Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2006 korraldus number 1418
Redaktsiooni kehtivus: - 27.02.2008

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 11.05.2011 nr 788

KEHTETU:

Tlv k 27.02.2008 nr 283

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. juuni 2006 nr 1418-k

 

 

Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44

maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192 alusel  ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord” punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas” punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 3. jaanuari 1994 otsusest nr 1402, millega on Tallinnas, Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44, endisel kinnistul nr 562 asunud hoonete ja krundi suurusega 2983,10 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Artur-Karl-Mihkel Schmidt 6/7 mõttelises osas ja 03. märtsi 1997 otsusest nr 8602, millega on Tallinnas, Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44, endisel kinnistul nr 562 asunud hoonete ja krundi suurusega 2983,10 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Artur-Karl-Mihkel Schmidt 1/7 mõttelises osas,  maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise avaldusest 10. märtsist 1995, millega Artur-Karl-Mihkel Schmidt loovutas nõudeõiguse Helina Rätsep´ale 6/7 mõttelises osas, Tallinna notar Kai Sepp´a poolt tõestatud testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest 29. oktoobrist 1997 notariaalregistri nr 8800, millega Artur-Karl-Mihkel Schmidt´i nõudeõiguse 1/7 mõttelises osas päris Helina Rätsep, Tallinna notar Piret Pressi poolt tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 20. novembrist 1998 notariaalregistri nr 8274, millega Helina Schmidt (endise nimega Rätsep) loovutas nõudeõiguse Harry Podneks´ile, Tallinna notar Tea Türnpuu poolt tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 15. jaanuarist 2002 notariaalregistri nr 241, millega Harry Podneks loovutas nõudeõiguse Helina Schmidt´ile, Tallinna notar Tea Türnpuu poolt tõestatud pandi kustutamise avaldusest, ehitise müügilepingust, pandilepingust, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 29. jaanuarist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri nr 501, millega Helina Schmidt loovutas nõudeõiguse OÜ-le Antverpus, Tallinna notar Robert Kimmel´i poolt tõestatud ehitise müügilepingust, pandilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 21. oktoobrist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 8546, millega Tõnismägi Kinnisvara OÜ (endise ärinimega OÜ Antverpus) loovutas nõudeõiguse Osaühingule Redmont Invest, Nõmme Linnaosa Valitsuse 17. märtsi 2006 kirjast nr 1-5/325 ja maa tagastamise toimiku number 3270 materjalidest:

 

 

     

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44;

1.2 pindala: 3222 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 562 pindalaga 2983 m2)  järgmisele isikule:

Osaühing Redmont Invest, äriregistri kood 11020684, asukoht Pärnu mnt 102c, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuv hoone (elamu ehitisregistri koodiga 101020820) kuulub punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 17.03.2006 ning Tallinna linnale kuuluv vallasmälestis – Paul Kerese monument.

4. Lugeda endise kinnistu nr 562 maa tagastatuks.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

5.3 tagada krundil asuvale Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvale madalpinge elektripaigaldisele, krunti läbivatele  Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja maakaablile ja Tallinna Kommunaalameti bilansil olevatele tänavavalgustuse postidele ja kandetrossidele juurdepääs ja kaitsetsoon;

5.4 järgida krundil Looduskaitseseaduse §-s 45 ja Tallinna Linnavolikogu   25. augusti 2005 määrusega nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord” sätestatatud tingimusi kõrghaljastuse säilitamisel;

5.5 Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 krunt paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, järgida Muinsuskaitseseaduse §-s 25 ning Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kinnitatud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus” sätestatud tingimusi.

6. Tallinna Kesklinna Valitsusel, Nõmme Linnaosa Valitsusel ja Osaühingul Redmont Invest korraldada vallasmälestise – Paul Kerese monumendi teisaldamine. 

7. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Osaühing Redmont Invest, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Nõmme Linnaosa Valitsusele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär