Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
K.Kärberi tn 53b maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2006 korraldus number 1417
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. juuni 2006 nr 1417-k

 

 

K. Kärberi tn 53b maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 192 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34, Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 korraldusega nr 313-k, 13. aprilli 2005 korraldusega nr 641-k, 25. mai 2005 korraldusega nr 990-k,                 14. septembri 2005 korraldusega nr 1638-k, 15. märtsi 2006 korraldusega nr 446-k ja 14. juuni 2006 korraldusega nr 1250-k  ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 21. juuni 2004 otsusest nr 12684 ja 04. oktoobri 2004 otsusest nr 12700, millega on Tallinnas, Lasnamäel, end. Harjumaal, Iru vallas, Väo mõisast eraldatud maaüksusel “Allika nr 7“, endisel kinnistul nr 4972 asunud maa suurusega 14,26 ha suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Ervin Tavet, Tallinna notar Margus Veskimäe poolt tõestatud pärimisõiguse tunnistusest 12. novembrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 5216, millega Kadi Närep 1/2 mõttelises osas ja Kaia Priider 1/2 mõttelises osas pärisid maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse ja maa tagastamise toimiku number 7758 materjalidest:

 

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Lasnamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: K. Kärberi tn 53b;

1.2 pindala: 1018 m2;

1.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4972 pindalaga 142600 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Kadi Närep, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas;

2.2 Kaia Priider, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 05.06.2006.

4. Endise kinnistu nr 4972 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 45418 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

5.3 K. Kärberi tn 53b krunt asub vastavalt Tallinna üldplaneeringule rohekoridori alas.

6. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi mõttelise osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Kadi Närep, 50 (viiskümmend) krooni;

6.2 Kaia Priider, 50 (viiskümmend) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks Kadi Närep´ile ja Kaia Priider´ile;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär