Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe linnaosa üldplaneeringu kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 otsus number 230
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. juuni 2006 nr 230

 

 

 

 

Mustamäe linnaosa üldplaneeringu kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, planeerimisseaduse § 23 lg 6 ja § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 12 lg 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga  ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ning kaalutlustega:

-  Mustamäe linnaosa üldplaneering üldjoontes järgib Tallinna üldplaneeringut, kuid täpsustab ja osaliselt muudab seda üldiste maakasutustingimuste ja liikluslahenduse osas;

-  Mustamäe linnaosa üldplaneering piiritleb Tallinna üldplaneeringus ettevõtluse segahoonestusaladena määratletud maa-alad arengualadena, kus lisaks ettevõtlusele on osaliselt lubatud ka elamuehitus, sest tootmis- ja laohooned ei leia endises funktsioonis enam parimat rakendust ettevõtluses toimuvate muudatusprotsesside tõttu;

-  Tammsaare tee võimalikuks laienduseks on vajalik maa-ala reserveerimine, mille täpne ulatus ja külgnevate alade edasine maakasutus täpsustub detailplaneeringustaadiumis;

-  Kadaka parkmets tuleb jätkuvalt säilitada Mustamäe elurajooni üldkasutatava haljastuna nagu see oli kavandatud Mustamäe elurajooni väljaehitamise ajal ning nagu see kajastub Tallinna üldplaneeringus ja Tallinna haljastuse arengukavas.

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Mustamäe linnaosa üldplaneering vastavalt juurde lisatud E-Konsult poolt koostatud tööle nr E-818, Tallinn 2006.

2. Lugeda Mustamäe linnaosa üldplaneering Tallinna üldplaneeringut täpsustavaks ja osaliselt muutvaks planeeringuks Mustamäe linnaosa piirides.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees