Endise kinnistu nr 142 maa osaline mittetagastamine

Tallinna Linnavalitsus 28.06.2006 korraldus number 1416

Redaktsiooni kehtivus 28.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. juuni 2006 nr 1416-k

 

 

Endise kinnistu nr 142
maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 6 lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 13 alusel ja tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 03. märtsi 1997 otsusest nr 8572, Tallinna Linnavalitsuse 26. veebruari 1999 korraldusest nr 1436-k, Eesti Erastamisagentuuri                    18. mai 1999.a. käskkirjast nr 268 ning õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku             nr 10148 materjalidest:

 

 

1. Mitte tagastada Mustamäe linnaosas endisel Harjumaal, Harku mõisast eraldatud maaüksus “Ruh“, endise kinnistu nr 142 maad pindalaga 1500 m2 (üldpindala 2230 m2), kuna käesoleval ajal aadressil Iva tn 10 asuvad teisele isikule kuuluvad ehitised ning maa on ostueesõigusega erastatud, pindalaga 5585 m2, katastritunnusega 78405:502:1790 ja kinnistatud Tallinna Linnakohtu kinnistusosakonnas.

2. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist järgmisele isikule:

Avo Grün, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Endise kinnistu nr 142 maa tagastamise taotlus 730 m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

4. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär