringu Tallinna Linnaplaneerimise Ametile üle mitte hiljem kui 8 kuu jooksul detailplaneeringu koostamise algatamise linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest arvates. Detailplaneering peab nägema ette Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu jagamise, kusjuures kinnistu jagamisel peavad tekkima eraldiseisvad kinnistud kohviku või restorani, paemuuseumi, pargiala, iga elamu ning büroohoone jaoks ning avalikult kasutatavate teede jaoks. Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu lähialale peab detailplaneering ette nägema haljasala;

1.2.3 korraldama oma kulul Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu jagamise maakorraldustööde teostamise vastavalt kehtestatud detailplaneeringule mitte hiljem kui 3 kuu jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates. Kinnistu jagamisel jääb hoonestusõigus koormama kõiki Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu jagamisel tekkinud kinnistuid, v a kinnistuid, millele detailplaneeringu kohaselt on ette nähtud paemuuseumi, kohviku või restorani ehitamine;

1.3 hoonestaja kohustub ehitama pärast detailplaneeringu alusel Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu jagamisel tekkinud kinnistute kinnistusraamatusse kandmist ja nimetatud kinnistutele hoonestusõiguste seadmist kooskõlas kehtestatud detailplaneeringuga Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt kinnitatud ehitusprojektide kohaselt ja ehituslubade alusel kinnistutele, millele seatud hoonestusõigused kuuluvad hoonestajale:

1.3.1 veekogu kaldarajatised ja veekogu rajatised ning säilitama veekogu ja puhastama veekogu vastavalt nõuetele;

1.3.2 pargiala rajatised, teed, piirded ja väikevormid;

1.3.3 avalikult kasutatavad sõiduteed, kõnniteed ja parklad koos tänavavalgustuse ning liikluskorraldusvahenditega;

1.3.4 büroohoone, milles asuvad Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Lasnamäe linnaosa sotsiaalosakonna ning raamatukogu ruumid;

1.3.5 tehnovõrgud ja -rajatised;

1.3.6 elamud ning äri- ja büroohooned;

1.4 hoonestajal on lubatud kasutada alltöövõtjaid ilma kinnistu omaniku nõusolekuta. Hoonestaja vastutab alltöövõtjate tehtud töö kvaliteedi, tähtaegade ja finantseerimise eest;

1.5 hoonestaja kohustub:

1.5.1 vormistama punktides 1.3.1 kuni 1.3.5 nimetatud ehitiste kasutusload ja heakorrastama punktis 1.3.6 nimetatud hoonete ehitamiseks ettenähtud kinnistud mitte hiljem kui 18 kuu jooksul ning vormistama punktis 1.3.6 nimetatud ehitiste kasutusload mitte hiljem kui 10 aasta jooksul hoonestusõiguse tekkimisest arvates;

1.5.2 täitma tehnovõrkude ja –rajatiste valdajate või omanike poolt antud tehnilisi tingimusi ehitiste ehitamise ning kasutamise kohta;

1.5.3 nõustuma reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmisega rajatavate tehnovõrkude- ja rajatiste teenindamiseks ja remontimiseks selle eest tasu nõudmata;

1.5.4 kindlustama hoonestusõiguste alusel püstitatavad hooned kogu hoonestusõiguste kestvuse ajaks. Kui hooned hävivad tervikuna või osaliselt, on hoonestaja kohustatud need oma kulul uuesti üles ehitama või taastama 2 aasta jooksul;

1.5.5 hoidma hoonestusõiguste alusel püstitatavad ehitised, millised jäävad hoonestaja omandisse, alaliselt heas seisukorras. Korrashoiuks vajalikud parandustööd ja uuendused on hoonestaja kohustatud teostama kinnistute omaniku (linnavara valitseja) määratud tähtajaks. Kui hoonestaja ei täida kinnistute omaniku nõuet korrasoleku seisundi loomise kohta kinnistute omaniku nõutud tähtajaks, on kinnistute omanik õigustatud laskma teostada vajalikud tööd hoonestaja kulul;

1.6 hoonestaja kohustub maksma kinnistute omanikule:

1.6.1 hoonestusõiguse aastatasu, mille suurus iga detailplaneeringu kohaselt moodustatava kinnistu puhul moodustab maksustamishinnast äri- ja tootmismaa puhul 5%, transpordimaa puhul 4% ja muude katastriüksuste sihtotstarvete puhul 2%. Hoonestusõiguse aastatasu tasutakse kaks korda aastas võrdsetes osades iga aasta 10. jaanuariks ja 10. juuliks järgneva poolaasta eest ette. Hoonestusõiguse tasu ajavahemiku eest hoonestusõiguse kinnistamise päevast kuni esimese maksetähtajani tasutakse proportsionaalselt päevade arvule kümne tööpäeva jooksul pärast hoonestusõiguse kinnistamist. Igakordne hoonestusõiguse poolaastatasu loetakse tasutuks selle laekumisest kinnisasja omaniku pangakontole;

1.6.2 hoonestusõiguse aastatasu uues suuruses vastavalt maa maksustamishinna muutumisele alates maksetähtajast, mis järgneb kinnistu omaniku poolt hoonestajale kirjaliku teatamise päevale. Hoonestusõiguse aastatasu kuulub muutmisele kolme aasta möödudes hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest ning uuesti iga kolme aasta möödudes viimasest tasu muutmisest. Hoonestusõiguse aastatasu uus suurus saadakse kehtiva aastatasu korrutamisel kordajaga, mis saadakse uue maa maksustamishinna jagamisel maa maksustamishinnaga, mis kehtis vahetult enne uue maa maksustamishinna kehtestamist. Hoonestusõiguse aastatasu uus suurus ei või olla väiksem hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisel kehtinud hoonestusõiguse aastatasust. Tasu muutmine ei ole seotud kinnistu või seda koormava hoonestusõiguse turuväärtuse muutmisega. Hoonestusõiguse aastatasu muutmisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõivu tasub hoonestaja. Hoonestusõiguse aastatasu muutmisel kohustub hoonestaja sõlmima asjaõiguslepingu kinnistu omaniku poolt teatatud ajal hoonestusõiguse aastatasu uue suuruse kandmiseks kinnistusraamatusse;

1.6.3 hoonestusõiguse aastatasu ja punkti 1.5.5 kohaselt esitatud arvete mittetähtaegsel tasumisel 0,1% viivist tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest;

1.7 hoonestaja kohustub maksma kinnistute omanikule leppetrahvi järgmiselt:

1.7.1 punktides 1.3.1 kuni 1.3.6 nimetatud ehitiste kasutuslubade vormistamise tähtajast mittekinnipidamise korral ja punktis 1.5.4 nimetatud ehitise uuesti ülesehitamise või taastamise kohustuse mittetäitmisel leppetrahvi 1% hoonestusõiguse aastatasust iga viivitatud päeva eest;

1.7.2 punktis 1.11 nimetatud kinnistute ehitistest vabastamise kohustuse mittetäitmise korral leppetrahvi 1% hoonestusõiguse aastatasust iga viivitatud päeva eest;

1.7.3 punktis 1.3.6 nimetatud hoonete mittesihtotstarbelise kasutamise korral mittesihtotstarbelise kasutamise aja eest leppetrahvi hoonestusõiguse aastatasu suuruses summas, mida ei käsitleta hoonestusõiguse tasu suurendamisena;

1.7.4 punktides 1.2.1 kuni 1.2.3 nimetatud kohustustest mittekinnipidamise korral kohustusest mittekinnipidamise iga päeva eest leppetrahvi 1000 krooni;

1.8 hoonestusõiguse tingimustest tulenevate maksekohustuse mittetäitmisel pärast nõude sissenõutavaks muutumist kinnistu omaniku esimesel nõudmisel kohustub hoonestaja sõlmima täitemenetluse seadustikus ettenähtud notariaalselt tõestatud kokkuleppe ja andma nõusoleku alluda koheselt sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus ettenähtud korras;

1.9 kinnistute omanikul on õigus nõuda punktis 1.5.1 nimetatud ehitiste kasutuslubade vormistamise tähtajast mittekinnipidamisel, kui viivitus on pikem kui 6 kuud ja punktis 1.5.4 nimetatud ehitiste uuesti ülesehitamise või taastamiskohustuse tähtajast mittekinnipidamisel, kui viivitus on pikem kui 6 kuud või kui hoonestaja rikub oluliselt oma muid lepingulisi kohustusi, hoonestaja nõusolekut hoonestusõiguste enda nimele kandmiseks või hoonestusõiguste üleandmist tema poolt nimetatud isikule. Kinnistute omanik ei maksa hüvitist hoonestusõiguste omanikule langemise eest väljaarvatud elamute ehitamiseks ettenähtud hoonestusõiguste omanikule langemise eest, mille puhul on hüvitise suuruseks 2/3 hoonestusõiguste harilikust väärtusest. Hoonestusõiguste kinnistute omanikule langemisel on hoonestaja kohustatud kinnistute omaniku nõudmisel hoonestusõiguste alusel püstitatud ehitised kinnistult ära vedama. Hoonestusõiguste kinnistute omanikule langemisel on hoonestaja kohustatud tasuma kinnistute omanikule leppetrahvi 20 000 000 krooni;

1.10 hoonestusõiguste koormamiseks asjaõigusega ja hoonestusõiguste võõrandamiseks on vajalik kinnistu omaniku nõusolek ning kinnistu omanikul on hoonestusõiguste võõrandamise korral ostueesõigus. Võõrandamiseks nõusoleku andmise tingimuseks on Tallinna linna ja hoonestaja vahel sõlmitud võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmine hoonestusõiguste omandaja poolt ja hoonestaja poolt omanikule otsuse punktis 2.1.4.1.1. või 2.1.4.1.2. sätestatud sarnastel tingimustel garantii esitamise hoonestusõiguse omandaja poolt ning Tallinna linnal on õigus kuni punktis 1.3.1 kuni 1.3.3 nimetatud ehitiste kasutuslubade vormistamiseni ning punktis 1.3.6 nimetatud hoonete ehitamiseks ettenähtud kinnistute heakorrastamiseni nõuda, et hoonestusõigused võõrandataks üksnes isikule, kes vastab punktis 2.1.4.1. sätestatud nõuetele, mille kohta tehakse vastav märge kinnistusraamatusse;

1.11 kinnistu omanikul on õigus mitte hiljem kui üks aasta enne hoonestusõiguste tähtaja saabumist nõuda ehitiste endale jätmist. Hoonestusõiguste lõppemisel tähtaja möödumise tõttu peab kinnistu omanik maksma hoonestajale hüvitist kinnistutele jäävate ehitiste eest hoonestusõiguste hariliku väärtuse (turuväärtuse) ulatuses. Kinnistu omanik vabaneb hüvitise maksmisest kui ta pikendab hoonestusõiguste tähtaega ehitiste eeldatava püsimise aja lõpuni. Kui hoonestaja ei nõustu tähtaja pikendamisega, kaotab ta õiguse hüvitisele. Juhul, kui pooled ei jõua kokkuleppele hoonestusõiguste turuväärtuses, valivad nad ühiselt eksperdi turuväärtuse kindlakstegemiseks, kes määrab hoonestusõiguste turuväärtuse hoonestusõiguste tähtaja saabumise hetkel;

1.12 hoonestusõiguste tähtaja saabumisel kohustub hoonestaja kinnistute omaniku nõudmisel vabastama kinnistud tema poolt kinnistutele hoonestusõiguste alusel rajatud ehitistest. Kinnistute omanik on kohustatud esitama nõude kinnistute ehitistest vabastamiseks vähemalt 1 aasta enne tähtaja lõppu;

1.13 kõik hoonestusõigustega koormatud kinnistutel lasuvad maksud tasub ja avalik-õiguslikud koormatised kannab hoonestaja;

1.14 hoonestaja kohustub andma punktis 1.3.4 nimetatud büroohoones asuvad Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Lasnamäe linnaosa sotsiaalosakonna ning raamatukogu ruumid 2 kuu jooksul pärast hoonele kasutusloa vormistamist Tallinna linnale üürile üüritasuga, mis ei tohi olla kõrgem, kui antud piirkonnas samalaadsete hoonete keskmine üüritasu turuhind. Juhul, kui pooled ei jõua kokkuleppele üüritasu turuväärtuses, valivad nad ühiselt eksperdi turuväärtuse kindlakstegemiseks, kes määrab üüritasu turuväärtuse hoonele kasutusloa vormistamise hetkel. Kui hoonestaja ei anna käesolevas punktis nimetatud ruume Tallinna linnale üürile või ületab käesolevas punktis nimetatud tähtaega, maksab hoonestaja Tallinna linnale leppetrahvi 15000 krooni iga kohustuse rikkumise või tähtaega ületava päeva eest;

1.15 kanda kinnistusraamatu hoonestusõiguste registriossa:

1.15.1 punktis 1.6.1 nimetatud tingimused reaalkoormatisena. Hoonestusõiguse aastatasu tagav reaalloormatis jääb püsima, kui omanik reaalkoormatise alusel või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik hoonestusõigusele sissenõude pöörab;

1.15.2 punktis 1.6.2 nimetatud tingimused märkena reaalkoormatisega samale järjekohale;

1.15.3 punktides 1.1, 1.3, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.5, 1.9 kuni 1.12 nimetatud tingimused.

2. Punktis 1 nimetatud kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks eelläbirääkimistega pakkumise korraldamiseks:

2.1 määrata eelläbirääkimistega pakkumise tingimused järgmiselt:

2.1.1 pakkumine tuleb esitada hoonestusõiguse seadmise tasu kohta. Hoonestusõiguse seadmise tasu algsuurus on 1 170 696 krooni, mis võrdub kolmekordse hoonestusõiguse aastatasuga. Hoonestusõiguse seadmise tasu algsuuruse määramisel aluseks võetud hoonestusõiguse aastatasu moodustab kinnistu maksustamishinnast 2%;

2.1.2 lisatingimuseks on detailplaneeringuga ettenähtavate elamute ja ärihoonete (väljaarvatud kohvik või restoran ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Lasnamäe linnaosa sotsiaalosakonna ning raamatukogu ruumid) väikseim suletud brutopind;

2.1.3 lisatingimuseks on Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiis koos seletuskirjaga ja pargiala lahendusega;

2.1.3.1 detailplaneeringu eskiisis nähakse ette punktis 1.3 nimetatud ehitised ja paemuuseum ning kohvik või restoran, kusjuures järgmistele ehitistele nähakse ette eraldi krundid – paemuuseum, elamud, äri- ja büroohooned, restoran või kohvik, pargiala, avalikult kasutatavad teed. Ühes büroohoones peavad olema ettenähtud  Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Lasnamäe linnaosa sotsiaalosakonna ning raamatukogu ruumid, mille suletud brutopind kokku on vähemalt 5000 m². Veekogu pindala peab olema vähemalt 8 ha. Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu lähialale tuleb ette näha haljasala mängu- ja spordiväljakutega. Eskiisi seletuskiri peab sisaldama hoonestusplaani, hoonestustiheduse ja arhitektuurse lahenduse põhjendust, puhkeala, sealhulgas säilitatava ja loodava haljasala, kirjeldust, veekogu korrastamise ja kaldarajatiste ehitamise kirjeldust, mängu- ja spordiväljakute kirjeldust, liiklusskeemi ja parkimislahenduse kirjeldust ning avalikuks kasutamiseks kavandatud alade korrashoiuga kaasnevaid kulutusi;

2.1.4 lisatingimuseks on pakkujale esitatavad järgmised nõuded:

2.1.4.1 hoonestusõigus seatakse isiku kasuks, kes:

2.1.4.1.1 vastab käesoleva korralduse punktis 2.1.4.2 – 2.1.4.13 sätestatud tingimustele ning esitab Tallinna linnale garantiikirja, mille kohaselt garant, kelleks on Eesti krediidiasutus, kellel on krediidireiting ühelt järgnevalt reitinguagentuuridelt: Fitch, Standard&Poor’s, Moody’s ning kelle pikaajaliste võlakohustuste krediidireiting on olenevalt reitinguagentuurist vähemalt Baa (Moody’s) või BBB (Standard&Poor’s, Fitch), garanteerib kõigist pakkuja ja Tallinna linna vahel sõlmitavatest lepingutest tulenevate pakkuja kohustuste nõuetekohast täitmist vähemalt kuni punktis 3 sätestatud hoonestusõiguste võõrandamise asjaõiguslepingute sõlmimiseni minimaalselt 110 000 000 krooni ulatuses. Garantiikiri peab vastama käesoleva otsuse lisaks 2 oleva garantiikirja näidisele

või

2.1.4.1.2 vastab käesoleva korralduse punktis 2.1.4.2 – 2.1.4.6 ja 2.1.4.13 sätestatud tingimustele ning esitab Tallinna linnale garantiikirja, mille kohaselt garant, kes vastab kõigile käesoleva otsuse punktis 2.1.4.2 – 2.1.4.4 ning 2.1.4.7 – 2.1.4.12 sätestatud tingimustele, garanteerib kõigist pakkuja ja Tallinna linna vahel sõlmitavatest lepingutest tulenevate pakkuja kohustuste nõuetekohast täitmist vähemalt kuni punktis 3 sätestatud hoonestusõiguste võõrandamise asjaõiguslepingute sõlmimiseni minimaalselt 110 000 000 krooni ulatuses. Garantiikiri peab vastama käesoleva otsuse lisaks 3 oleva garantiikirja näidisele;

2.1.4.2 pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa äriregistris;

2.1.4.3 pakkuja peab olema maksevõimeline, tema suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega muud seesugust menetlust pakkuja asukohamaa seaduse kohaselt;

2.1.4.4 pakkuja peab olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;

2.1.4.5 pakkuja peab olema nõus tasuma hoonestusõiguse aastatasu kogu hoonestusõiguse kehtivuse aja jooksul;

2.1.4.6 pakkuja peab olema esitanud kinnituskirja pangalt, kellel on krediidireiting ühelt järgnevalt reitinguagentuuridelt: Fitch, Standard&Poor’s, Moody’s ning kelle pikaajaliste võlakohustuste krediidireiting on olenevalt reitinguagentuurist vähemalt Baa (Moody’s) või BBB (Standard&Poor’s, Fitch) (edaspidi nimetatud Pank), mis peab vastama käesoleva otsuse lisas 4 sätestatud vormile;

2.1.4.7 pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) tegevusalal “ehitamine“;

2.1.4.8 pakkuja 2003., 2004., 2005. majandusaasta netokäive peab olema vähemalt 350 miljonit Eesti krooni igal aastal eraldi;

2.1.4.9 pakkuja peab omama ehitustööde teostamiseks akrediteeritud sertifitseerimisasutuse tunnustatud kvaliteedijuhtimis- ning keskkonnajuhtimissertifikaate (ISO 900 ja ISO 14001 või samaväärsed);

2.1.4.10 pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul ehitanud vähemalt 3 sarnast pinda ja pakkuja poolt ehitatud sarnaste pindade kogupindala kokku peab viimase kolme aasta jooksul olema vähemalt 25 000 m². Sarnaseks pinnaks loetakse ärihoone ja ühiskondlikku hoone pinda;

2.1.4.11 pakkuja 2003., 2004. ja 2005. majandusaasta omakapital peab olema vähemalt 30 miljonit Eesti krooni iga aasta lõpus eraldi;

2.1.4.12 pakkuja 2003., 2004. ja 2005. majandusaasta puhaskasum peab olema vähemalt 20 miljonit Eesti krooni igal aastal eraldi;

2.1.4.13 pakkujal peab olema pakkuja põhikirja kohase pädeva organi (üldkoosoleku või nõukogu) otsus pakkumise esitamiseks, eelläbirääkimistega pakkumisel osalemiseks, hoonestusõiguse seadmise võlaõigusliku ja asjaõiguslepingu sõlmimiseks ning hoonestusõiguste tasuta võõrandamise võlaõigusliku ja asjaõiguslepingu sõlmimiseks;

2.2 eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad. Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise koos lõpliku eskiisiga;

2.3 eelläbirääkimistega pakkumise hindamiskriteeriumid on järgmised:

2.3.1 hoonestusõiguse seadmise tasu - 10%:

2.3.1.1 hindamine toimub väärtuspunktide meetodil. Kõrgeima tasu pakkumine saab maksimaalse arvu punkte s t 10 punkti (10%), teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem,    s t  maksimumpunktisumma korrutatakse pakkumise hinna ja parima pakkumise hinna jagatisega;

2.3.2 detailplaneeringuga ettenähtavate elamute ning äri- ja büroohoonete suletud brutopinna kogusuurus, millest on mahaarvatud restorani või kohviku, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Lasnamäe linnaosa sotsiaalosakonna ning raamatukogu ruumide suletud brutopind – 30%:

2.3.2.1 hindamine toimub väärtuspunktide meetodil. Väikseima elamute ning äri- ja büroohoonete suletud brutopinna kogusuurusega, millest  on mahaarvatud restoran või kohvik, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Lasnamäe linnaosa sotsiaalosakonna ning raamatukogu ruumide suletud brutopind, pakkumine saab maksimaalse arvu punkte s t 30 punkti (30%), teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem, s t  maksimumpunktisumma korrutatakse parima pakkumise kogusumma ja pakkumise kogusumma jagatisega;

2.3.3 Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiis koos seletuskirjaga - 60%:

2.3.3.1 Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisi hindamisel antakse punkte 1 kuni 5, kusjuures punktide andmisel hinnatakse eskiisi põhjalikkust ja läbimõeldust, hoonestusplaani ja arhitektuurse lahenduse sobivust ümbritsevasse keskkonda, hoonestustiheduse põhjendatust, säilitatava ning loodava haljastuse ulatust, parkimislahenduse otstarbekust, liiklusskeemi ohutust ning tulevikus avalikuks kasutamiseks kavandatud alade korrashoiuga kaasnevaid kulutusi. Iga komisjoni liige annab igale pakkujate poolt esitatud Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisile punkte 1 kuni 5, kõikide komisjoni liikmete poolt antavad punktid liidetakse kokku. Kõige kõrgema punktide summa saanud eskiisi koostanud pakkuja saab maksimumpunktid s t 60 punkti (60%). Maksimumpunktid (60 punkti) jagatakse osavõtjate arvuga ja iga järgmise koha saaja saab jagatise tulemuse võrra vähem punkte (n t 10 pakkuja puhul esimene koht 60 punkti, teine koht 54 punkti, kolmas koht 48 punkti jne). Juhul kui kõige kõrgema punktide summa saavad mitu eskiisi, saavad kõik sellise kõrgema punktide summa saanud pakkujad võrdselt 60 punkti (60%) ning vastavad järgmise koha punktid jäetakse andmata;

2.3.3.2 kuna eskiis on aluseks Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamisele, vaatab enne läbirääkimiste alustamist ning teistkordselt pärast lõplike pakkumiste esitamist, kuid enne hindamist eskiisid läbi Tallinna Linnaplaneerimise Ameti planeeringute läbivaatamise komisjon ja annab iga eskiisi kohta oma seisukoha, mis on nõuandva iseloomuga ja ei ole eelläbirääkimistega pakkumise komisjonile siduv;

2.4 pakkumise korraldaja ei hüvita pakkujatele pakkumise ettevalmistamisega seotud kulutusi;

2.5 sobivate pakkumiste puudumisel on Tallinna Linnavalitsusel õigus tunnistada eelläbirääkimistega pakkumine nurjunuks;

2.6 eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on pakkuja, kelle pakkumise kõikide hindamiskriteeriumide punktisumma kokku on kõrgeim. Eelläbirääkimistega pakkumise võitja kohustub:

2.6.1 määrama hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisel vastutava projektijuhi, kes esindab hoonestajat kõigis lepinguga seotud küsimustes;

2.6.2 sõlmima hoonestusõiguse seadmise võlaõiguslepingu 2 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates;

2.6.3 maksma hoonestusõiguse seadmise tasu Tallinna Maa-ameti arvelduskontole hoonestusõiguse seadmise võlaõiguslepingu sõlmimise ajaks. Hoonestusõiguse seadmise tasu jääb tervikuna kinnistu omanikule ning hoonestusõiguse seadmise tasu ei kuulu osaliselt tagastamisele tulenevalt asjaolust, et hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingu sõlmimisel väheneb hoonestusõigusega koormatud ala ulatus võrreldes hoonestusõiguse seadmise võlaõiguslepingus näidatud hoonestusõigusega koormatud ala ulatusega;

2.6.4 sõlmima hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingu 7 kuu jooksul Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu jagamise maakatastris registreerimisest arvates;

2.6.5 võõrandama punktis 3 nimetatud hoonestusõigused Tallinna linnale punktis 3  nimetatud tingimustega;

2.6.6 tasuma Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu jagamisega, hoonestusõiguste seadmisega ja punktis 3 nimetatud hoonestusõiguste tasuta võõrandamisega seotud kulud, notaritasud ja riigilõivud.

3. Omandada detailplaneeringuga avalikuks kasutamiseks ettenähtud kinnistutele seatud hoonestusõigused, millistel hoonestusõigustel paiknevad punktides 1.3.1, 1.3.2 ja 1.3.3 nimetatud ehitised Tallinna linnale järgmiste tingimustega:

3.1 hoonestusõigused võõrandatakse tasuta;

3.2 hoonestusõiguse tasuta võõrandamise võlaõiguslik leping sõlmitakse samaaegselt hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepinguga;

3.3 hoonestusõiguse tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse 1 kuu jooksul pärast kõikide punktide 1.3.1, 1.3.2 ja 1.3.3 kohaselt ehitatavate ehitiste kasutuslubade vormistamist. Kohustuse mittekohase täitmise korral kohustub hoonestaja tasuma  leppetrahvi 1000 krooni päevas iga kinnistu kohta.

4. Hoonestusõiguse seadmise võlaõiguslikust lepingust taganemine:

4.1 hoonestusõiguse seadmise võlaõiguslikust lepingust on õigus taganeda:

4.1.1 kummalgi poolel, kui teine pool rikub oluliselt hoonestusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu tingimusi, sealhulgas loetakse oluliseks rikkumiseks punktis 1.2 nimetatud tähtaegade ületamist hoonestaja poolt;

4.1.2 kummalgi poolel, kui Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu ja lähiala detailplaneeringut ei ole kehtestatud 3 aasta jooksul selle algatamisest arvates või kui Tallinna linn on otsustanud mitte kehtestada eelläbirääkimistega pakkumise võitja poolt esitatud eskiisist lähtuvat Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu ja lähiala detailplaneeringut;

4.1.3 Tallinna linnal, kui hoonestaja ei ole ilmunud notari juurde sõlmima hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingut ja punktis 3 nimetatud hoonestusõiguste tasuta võõrandamise võlaõiguslikku lepingut 7 kuu jooksul Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu jagamise maakatastris registreerimisest arvates;

4.2 hoonestusõiguse seadmise võlaõiguslikust lepingust taganemise korral ei nõua kumbki pool teiselt poolelt hoonestusõiguse seadmise võlaõiguslikust lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks tehtud kulutuste hüvitamist ning hoonestaja ei nõua Tallinna linnalt hoonestusõiguse seadmise tasu hüvitamist, väljaarvatud juhul kui hoonestaja taganeb punktis 4.1.1 nimetatud alusel või Tallinna linn on otsustanud mitte kehtestada eelläbirääkimistega pakkumise võitja poolt esitatud eskiisist lähtuvat Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu ja lähiala detailplaneeringut. Juhul, kui Tallinna linn on otsustanud mitte kehtestada eelläbirääkimistega pakkumise võitja poolt esitatud eskiisist lähtuvat Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu ja lähiala detailplaneeringut  või kui hoonestaja taganeb punktis 4.1.1 nimetatud alusel hüvitab Tallinna linn hoonestajale detailplaneeringu koostamiseks tehtud dokumentaalselt tõestatud vajalikud kulutused.

5. Määrata Tallinna linna omandis olevale kinnistule Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A hoonestusõiguse seadmise eelläbirääkimistega pakkumise korraldajaks Tallinna Maa-amet.

6. Tallinna Maa-ametil:

6.1 moodustada eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimiseks komisjon Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Maa-ameti, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja Tallinna Elamumajandusameti esindajatest;

6.2 määrata eelläbirääkimistega pakkumisel osalemiseks esitatavad andmed ja dokumendid ning enampakkumise läbiviimise protseduurid;

6.3 teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Tallinna Elamumajandusametile ning avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teateid.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA 1. Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistu asukoha skeem

 

 

Tallinna Linnavalitsuse  28. juuni 2006

korralduse nr 1448-k       

LISA 2

 

 

GARANTIIKIRI nr _______________

(edaspidi: Garantiikiri)

 

 

Garant:                ___________________

Asukoht:                    ___________________

Registrikood:                ___________________

Volitatud esindaja:        ___________________

 

Garantii saaja:    Tallinna linn

Asukoht:                       ___________________

Registrikood:                ___________________

Volitatud esindaja:        ___________________

 

Garantii tellija:    ___________________

Asukoht:                       ___________________

Registrikood:                ___________________

Volitatud esindaja:        ___________________

 

1.      Garant on teadlik, et Garantii tellija võib sõlmida Garantii saajaga Tallinna Linnavalitsuse korralduses, millega otsustati seada hoonestusõigus Garantii saajale kuuluvale kinnistule aadressil Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A, Tallinn (edaspidi Korraldus) nimetatud tingimustel hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu (edaspidi: Leping 1) ning hoonestusõiguste tasuta võõrandamise lepingud ja asjaõiguslepingud (edaspidi: Leping 2) (edaspidi Leping 1 ja Leping 2 koos: Lepingud) ja et Garantii tellija on kohustatud esitama Garantii saajale vastavalt Korralduse punktile 2.1.4.1.1. Garantii tellija Lepingutest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks garantii.

 

2.      Garant garanteerib Garantii saajale Garantiikirja punktis 1 nimetatud kohustuste täitmise tagamiseks kuni 110 000 000 (ükssada kümme miljonit krooni.-) Eesti krooni suuruses summa (edaspidi: Garantiisumma) tasumise Garantiikirjas toodud tingimustel.

 

3.      Garantiikirja alusel väljamakse saamiseks peab Garantii saaja esitama Garandile järgmised dokumendid:

3.1.            kirjalik nõue, milles on toodud taotletava väljamakse summa;

3.2.            Koopia Garantii saaja poolt Garantii tellijale Lepingutest 1 ja/või Lepingutest 2  või äriregistris toodud aadressil edastatud kiri, millega on nõutud Garantii tellija Lepingutest tulenevate kohustuste täitmist vähemalt 30 kalendripäeva enne Garantiikirja punktis 3.1 toodud kirjaliku nõude esitamist;

3.3.            kirjalik kinnitus, mille kohaselt Garantii saaja kinnitab, et nõue on juriidiliselt põhjendatud ning et Garantii tellija ei ole asunud täitma Garantiikirja punktis 3.2 toodud kirjas nõutud ning Lepingust tulenevaid kohustusi;

3.4.            Garantii saaja poolt punktides 3.1.-3.3. toodud dokumendid allkirjastanud isiku esindusõigust tõendav dokument.

 

4.      Garantiikirja punktides 3.1-3.3 toodud dokumendid peavad olema allkirjastatud Garantii saaja allkirjaõigusliku esindaja poolt.

 

5.      Garant teavitab Garantii tellijat Garantiikirja punktis 3 toodud dokumentide esitamisest.

 

6.      Garant kannab Garantiikirja alusel tasumisele kuuluvad summad Garantii saaja nõudes näidatud arvele 30 kalendripäeva jooksul Garantii saajalt punktis 3 toodud nõude ning kõikide punktis 3 nõutud lisadokumentide saamisest. Nõue ning lisadokumendid loetakse Garandi poolt kättesaaduks, kui need on Garandi esindajale üle antud allkirja vastu või saadetud tähitud postiga Garandi asukoha aadressil ning postitamisest on möödunud viis (5) pangapäeva.

 

7.      Garantiikiri jõustub Garandi poolt sellele allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni Korralduse punktis 3 sätestatud hoonestusõiguse võõrandamise asjaõiguslepingute sõlmimiseni , hiljemalt millisel kuupäeval saab Garantii saaja Garandile nõude koos Garantiikirja punktis 3 nimetatud dokumentidega esitada. Kohustus lõpeb eelnimetatud kuupäeval ka juhul, kui Garantii saaja on esitanud Garandile nõude, kuid puuduvad Garantiikirja punktis 3 nimetatud dokumendid.

 

8.      Garandi Garantiikirjast tulenev kohustus lõpeb enne punktis 7 nimetatud tähtaega, kui:

8.1.            Garant maksab Garantii saajale Garantiisumma

8.2.            Garantii saaja loobub Garantiikirjast tulenevatest õigustest, teatades sellest kirjalikult või tagastades Garantiikirja Garandile.

 

9.      Kui Garant teeb Garantiikirja alusel osalise väljamakse, siis väheneb Garantiisumma Garandi poolt väljamakstud summa võrra automaatselt.

 

10.  Garantiikirjale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusnorme. Garantiikirjas tulenevad vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.

 

Garantiikiri on koostatud kahel (2) lehel ühes originaaleksemplaris.

 

Garantiikirja väljastamise aeg ja koht: ___________, Tallinn.

 

Garandi esindajate allkirjad:

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006

korralduse nr 1448-k       

LISA 3

 

 

GARANTIIKIRI nr _______________

(edaspidi: Garantiikiri)

 

 

Garant:                ___________________

Asukoht:                    ___________________

Registrikood:                ___________________

Volitatud esindaja:        ___________________

 

Garantii saaja:    Tallinna linn

Asukoht:                       ___________________

Registrikood:                ___________________

Volitatud esindaja:        ___________________

 

Garantii tellija:    ___________________

Asukoht:                       ___________________

Registrikood:                ___________________

Volitatud esindaja:        ___________________

 

  1. Garant on teadlik, et Garantii tellija võib sõlmida Garantii saajaga Tallinna Linnavalitsuse korralduses, millega otsustati seada hoonestusõigus Garantii saajale kuuluvale kinnistule aadressil Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A, Tallinn (edaspidi Korraldus) nimetatud tingimustel hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu (edaspidi: Leping 1) ning hoonestusõiguste tasuta võõrandamise lepingud ja asjaõiguslepingud (edaspidi: Leping 2) (edaspidi Leping 1 ja Leping 2 koos: Lepingud) ja et Garantii tellija on kohustatud esitama Garantii saajale vastavalt Korralduse punktile 2.1.4.1.2. Garantii tellija Lepingutest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks garantii.

 

 Garant garanteerib Garantii saajale Garantiikirja punktis 1 nimetatud kohustuste täitmise tagamiseks kuni 110 000 000 (ükssada kümme miljonit krooni.-) Eesti krooni suuruses summa (edaspidi: Garantiisumma) tasumise Garantiikirjas toodud tingimustel.

 

 Garantiikirja alusel väljamakse saamiseks peab Garantii saaja esitama Garandile järgmised dokumendid:

 kirjalik nõue, milles on toodud taotletava väljamakse summa;

 Koopia Garantii saaja poolt Garantii tellijale Lepingutest 1 ja/või Lepingutest 2  või äriregistris toodud aadressil edastatud kiri, millega on nõutud Garantii tellija Lepingutest tulenevate kohustuste täitmist vähemalt 30 kalendripäeva enne Garantiikirja punktis 3.1 toodud kirjaliku nõude esitamist;

3.3 kirjalik kinnitus, mille kohaselt Garantii saaja kinnitab, et nõue on juriidiliselt põhjendatud ning et Garantii tellija ei ole asunud täitma Garantiikirja punktis 3.2 toodud kirjas nõutud ning Lepingust tulenevaid kohustusi;

3.4 Garantii saaja poolt punktides 3.1.-3.3. toodud dokumendid allkirjastanud isiku esindusõigust tõendav dokument.

 

 Garantiikirja punktides 3.1-3.3 toodud dokumendid peavad olema allkirjastatud Garantii saaja allkirjaõigusliku esindaja poolt.

 

 Garant teavitab Garantii tellijat Garantiikirja punktis 3 toodud dokumentide esitamisest.

 

 Garant kannab Garantiikirja alusel tasumisele kuuluvad summad Garantii saaja nõudes näidatud arvele 30 kalendripäeva jooksul Garantii saajalt punktis 3 toodud nõude ning kõikide punktis 3 nõutud lisadokumentide saamisest. Nõue ning lisadokumendid loetakse Garandi poolt kättesaaduks, kui need on Garandi esindajale üle antud allkirja vastu või saadetud tähitud postiga Garandi asukoha aadressil ning postitamisest on möödunud viis (5) pangapäeva.

 

 Garantiikiri jõustub Garandi poolt sellele allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni Korralduse punktis 3 sätestatud hoonestusõiguse võõrandamise asjaõiguslepingute sõlmimiseni , hiljemalt millisel kuupäeval saab Garantii saaja Garandile nõude koos Garantiikirja punktis 3 nimetatud dokumentidega esitada. Kohustus lõpeb eelnimetatud kuupäeval ka juhul, kui Garantii saaja on esitanud Garandile nõude, kuid puuduvad Garantiikirja punktis 3 nimetatud dokumendid.

 

 Garandi Garantiikirjast tulenev kohustus lõpeb enne punktis 7 nimetatud tähtaega, kui:

 Garant maksab Garantii saajale Garantiisumma

 Garantii saaja loobub Garantiikirjast tulenevatest õigustest, teatades sellest kirjalikult või tagastades Garantiikirja Garandile.

 

 Kui Garant teeb Garantiikirja alusel osalise väljamakse, siis väheneb Garantiisumma Garandi poolt väljamakstud summa võrra automaatselt.

 

 Garantiikirjale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusnorme. Garantiikirjas tulenevad vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.

 

Garantiikiri on koostatud kahel (2) lehel ühes originaaleksemplaris.

 

Garantiikirja väljastamise aeg ja koht: ___________, Tallinn.

 

Garandi esindajate allkirjad:

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse  28. juuni 2006

korralduse nr 1448-k      

LISA 4

 

 (Panga kirjablanketil) 

 

 

Panga kinnituskiri (PKK)

 

Kuupäev:

 

Kellele: (Pakkuja nimi)

 

Projekti referents: Pae puhkeala projekt (Projekt)

 

Lp. ............   :

 

Käesolev kiri on soovitusliku iseloomuga ning sellega ei võta /PANK/ endale varalist kohustust ega anna garantiisid.

 

Vastavalt meie kliendi /....../ taotlusele teatab /PANK/, et peab /...../ usaldusväärseks koostööpartneriks ning on tutvunud Projekti finantseerimise kavaga. Oleme kursis antud ettevõtte tegevusega ning seega valmis teda soovitama kui äripartnerit. /PANGALE/ on  /..../ usaldusväärne ja maksejõuline klient, kes ei oma /PANGA/ ees võlgnevusi.

 

 

 

Panga ametnik #1

Ametikoht:

Allkiri:                                                  Trükitud nimi:

 

Panga ametnik # 2

Ametikoht:

Allkiri:                                                  Trükitud nimi:

 

Panga kontaktisik: (inglise või eesti keelt rääkiv)

Swift number:

Telefon:

E-mail aadress:

Faks:

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär