Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele Rävala puiestee lõik Kaubamaja tn ja Kentmanni tn vahel ning Islandi väljak ja Rävala pst lõik Kaubamaja tn ja Kivisilla tn vahel mälestusmärgi ehitamiseks nõusoleku andmine
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2006 korraldus number 1446
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. juuni 2006 nr 1446-k

 

 

Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele Rävala puiestee lõik Kaubamaja tn ja Kentmanni tn vahel ning Islandi väljak ja Rävala pst lõik Kaubamaja tn ja Kivisilla tn vahel mälestusmärgi ehitamiseks nõusoleku andmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 30 lg 1 punkti 3 ja Ehitusseaduse § 12 lg 2 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 punktiga 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 35 lg 2 ja 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ning tulenevalt Rahvusooper “Estonia“ 6. juuni 2006 kirjast nr 1.1-10/466:

 

 

1. Lubada Rahvusooperil “Estonia“ (registrikood 74000033) ehitada “Estonia“ teatri mälestusmärk (edaspidi ehitis) Tallinna linna kinnistutele aadressidel Rävala puiestee lõik Kaubamaja tn ja Kentmanni tn vahel ning Islandi väljak (kinnistusregistriosa nr 15704801, katastritunnus 78401:102:0470, sihtotstarve transpordimaa, pindala 19 690 m2) ja Rävala pst lõik Kaubamaja tn ja Kivisilla tn vahel (kinnistusregistriosa nr3151401, katastritunnus 78401:102:0380, sihtotstarve transpordimaa, pindala 10 384 m2) järgmistel tingimustel:

1.1 ehitis peab vastama Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 24. mail 2006 väljaantud projekteerimistingimustele ja väljaantavale ehitusloale;

1.2 Rahvusooper “Estonia“ annab ehitise valduse Tallinna linnale üle hiljemalt 10 päeva jooksul ehitisele kasutusloa väljastamisest.

2. Määrata punktis 1 nimetatud ehitise valitsejaks alates ehitise valduse Tallinna linnale üleminekust Tallinna Kesklinna Valitsus.

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada ehitise valduse ülevõtmine.

4. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks Rahvusooperile “Estonia“, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär