Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna heakorra eeskiri
Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 määrus number 45
Jõustumine:01.09.2006
Kehtetuks tunnistamine:05.06.2020
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2006 - 31.12.2006

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

22. juuni 2006 nr 45

 

 

Tallinna linna heakorra eeskiri

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 6 lg 1, § 22 lg 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 alusel ning kooskõlas Kalapüügiseaduse § 6 lg 1 ja § 21, Liiklusseaduse § 4 lg 4, Looduskaitseseaduse § 42 lg 3 ja lg 4 ja § 45, Teeseaduse § 2, § 3, § 14, § 25 lg 1, 3 ja 7, Ehitusseaduse § 29 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2000 määruse nr 37 “Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine“ p 2.5 ja p 5.4, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ § 1 lg 2, lg 4 ja lg 5 ning heakorra tagamiseks.

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Heakorra eeskirja eesmärk

(1) Tallinna heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi ja Tallinna vastavate õigusaktidega tagada linna puhtus ja heakord.

(2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Tallinna linna territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

(3) Heakord kalmistutel tagatakse Tallinna kalmistute kasutamise eeskirjaga.

(4) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga, Tallinna kaevetööde eeskirjaga, Tallinna linna avaliku korra eeskirjaga, Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirjaga, Tallinna linna haljastute klassifikatsiooni ja hoolduse nõuete ning teiste õigusaktidega.

§ 2.  Mõisted:

(1) Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.

(2) Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad.

(3) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa. Üldkasutatava supelranna ja -koha määratlevad ja tähistavad linnaosade valitsused.

(4) Puhastusala on kinnistu või ehitise ja sõidutee vahelisel territooriumil olev kõnnitee.

(5) Kõnnitee on jalakäija liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee.

(6) Eraldiseisev trammitee on trammitee, mis asub sõiduteest eraldi ja kus teiste sõidukite liiklemine ei ole võimalik.

(7) Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede vms koristamine.

(8) Eriolukord on ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine.

(9) Romusõiduk on sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub linna puhtust ja heakorda.

(10) Illegaalne grafiti on omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele vms kantud kritseldused ja joonised.

2. peatükk
LINNA AMETIASUTUSTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEKS

§ 3.  Linna ametiasutuste kohustused heakorra tagamisel

(1) Heakorraalast tööd Tallinnas korraldavad Tallinna Keskkonnaamet (edaspidi keskkonnaamet), Tallinna Kommunaalamet (edaspidi kommunaalamet) ja linnaosade valitsused vastavalt oma pädevusele.

(2) Keskkonnaamet korraldab ja koordineerib linna haljastus- ja heakorratöid, kalmistute hooldust, menetleb raie- ja hoolduslõikuslubasid linna haljastuse säästva arengu põhimõtetest lähtuvalt.

(3) Kommunaalamet korraldab heakorratöid kõigil linna omandis olevatel teedel, sealhulgas parklates, eraldiseisvatel jalgrattateedel, teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on määramata siis kaks meetrit teerajatise piirist) ning ühissõidukite peatustes (sh ootekojad) koos tänavainventari paigalduse ja hooldusega.

(4) Linnaosade valitsused korraldavad:

1) linnaosa tänavatel tänava alguses, lõpus ja ristmikel tänavanimega siltide või viitade paigaldamist, mis vastab linnas kasutatavale ühtsele kujundussüsteemile;

2) üldkasutatavas rannas heakorra ja vajaliku rannainventari olemasolu suveperioodil;

3) linna reservmaa ja sellega külgneva üldkasutatava maaüksuse korrashoiu;

4) heakorratööde tegemise linnale kuuluvates parkides, linnametsas, haljasaladel ning nendega külgnevatel kõnniteedel kui Tallinna õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti;

5) üldkasutatavasse parki, linnametsa, haljasalale, randa vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende regulaarse tühjendamise.

3. peatükk
AVALIKU KOHA HEAKORD

§ 4.  Avaliku koha heakorra nõuded

(1) Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00‑ks (v.a eriolukord). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord.

(2) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning rajatise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja prügiurnidega, mille olemasolu ja korrashoiu tagab peatuse hooldaja

(3) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, telefonikabiini, vitriini, või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme (v.a välireklaamikandja) paigaldada vastava linnaosa valitsuse loal. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.

(4) Prügi ja veose vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud prügi, esemed, materjalid vms. Ehitusmaterjalide vedaja peab kinnitama ja katma veose nii, et see väldiks ehitusmaterjalide ja tolmu sattumist tänavale.

(5) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus tagada.

(6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbrus hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

4. peatükk
KINNISTU HEAKORD

§ 5.  Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

(1) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:

1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;

2) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid st fassaadielemendid peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;

3) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal;

4) puhastama maa-aluse tehnovõrgu luugi ja resti, kui eelnimetatu jääb tema puhastusala või kinnistu piiresse;

5) tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;

6) tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu linnavalitsuse poolt kehtestatud korras, kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;

7) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;

8) omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni;

9) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdeaiaga. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest. Nimetatud töö teostatakse avariitööna, teatades sellest linna infotelefonile 1345. Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse;

10) tagama akende ja keldri valgusšahtide puhtuse ning puhastustööde ajal tänaval ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdeaiaga. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse;

11) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile.

(2) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

(3) Puu või põõsa (v.a viljapuu ja marjapõõsa) raieks ja hoolduslõikuseks tuleb taotleda luba Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

5. peatükk
ETTEVÕTJATE JA ASUTUSTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL

§ 6.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

 Müügikoha omanik on kohustatud:

1) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal heakorratöid;

2) linnaosa valitsuse nõudel paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, vältimaks nende ületäitumist.

§ 7.  Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

(1) Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:

1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;

2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu-ja kõnniteele ning naaberkinnistule, kattes selleks objekti tööpinna kattega alates tellingute paigaldamisest ning rajades veoste vedamise alale kõvakattega sõidupinna. Kindlustada ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse nende pesemise teel;

3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras linnaosa valitsuse loa alusel;

4) alates vundamendiaugu kaevamisest või tellingute paigaldamisest rajama ning hoidma korras ehitusplatsi välispiiri märgistamiseks ja piiristamiseks mõeldud piirdeaia, milline paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse;

5) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud haljastuse objekti lähiümbruses ning vedama ära ehitusjäätmed.

(2) Ehitus- ja remonditöö kohta tuleb paigutada nähtavale kohale teabetahvel, millele on märgitud:

1) töö tegija nimi ja aadress;

2) töö eest vastutava isiku nimi ja telefon;

3) töö nimetus;

4) töö alg- ja lõpptähtaeg.

(3) Teabetahvli mõõtude kujundamisel ja teostamisel lähtutakse Eesti Vabariigi Standardi EVS 613:2001 nõuetest.

§ 8.  Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

Tehnovõrgu omanik on kohustatud:

1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;

2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

§ 9.  Trammiveondusega tegeleva ettevõtja kohustused heakorra tagamisel

Trammiveondusega tegelev ettevõtja on kohustatud korras hoidma ja teostama heakorratöid tema omandis olevatel eraldiseisvatel trammiteedel.

6. peatükk
VÄLIREKLAAMI JA VÄLIREKLAAMIKANDJA PAIGALDAMISEGA SEOTUD KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL

§ 10.  Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja kohustused

Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja on kohustatud:

1) tagama tööde ajal tänaval ohutu liiklemise, piirates objekti ohutsooni tõkkega;

2) pärast tööde lõpetamist taastama kahjustatud pinnakatte ja koristama ümbruse;

3) kooskõlastama välireklaami ja/või välireklaami eksponeerimiseks vajaliku välireklaamikandja asukohajärgse linnaosa valitsusega.

§ 11.  Kinnistu ja ehitise kui vallasasja omaniku õigused

Kinnistu ja ehitise kui vallasasja omanik võib paigaldada või kanda välireklaami või paigutada välireklaami eksponeerimiseks vajalikku kinnist kinnismälestise või Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal asuva ehitise pinnale Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kooskõlastuse alusel.

§ 12.  Välireklaamikandja omaniku kohustused

Välireklaamikandja omanik on kohustatud:

1) tagama välireklaami eksponeerimise kinnistule või ehitise kui vallasasja pinnale paigaldatud välireklaamkandjal kogu selle aja vältel, mil välireklaamkandja on kinnistule või ehitise kui vallasasja pinnale paigaldatud;

2) tagama kinnistul ja/või ehitise pinnal asuva välireklaamkandja ja välireklaami korrashoiu ning hoolduse.

7. peatükk
HEAKORRA NÕUDED LINNAS ELAVALE VÕI VIIBIVALE ISIKULE

§ 13.  Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:

1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid, päevalilleseemneid jms, määrida ja kritseldada või joonistada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele, ühistranspordisõidukitele vms või kahjustada neid muul viisil;

2) kahjustada või lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahutit, lillevaasi, pinki, valgustit vms);

3) kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;

4) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma linnaosa valitsuse kooskõlastuseta;

5) parkida mootorsõidukit ja / või haagist  haljasalal selle haljasala omaniku või haldaja loata;

6) parkida romusõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal või kinnistu tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba;

7) pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid Tallinna siseveekogudes, meres, purskkaevus, basseinis jm selleks mitteettenähtud kohas või reostada neid muul moel;

8) ujuda ja supelda selleks mitteettenähtud kohas või kasutada veekogus suplemisel vahendit, mis ei ole selleks ettenähtud, ujumis- või suplemiskoha omaniku loata;

9) püüda loata kala ning linde linnas paiknevast veekogust;

10) põletada kulu, jäätmeid (prahti) ning teha lõket keskkonnaameti kooskõlastuseta;

11) lasta olme- või heitvett sademetevee kraavi või ‑kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil. Sademetevee kraavi kinniajamine, paigutamine/sulgemine torusse ilma kommunaalameti kooskõlastuseta on keelatud;

12) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnni- või pargiteel. Libeduse tõrjeks kasutatava puistematerjali tera läbimõõt peab olema 2‑6 mm;

13) paigutada lund sõiduteele, kuhjata lund trammiteele lähemale kui ühe meetri kaugusele trammirööpast;

14) sõiduteedel hooldustööde teostamise käigus paigutada lund ja jääd kõnniteele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi;

15) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti linnametsa, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;

16) telkida ja/või ööbida haljasaladel ning parkides jm selleks mitteettenähtud kohas;

17) kuivatada pesu üldkasutataval maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;

18) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mitte sobivaid esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;

19) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänavaäärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul;

20) koguda ja kuhjata ehitusmaterjali üldkasutatavasse kohta linnaosa valitsuse nõusolekuta;

21) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;

22) illegaalse grafiti tegemine;

23) Tallinna vanalinna ja Kadrioru pargi territooriumil hobuste ja hoburakendite liiklemine (v.a linnaosa valitsuse poolt väljaantava eriloa alusel).

8. peatükk
VASTUTUS

§ 14.  Heakorra eeskirja rikkumine

Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

§ 15.  Väärtegude menetlejad

Paragrahvis 14 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 16.  Omavoliliselt paigaldatud välireklaami kõrvaldamine

Tallinna linna kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab linnaosa valitsus. Muu isiku omandile omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab omanik. Eeltoodut kohaldatakse ka omavoliliselt paigutatud välireklaamkandjate ja välireklaami eksponeerimiseks vajalike kinniste suhtes.

§ 17.  Vaidlused välireklaamikandjate suhtes

Võimalikes vaidlustes välireklaamkandjate, välireklaami eksponeerimiseks vajalike kinniste ja välireklaami sobivuse küsimuses lähtutakse Linnaplaneerimise Ameti arvamusest (v.a juhul, kui vaidlus on tekkinud haldusmenetluse käigus, kus Linnaplaneerimise Amet on menetlusosaline).

§ 18.  Järelevalve

Järelvalvet eeskirja täitmise üle teostavad Keskkonnaamet, Kommunaalamet, linnaosade valitsused ja politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele.

9. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 19.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu:

1) 19. detsembri 2002 määrus nr 77 “ Tallinna linna heakorra eeskirja kinnitamine“;

2) 27. novembri 2003 määrus nr 64 “Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määruse nr 77 “Tallinna heakorra eeskirja kinnitamine“ muutmine“;

3) 22. jaanuari 2004 määrus nr 2 “Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määruse nr 77 “Tallinna heakorra eeskirja kinnitamine“ muutmine“;

4) 27. jaanuari 2005 määrus nr 3 “Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määruse nr 77 “Tallinna heakorra eeskirja kinnitamine“ muutmine“.

§ 20.  Õigusaktide kehtestamine

Tallinna Linnavalitsusel kehtestada Tallinna aadressitähiste eeskiri ja välireklaamikandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtted 1. jaanuariks 2007.

§ 21.  Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. septembril 2006.

(2) Määruse § 3 lg 3 ettenähtud Kommunaalameti kohustus teostada heakorratöid trammipeatuste ootekodades ja ‑platvormidel ning sõiduteega külgnevatel ja ühel tasapinnal asuvatel trammiteedel jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees