Ehitusalaste lepingute täitmine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis perioodil 2002-2005

Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 otsus number 236

Redaktsiooni kehtivus 22.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. juuni 2006 nr 236

 

 

 

 

Ehitusalaste lepingute täitmine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis

perioodil 2002-2005

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollaktist nr 12/05, 17. aprilli 2006 otsusest ning linnavalitsuse 10. mai 2006 seisukohast revisjonikomisjoni kontrollakti ja otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil:

1.1 investeeringute kava koostamisel ja projektide planeerimisel põhjalikumalt analüüsida objektide seisukorda ja neil teostamisele tulevate tööde maksumuse ökonoomikat;

1.2 enam kaasata registreeritud ehitustööde kontrollil ameti ning linnaosavalitsuste ametiisikuid ning ehitusjärelevalve korraldamisel spetsialistide abi;

1.3 investeeringute infokaartidel näidata detailsemalt objektide olukorda ja kirjeldada projektide etappe ning rahastamist.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees