Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
01.08.2006-01.01.2013

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 määrus number 42
Jõustumine:01.08.2006
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.08.2006 - 01.01.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

22. juuni 2006 nr 42

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 2 ja 3, Maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, Kohalike maksude seaduse § 4 lõike 1 punkti 8, § 5 punkti 10 ja § 14¹ ning Liiklusseaduse § 501 lõike 1 ja lõike 2 punktide 2 ja 3 ning § 502 lg 1 p 2 ja lg 6 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” lisas tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 4.3.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4.3.4 elaniku aastakaart;”;

2) punkti 5.2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5.2.2. Kõrgendatud maksumääraga kesklinna valveta tasulise parkimise tsoon (südalinn), mis on piiritletud Vabaduse väljaku – Roosikrantsi tänava – Pärnu maantee – Sakala tänava – Kentmanni tänava – Liivalaia tänava – Pronksi tänava – Narva maantee ja Pärnu maanteega.”;

3) punkti 6.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6.6. Aastakaart tasulise parkimisala elaniku mootorsõiduki parkimiseks – 100 krooni”;

4) punkti 8.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“ 8.1. Elanikul, kelle elukoht on olnud vähemalt üks aasta rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ja kelle elukoht taotluse esitamise ajal on rahvastikuregistri andmete kohaselt avaliku tasulise parkimisala piires ning kelle perekonnanimi ja eesnimi on mootorsõiduki omanikuna, rentnikuna või kasutajana kantud registreerimistunnistusele, on õigus saada tema omandis või kasutuses oleva sõiduki parkimiseks punktis 6.6 nimetatud tasu maksmisel aastakaart. Kui nimetatud elaniku omandis või kasutuses on mitu sõidukit, on tal õigus saada ainult üks aastakaart. Aastakaardi väljastamise otsustab ja selle väljastab soodustuse saajale transpordiamet ning sellele märgitakse sõiduki registreerimisnumber ja parkimiskoht, kus parkimine on lubatud.”;

5) määrust täiendatakse punktiga 8.101 järgmises sõnastuses:

“8.101. Kui ilmneb, et isik on esitanud valeandmeid, isikul on Tallinna linna kohalike maksude osas maksuvõlg või isiku rahvastikuregistri järgne uus elukoht on väljaspool tasulise parkimise ala, tunnistab transpordiamet antud aastakaardi või soodusloa kehtetuks, tehes otsuse adressaadile teatavaks, otsuse saatmisega isiku poolt loa taotlemisel näidatud postiaadressile. Aastakaardi kehtetuks tunnistamisel parkimistasu ei tagastata.”;

6) määrust täiendatakse punktiga 8.102 järgmises sõnastuses:

“8.102. Aastakaart või soodusluba kaotab kehtivuse viiendal päeval vastava otsuse punkti 8.101 kohaselt teatavaks tegemisest.”;

7) määrust täiendatakse punktiga 8.103 järgmises sõnastuses:

“8.103. Aastakaardi ja soodusloa taotlemise vormi kehtestab Tallinna Linnavalitsus.”;

8) määrust täiendatakse punktiga 9.1.5 järgmises sõnastuses:

“9.1.5. Mobiilsideoperaatori vahendusel tasutud parkimisaega on ületatud.”;

9) punkti 9.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

9.6. Viivistasu määr käesolevas määruses punktides 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 ja 9.1.4 nimetatud juhtudel on 480 krooni ööpäevas. Viivistasu määr punktis 9.1.5 toodud juhul on 240 krooni ööpäevas. Viivistasu määramise aegumisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse § 98 lõikes 2 sätestatut.”.

§ 2.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 3.  Määrus jõustub 1. augustil 2006. Määruse § 1 punktid 1, 3 ja 4 jõustuvad 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees