Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Valdeku tn 98 osaline maa tagastamine ja endise kinnistu nr 1339N maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2006 korraldus number 1425
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. juuni 2006 nr 1425-k

 

 

Valdeku tn 98 osaline maa tagastamine ja endise kinnistu nr 1339N maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. detsembri 1994 otsusest nr 4490 ja 23. oktoobri 2000 otsusest nr 11826, millega on Tallinnas, Valdeku tn 98, endisel kinnistul nr 1339N asunud krundi, suurusega 2698 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Erki Brauer 3/8 mõttelises osas ja Mati Brauer 3/8 mõttelises osas, Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 1996 korraldusest nr 964-k, Osaühing EKE Projekti Maamõõdubüroo koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 4330 ning maa tagastamise toimiku nr 9214 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Valdeku tn 98;

1.2 pindala: 1210 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1339N pindalaga 2698 m2) järgmisele isikule:

Mati Brauer, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 1/2 mõttelises osas.

3. Valdeku tn 98 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101030141 elamu, ehitisregistri koodiga 101030142 kuur, ehitisregistri koodiga 220394661 kaev, ehitisregistri koodiga 220394662 piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 1/2 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 06.06.2006.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 1339N maa-ala suurusega 406,75 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad Valdeku tn 98 ehitiste kaasomanikule kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Mati Brauerile ja Erki Brauerile;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär