Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Aktile viitab
 
Tvk o 22.03.2007 nr 68
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ehitusalaste lepingute täitmine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis perioodil 2002-2005
Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 otsus number 236
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. juuni 2006 nr 236

 

 

 

 

Ehitusalaste lepingute täitmine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis

perioodil 2002-2005

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollaktist nr 12/05, 17. aprilli 2006 otsusest ning linnavalitsuse 10. mai 2006 seisukohast revisjonikomisjoni kontrollakti ja otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil:

1.1 investeeringute kava koostamisel ja projektide planeerimisel põhjalikumalt analüüsida objektide seisukorda ja neil teostamisele tulevate tööde maksumuse ökonoomikat;

1.2 enam kaasata registreeritud ehitustööde kontrollil ameti ning linnaosavalitsuste ametiisikuid ning ehitusjärelevalve korraldamisel spetsialistide abi;

1.3 investeeringute infokaartidel näidata detailsemalt objektide olukorda ja kirjeldada projektide etappe ning rahastamist.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees