Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Laulupeo tn 8 osaline maa tagastamine ja endise kinnistu nr 2729 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2006 korraldus number 1423
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. juuni 2006 nr 1423-k

 

 

Laulupeo tn 8 osaline maa tagastamine ja endise kinnistu nr 2729 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, lg 2, lg 4, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 1. aprilli 1996 otsusest nr 7278, Tallinna notar Tiit Sepa 17. novembril 2003 koostatud ja välja antud Pärimisõiguse tunnistusest (notari ametitoimingute raamatu registri number 8602), Tallinna notar Tiit Sepa 26. mail 2004 koostatud ja välja antud Täiendavast pärimisõiguse tunnistusest (notari ametitoimingute raamatu registri number 3663), Tallinna notar Tiit Sepa 26. mail 2004 koostatud ja välja antud Pärimisõiguse tunnistusest (notari ametitoimingute raamatu registri number 3665), Tallinna notar Alla Ševtšuki 18. juulil 2005 koostatud ja tõestatud Pandilepingu lõpetamise kokkuleppest, ehitiste mõttelise osa müügilepingust, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust ja pandilepingust (notari ametitoimingute raamatu registri number 3848), Tallinna notar Kai Sepp asendaja Gerda Pitki 9. märtsil 2006 koostatud ja tõestatud Maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust (notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 2058), Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 otsusest nr 96 Tartu mnt 63 ning Laulupeo tn 6 ja 8 kruntide detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas, K-Projekt AS koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 04201 ning maa tagastamise toimiku nr 8124 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Laulupeo tn 8;

1.2 pindala: 1010 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2729 pindalaga 965,02 m2) järgmistele isikutele 1/2 (5267/10534) mõttelises osas:

2.1 Millstones OÜ, registrikood 11081317, asukoht Saku tn 15-202, Tallinn, 4679/10534 mõttelises osas;

2.2 Oksana Tšistjakova, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 294/10534 mõttelises osas;

2.3 Vadim Paranin, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 294/10534 mõttelises osas.

3. Laulupeo tn 8 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101011632 elamu, ehitisregistri koodiga 101011633 elamu, ehitisregistri koodiga 220396438 kuur) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele 1/2 (5267/10534) mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 23.05.2006.

 

Omandit tõendavad:

3.1 Tallinna notar Alla Ševtšuki 18. juulil 2005 koostatud ja tõestatud Pandilepingu lõpetamise kokkulepe, ehitiste mõttelise osa müügileping, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise leping ja pandileping (notari ametitoimingute raamatu registri number 3848) – Millstones OÜ;

3.2 Tallinna notar Reeli Eelmetsa 28. detsembril 2005 koostatud ja tõestatud Pandilepingu lõpetamise kokkulepe, ehitiste mõttelise osa müügileping ja pandileping (notari ametitoimingute raamatu registri number 7394) – Oksana Tšistjakova  ja Vadim Paranin.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 2729 maa-ala suurusega 482,5 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad Laulupeo tn 8 ehitiste kaasomanikele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas kokku 100 (ükssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Millstones OÜ – 88 (kaheksakümmend kaheksa) krooni ja 80 senti;

6.2 Oksana Tšistjakova – 5 (viis) krooni ja 60 senti;

6.3 Vadim Paranin – 5 (viis) krooni ja 60 senti.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

7.3 järgida Muinsuskaitseseaduses sätestatud tingimusi maaüksusel asuva arhitektuuriväärtusliku objekti kaitsel.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Millstones OÜ esindajale, Oksana Tšistjakovale ja Vadim Paraninile ning Kalev Reinholmile, Peep Arulepale, Ain Välimaale, Annika Reinsonile, Valeri Laidonerile, Carine Kaldale, Maret Arulepale, Mirjam Püüale ja Aivar Kenderile.

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär