Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord

Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 määrus number 46
jõustumine 01.07.2006
Kehtetuks tunnistamine 30.09.2014
Redaktsiooni kehtivus 01.01.2011 - 30.09.2014
AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 18.09.2014 nr 24 [RT IV, 27.09.2014, 4 - jõust. 30.09.2014]

REDAKTSIOON:

Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn

22. juuni 2006 nr 46

Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 23, § 30 lõike 1 punkti 2 ja 4 ning § 55 lõike 4 punkti 6 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 49 lõikega 1 punktiga 4.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Tallinna linna, Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu), Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus), ametiasutuse, ametiasutuse hallatava asutuse (edaspidi hallatav asutus), haldusülesandeid täitva teenistuja ning Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni (edaspidi linnakomisjon) (edaspidi ühiselt nimetatud linn) kohtus esindamise ning linnale õigusteenuse osutamise kord.

§ 2. Õigusteenuse mõiste

Õigusteenus käesoleva korra mõistes on kutsetegevusena linna õigusnõustamine, sh esindamine kohtus, kohtueelses menetluses või mujal, linna õigusakti või muu dokumendi koostamine ja õigustoimingu tegemine.

§ 3. Linnale õigusteenuse osutajad

(1) Tallinna Linnakantselei (edaspidi linnakantselei) korraldab igal teisel aastal, hiljemalt oktoobrikuus avaliku konkursi järgmisel kahel kalendriaastal linnale õigusteenuse osutajate leidmiseks.

(2) Konkursi tulemused kinnitab linnasekretär käskkirjaga.

(3) Avaliku konkursi tulemused ning õigusteenuse osutajate nimekiri tehakse teatavaks Tallinna veebilehel hiljemalt oktoobrikuu viimasel tööpäeval.

§ 4. Linna esindaja kohtumenetluses

(1) Esindaja käesoleva korra tähenduses on isik, kes on volitatud linna esindama otsuse, korralduse, volikirja või õigusabilepingu alusel. Esindaja on kohustatud tagama linna nõuetekohase esindamise ja tegema kohtumenetluses endast oleneva linna huvide igakülgseks kaitseks.

(2) Tallinna linna kui avalik-õiguslikku isikut esindab kohtus linnavalitsuse korraldusega selleks volitatud isik, linnasekretär või tema poolt volitatud isik.

(3) Linnavolikogu esindab kohtus linnavolikogu esimees või tema poolt volitatud isik.

(4) Linnavalitsust esindab kohtus linnavalitsuse korraldusega selleks volitatud isik. Kui linnavalitsus ei ole esindajat määranud, esindab linnavalitsust linnasekretär või tema poolt volitatud isik.

(5) Ametiasutust esindab kohtus ametiasutuse juht või tema poolt volitatud isik.

(6) Linnavalitsus võib anda ametiasutuse juhile linna esindamiseks samaliigilistes kohtuasjades edasivolitamise õigusega üldvolituse, mille sisu ja esindusõiguse ulatus määratakse linnavalitsuse korraldusega.

(7) Hallatavat asutust esindab kohtus asutuse juht või tema poolt selleks volitatud isik.

(8) Haldusülesandeid täitva asutuse teenistuja esindaja kohtus määrab ametiasutuse juht, kus teenistuja töötab.

(9) Üldjuhul määratakse esindajaks linna koosseisuline, õigusteaduses kõrghariduse omandanud ning kohtumenetluse kogemustega teenistuja.

(10) Lepinguliseks esindajaks võib olla advokaat või muu õigusteenuse osutamiseks vajalike teadmistega isik, samuti juriidiline isik.

§ 5. Õigusabilepingu sõlmimine

(1) Linnale õigusteenuse osutajaga sõlmib õigusabilepingu linnavolikogu esimees, linnavalitsus linnasekretäri ettepanekul, linnasekretär, ametiasutuse või hallatava asutuse juht vastavalt oma pädevusele ja eelarves õigusabi kuludeks ettenähtud vahendite piires.

(2) Õigusteenuse kasutamine peab kõiki asjaolusid arvesse võttes olema vajalik ja põhjendatud.

(3) Linna esindamiseks kohtus või muus vaidlusi lahendavas organis võib sõlmida õigusabilepingu alljärgnevatel juhtudel:

1) tsiviilasja hind või kaebuse nõue ületab 16 000 eurot
(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

2) lahendil võib olla põhimõtteline tähendus õiguskindluse tagamiseks ja linna haldus- ja ühtse kohtupraktika kujundamiseks või õiguse edasiarendamiseks;

3) vahekohtumenetluses, kui vahekohtumenetluse toimumise koht on välisriigis;

4) õiguslikult keerulistes vaidlustes;

5) kui menetlus toimub Riigikohtus.

(4) Linnakomisjoni nimel sõlmib õigusabilepingu linnakomisjoni esimees kooskõlastades selle eelnevalt linnasekretäriga.

(5) Linna lepinguline esindaja valitakse üldjuhul õigusteenuse osutajate nimekirja kantud isikute hulgast. Kaalukal põhjusel ja linnasekretäriga eelnevalt kooskõlastades võib õigusabilepingu sõlmida isikuga, keda ei ole 3. paragrahvi 3. lõikes nimetatud nimekirja kantud.

(6) Ametiasutusel ja hallataval asutusel ei ole õigus sõlmida õigusabilepingut Tallinna linna kui avalik-õigusliku isiku nimel ega anda volitusi kohtus esindamiseks, kui seaduses või linna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

(7) Õigusabilepingu vormi kinnitab ja selle avaldamise Tallinna veebilehel korraldab linnasekretär.

§ 6. Esindusõiguse ulatus

(1) Volitus annab esindajale õiguse teha kohtus esindatava nimel kõiki protsessitoiminguid, välja arvatud hagist või kaebusest loobumine, hagi õigeksvõtmine või kaebuse tunnistamine, edasikaebamise õigusest loobumine ja kohtuvälise või kohtuliku kokkuleppe või kompromissi sõlmimine, mis on lubatud üksnes esindatava kirjalikul loal.

(2) Tallinna linna, kui avalik-õigusliku isiku poolt kohtuasjade algatamise otsustab linnasekretär või viimase ettepanekul linnavalitsus, välja arvatud paragrahv 4 lõikes 6 nimetatud juhul. Kui kohtuasja algatamise ettepaneku teeb linnavalitsusele ametiasutus, kuulatakse enne ära linnasekretäri arvamus. Kohtuasja, mille rahalise nõude väärtus on suurem kui 192 000 eurot, on õigus algatada ainult linnavalitsusel.
(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

(3) Riigikohtule taotluse tunnistada väljakuulutatud, kuid jõustumata seadus või jõustumata Vabariigi Valitsuse või ministri määrus põhiseadusega vastuolus olevaks või jõustunud seadus, Vabariigi Valitsuse või ministri määrus või selle säte kehtetuks, kui see on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega, esitab linnavolikogu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses sätestatud alustel ja korras.

(4) Kohtuliku kokkuleppe või kompromissi, mille rahalise nõude väärtus on kuni 16 000 eurot k.a või millega ei kaasne haldusakti kehtetuks tunnistamist, võib vastavalt oma pädevusele sõlmida linnavolikogu esimees, linnasekretär, ametiasutuse või hallatava asutuse juht või selleks nende poolt eraldi antud volikirja alusel volitatud esindaja, kui linnavalitsus või linnavolikogu ei otsusta teisiti. Tallinna linna kui avalik-õigusliku isikunimel sõlmib kokkuleppe linnasekretär või tema poolt eraldi antud volikirja alusel ametiasutuse juhataja, kui linnavalitsus või linnavolikogu ei otsusta teisiti. Ametiasutuse poolt sõlmitava kokkuleppe tekst ja tingimused kooskõlastatakse vastava valdkonna abilinnapeaga. Hallatava asutuse poolt sõlmitava kokkuleppe tekst ja tingimused kooskõlastatakse ametiasutuse juhiga ja linnasekretäriga.
(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

(5) Kohtulik kokkulepe või kompromiss, mille rahalise nõude väärtus on suurem kui 16 000 eurot, sõlmitakse ja teisi kohustusi võetakse Tallinna linna kui avalik-õigusliku isiku nimel linnavalitsuse loal, kui linnavolikogu ei otsusta teisiti. Kohtuliku kokkuleppe või kompromissisõlmimise, kui sellega kaasneb linna haldusakti andmine, muutmine või kehtetuks tunnistamine, otsustab haldusakti vastuvõtja.
(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

§ 7. Õigusteenuse osutaja aruandekohustus

(1) Õigusteenuse osutaja on kohustatud:

1) esitama kahe tööpäeva jooksul arvates kohtuistungile järgnevast tööpäevast kirjaliku vahearuande menetluse kohta;

2) teatama viivitamatult, aga mitte hiljem kui vahearuandes kohtulahendi tegemise aja;

3) edastama kohtulahendi ühe tööpäeva jooksul arvates selle teatavaks tegemisele järgnevast tööpäevast;

4) esitama seisukoha kohtulahendi vaidlustamise otstarbekuse kohta hiljemalt viie tööpäeva jooksul arvates kohtulahendi teatavakstegemisele või registreerimisele järgnevast tööpäevast;

5) esitama arve, kirjaliku lõpparuande ja tagastama kohtuasja materjalid hiljemalt kümne tööpäeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud andmed esitatakse esindatavale.

§ 8. Kohtumaterjalide edastamine ja andmete registreerimine

(1) Kohtuasja materjalid registreeritakse ametiasutuses ja edastatakse linna esindajale või ametiasutusele, kelle valdkonda kohtuasi kuulub.

(2) Linnakantselei peab kohtumenetlusi käsitlevate andmete talletamiseks ühtset elektroonilist andmebaasi - Tallinna linna kohtuasjade infosüsteem -, mis hõlmab:

1) halduskohtumenetlusi, milles linn on pooleks või kaasatud isikuks, välja arvatud juhul, kui linn on kaasatud asjas arvamuse andmiseks;

2) tsiviilikohtumenetlusi (hagi- ja hagita menetluses), milles linn osaleb menetlusosalisena, välja arvatud juhul, kui linn on kaasatud asjas arvamuse andmiseks;

3) kriminaalkohtumenetlusi, milles linn osaleb tsiviilhageja- või kostjana;

4) vahekohtumenetlusi, milles linn osaleb menetlusosalisena.

(3) Ametiasutus, või lepingulise esindaja korral linnakantselei, on kohustatud hiljemalt kolme tööpäeva jooksul arvates materjalide kättesaamisest sisestama Tallinna linna kohtuasjade infosüsteemi materjalide sisust ja kohtuasja menetlusstaadiumist lähtuvalt järgmised andmed:

1) kohtuasja number;

2) asja menetleva kohtu nimetus ning vaidluse liik;

3) vaidlustatud haldusakt ja/või toiming;

4) kohtuasja sisu lühikirjeldus;

5) andmed menetlusosaliste ja linna menetlusseisundi kohta;

6) menetlusdokumendid;

7) andmed kohtulahendi kohta sh linnalt või linna kasuks väljamõistetud menetluskulud;

8) märge kohtulahendi jõustumise või edasikaebamise kohta;

9) vaidluse lõpptulemus;

10) muu asjas tähtsust omav informatsioon.

(4) Linnakantselei korraldab ametiasutuste juurdepääsu Tallinna linna kohtuasjade infosüsteemile.

§ 9. Ametiasutuse kohustused

(1) Ametiasutus on kohustatud:

1) korraldama ja tagama linna kohtus esindamise ametiasutuse ja vajadusel hallatava asutuse tegevusvaldkonda puudutavas kohtuasjas;

2) teostama järelevalvet ja pidama arvestust ametiasutuse ja hallatava asutuse kohtuasjade üle;

3) sisestama hiljemalt kolme tööpäeva jooksul arvates hallatava asutuse kohtuasjaga seonduvate materjalide kättesaamisest Tallinna linna kohtuasjade infosüsteemi käesoleva korra 8. paragrahvi 3. lõikes nimetatud andmed;

4) edastama linnakantseleile hiljemalt 1. veebruariks möödunud kalendriaasta jooksul sõlmitud õigusabilepingute koopiad ja ülevaate õigusteenuse kasutamisega kaasnenud kulutuste kohta;

5) edastama linnakantseleile viivitamatult ametiasutuse ja hallatava asutuse poolt tellitud õigusarvamuse koopia;

6) edastama linnakantseleile (registreerimiseks) ametiasutusele kohtu poolt edastatud kohtulahendid;

7) teatama linnakantseleile viivitamatult jõustunud kohtulahendiga osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistatud haldusaktist linna õigusaktide registris muudatuste tegemiseks;

8) esitama linnakantselei määratud tähtajaks ülevaateid ja analüüse ametiasutuse menetluses olevatest kohtuasjadest. Nõue täidetakse osas, mis ei sisalda delikaatseid isikuandmeid;

9) määrama Tallinna linna kohtuasjade infosüsteemi andmete sisestamise ja nende õigsuse eest vastutava(d) isiku(d).

(2) Kui õigusteenuse osutamisega kaasneb linna õigusakti eelnõu ettevalmistamine, tuleb õigusakti eelnõu seletuskirjas ära märkida õigusteenuse osutaja andmed.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes nimetatud kohustuste täitmise eest vastutab ametiasutuse juht.

§ 10. Hallatava asutuse kohustused

(1) Hallatav asutus on kohustatud:

1) informeerima ametiasutust käesoleva korra paragrahv 8 lõikes 2 nimetatud kohtuasjadest ja edastama kolme tööpäeva jooksul kohtuasja materjalide (sh kohtuotsuste) koopiad andmete sisestamiseks Tallinna linna kohtuasjade infosüsteemi;

2) korraldama ja tagama kohtus esindamise hallatava asutuse tegevust puudutavas kohtuasjas;

3) edastama ametiasutusele viivitamatult hallatava asutuse poolt tellitud õigusarvamuse koopia;

4) edastama ametiasutusele hiljemalt 15. jaanuariks möödunud kalendriaasta jooksul sõlmitud õigusabilepingute koopiad ja ülevaate õigusteenuse kasutamisega kaasnenud kulutuste kohta.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmise eest vastutab hallatava asutuse juht.

§ 11. Rahastamine

(1) Õigusteenuse eest tasutakse õigusabilepingu ja esitatud arve alusel.

(2) Tallinna linnale, kui avalik-õiguslikule isikule ja linnavalitsusele osutatud õigusteenuse eest tasutakse linnakantselei eelarvelistest vahenditest. Paragrahv 4 lõikes 6 sätestatud üldvolituse alusel linna esindamise korral ning ametiasutusele osutatud õigusteenuse eest tasutakse ametiasutuse eelarvelistest vahenditest.

(3) Hallatavale asutusele osutatud õigusteenuse eest tasutakse hallatava asutuse, või kokkuleppel ametiasutusega viimase eelarvelistest vahenditest.

(4) Linnakomisjonile osutatud õigusteenuse eest tasutakse linnakantselei eelarvelistest vahenditest.

(5) Õigusteenuse tellimiseks ettenähtud vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab ametiasutuse ja hallatava asutuse juht.

§ 12. Järelevalve

(1) Linnakantselei teostab järelevalvet ja peab arvestust linna kohtuasjade üle.

(2) Linnakantselei esitab linnavalitsusele iga aasta 1. märtsiks eelmise kalendriaasta kohtuasjade ülevaate.

§ 13. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 14. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2006.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees