Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja kord
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2006 määrus number 61
Jõustumine:03.07.2006
Redaktsiooni kehtivus:19.03.2016 - ... [RT IV, 16.03.2016, 57]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 09.03.2016 nr 12 [RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]
Tlv m 06.05.2013 nr 31 [RT IV, 14.05.2013, 2 - jõust. 17.05.2013]
Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009
Tlv m 16.05.2007 nr 48 jõust 21.05.2007

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn

28. juuni 2006 nr 61

Vältimatu sotsiaalabi

osutamise tingimused ja kord

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 11 Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine § 1 lg 1 alusel.
[RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna linna halduspiirkonnas viibivatele vältimatut sotsiaalabi vajavatele isikutele olukorrale vastava hädavajaliku toidu, riietuse ja ajutise peavarju andmist, sotsiaalnõustamist, transporditeenuse osutamist ning õnnetusjuhtumi tagajärjel eluasemeta jäänud isikute erakorralist majutamist.

§ 2. Mõisted

(1) Vältimatu sotsiaalabi on sotsiaalteenused, mis tagavad sotsiaalselt abitus olukorras olevale teenust vajavale isikule (sh ajutiselt Eestis viibivatele välismaalastele) hädavajaliku toidu, riietuse, ajutise peavarju, sotsiaalnõustamise ja transpordi elatusvahendite kaotuse või puudumise või eluaseme ootamatu kasutuskõlbmatuks muutumise korral.

(2) Teenust vajav isik (edaspidi isik) on sotsiaalselt abitus olukorras eluaseme või elatusvahendite (töötasu, pension, riiklikud toetused, töötu abiraha või muu sissetulek) kaotuse või puudumise tõttu ja ta vajab tema olukorrale vastavaid vältimatu sotsiaalabi teenuseid.

(3) Teenuskorraks loetakse vältimatu sotsiaalabi teenuse ühte kasutamise korda (üks öö öömajas, üks ööpäev varjupaigas, üks toidupakk, ühekordne riideabi, ühekordse odavaima sõiduõiguse võimaldamine väljaspool Tallinna linna asuvasse elukohta).

(4) Ajutise peavarju andmine on vältimatut sotsiaalabi vajavale isikule voodikoha võimaldamine öömajas või varjupaigas ja õnnetusjuhtumi tõttu ootamatult kasutamiskõlbmatuks muutunud või eluaseme kaotanud isiku esmane majutamine.

(5) Muu abi on sotsiaalteenused ja –toetused, mis ei ole vältimatu sotsiaalabi teenused ja mida osutavad linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad ning linna lepingulised partnerid.

§ 3. Vältimatu sotsiaalabi osutamine

(1) Vältimatu sotsiaalabi osutamist korraldavad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (edaspidi amet), linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakonnad ja Tallinna Linnavaraamet (edaspidi Linnavaraamet) erakorralise majutusteenuse osas.
(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

(2) Vältimatu sotsiaalabi teenuseid osutavad linnaga sõlmitud lepingute alusel füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi teenuse osutajad) ning amet või Linnavaraamet või hallatavad asutused.
(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

(3) Vältimatut sotsiaalabi vajavast Eesti elanikust, kelle registrijärgne elukoht asub Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel väljaspool Tallinna linna, teavitab teenuse osutaja isiku registrijärgse elukoha omavalitsust kolme järjestikuse pöördumise päeva järgsel tööpäeval tähitud kirjaga, mis sisaldab arvet kasutatud vältimatu sotsiaalabi teenuste eest.

(4) Vältimatut sotsiaalabi vajavast välisriigi kodanikust teavitab teenuse osutaja vastava riigi esindust kelle tööpiirkonnaks on Eesti ja Välisministeeriumi konsulaarosakonda.

(5) Isikule, kelle elukohta ei saa kindlaks määrata, korraldab vältimatu ja muu sotsiaalabi teenuste osutamist Tallinna linn samadel alustel isikutega, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas.

(6) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.
[RT IV, 14.05.2013, 2 - jõust. 17.05.2013]

2. peatükk
VÄLTIMATU SOTSIAALABI TEENUSED, TEENUSTE KIRJELDUSED JA OSUTAMISE TINGIMUSED

§ 4. Vältimatu sotsiaalabi teenused

Vältimatu sotsiaalabi teenused on:

1) öömajateenus;

2) varjupaigateenus;

3) erakorraline majutusteenus;

4) sotsiaalnõustamine;

5) toiduabi;

6) riideabi;

7) transporditeenus.

§ 5. Öömajateenus

(1) Öömajateenus on ajutise peavarju andmine, mis kindlustab isikule voodikoha ja pesemisvõimaluse.

(2) Öömajad on avatud õhtust hommikuni, minimaalselt 12 tundi.

(3) Öömajateenust osutatakse isikule kuni kuus järjestikust kuud, mille jooksul isik on kohustatud vastu võtma talle pakutava muu abi või kõrvaldama öömajateenuse vajadust põhjustavad asjaolud.

§ 6. Varjupaigateenus

(1) Varjupaigateenus on ööpäevaringse ajutise peavarju andmine, mis kindlustab isikule voodikoha, pesemis- ja toitumisvõimaluse ning isiku ööpäevaringse hoolduse ja kõrvalabi.

(2) Varjupaigateenust osutatakse isikutele, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole suutelised kasutama öömajateenust ja kes vajavad ööpäevaringset hooldust ja kõrvalabi.

(3) Varjupaigateenuse osutaja korraldab vajadusel arstiabi kättesaadavuse.

(4) Varjupaigateenust osutatakse isikule reeglina kuni kuus järjestikust kuud, mille jooksul isik on kohustatud vastu võtma talle pakutava muu abi või kõrvaldama varjupaigateenuse vajadust põhjustavad asjaolud.

§ 7. Erakorraline majutusteenus

(1) Erakorraline majutusteenus on ajutise peavarju andmine sotsiaalmajutusüksuses, mis kindlustab isikule esmase majutuse eluaseme ootamatult kasutuskõlbmatuks muutumise või hävimise korral.

(2) Teenus sisaldab voodikohta, pesemise ja toiduvalmistamise võimalust kuni kolmeks järjestikuseks tööpäevaks.

§ 8. Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks erialase kõrgharidusega sotsiaaltöötaja poolt.

§ 9. Toiduabi

(1) Toiduabi on toidupakk või portsjon, mis kindlustab isikule eine ühe toidukorra ulatuses päevas.

(2) Toiduabi osutatakse kuni viis järjestikust päeva, mille järel isik on kohustatud vastu võtma talle pakutava muu abi või kõrvaldama toiduabi vajadust põhjustavad asjaolud. Vältimatu toiduabi ei ole linnaosade poolt pakutav tasuta või soodushinnaga igapäevane toitlustamisteenus päevakeskustes ja supiköökides linnaosade poolt väljastatud toidutalongide alusel.

§ 10. Riideabi

Riideabi on ühekordne, aastaajale vastavate, üldjuhul kasutatud, pestud ja puhastatud pealisriiete, pesu ja jalanõude andmine.

§ 11. Transporditeenus

Transporditeenus on teenust vajavale isikule teenuse osutaja poolt ühekordse, kõige odavama sõiduõiguse võimaldamine isiku rahvastikuregistri järgsesse elukohta, mis asub väljaspool Tallinna linna kaugbussiliini või rongi või mõne muu transpordivahendi abil.

3. peatükk
VÄLTIMATU SOTSIAALABI KORRALDUS JA OSUTATUD TEENUSTE EEST TASUMINE

§ 12. Vältimatu sotsiaalabi korraldamine

(1) Vältimatu sotsiaalabi taotlemiseks pöördub isik registreeritud elukoha või selle puudumisel tegeliku elukoha järgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna (edaspidi – linnaosa sotsiaalhoolekande osakond) või teenuse osutaja poole.

(2) Linnaosa sotsiaalhoolekande osakond või teenuse osutaja on kohustatud teavitama isikuid teenuse osutamise tingimustest ja muudest abi saamise võimalustest.

(3) Erakorralist majutusteenust korraldab ja koordineerib amet koostöös linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade ja Linnavaraametiga.
(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)

(4) Amet korraldab kehtiva informatsiooni edastamise Päästeametile erakorralise majutusteenuse osutamise aadresside, kontaktelefonide, teenuse tingimuste ja muude abi saamise võimaluste kohta.

§ 13. Erakorralise majutusteenuse korraldamine

(1) Erakorralist majutusteenust korraldatakse Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) poolt kehtestatud korras sotsiaalmajutusüksustes.

(2) Erakorralist majutusteenust on isikul õigus taotleda 24 tunni jooksul alates Päästeameti vastavasisulise informatsiooni edastamisest teenuse osutajale.

(3) Erakorralise majutusteenuse osutamisel sotsiaalmajutusüksuses sõlmitakse isikuga erakorralise majutamise leping kolmeks tööpäevaks.

§ 14. Vältimatu sotsiaalabi osutamise lõpetamine

Vältimatu sotsiaalabi osutamine lõpetatakse, kui isik:

1) ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras;

2) toimetulek on tagatud muude toetuste ja teenustega, mis ei ole vältimatu sotsiaalabi.

§ 15. Vältimatu sotsiaalabi korras osutatud teenuse eest tasumine

(1) Vältimatu sotsiaalabi teenuste osutamise kulud kantakse Tallinna linna eelarvest ja on isikule ajaliselt ja koguseliselt piiritletud ning tasuta.

(2) Kui isik soovib vältimatu sotsiaalabi teenuseid kasutada kauem kui käesolevas korras määratletud, tasub isik teenuse osutamise kulud vastavalt tegelikele kulutustele temale teenuse osutamisel või kehtestatud hinnakirjale ja temale osutatavat teenust ei käsitleta enam vältimatu sotsiaalabina.

(3) Alates ajast, mil isiku rahvastikuregistri andmetel väljaspool Tallinna linna registreeritud elukoha omavalitsusele või välisriigi esindusele on teatatud isiku vältimatu sotsiaalabi vajadusest, osutatakse vältimatut sotsiaalabi ja muid sotsiaalteenuseid kooskõlastatult isiku registreeritud elukoha omavalitsusega või vastava välisriigi esindusega ning teenuse osutajal on õigus nõuda tehtud kulutuste hüvitamist.

(4) Öömajateenuse ja varjupaigateenuse osutamise hind isikule ööpäevas lepingulise teenuseosutaja juures kujuneb ameti poolt kuus makstavast öömaja/varjupaiga teenuse osutamise lepingulisest tasust jagatuna lepingujärgse kohtade arvuga lepingulise teenuse osutaja juures. Teenuse osutamise hind isikule ööpäevas ameti hallatavas asutuses kehtestatakse ameti juhataja käskkirjaga.
(Tlv m 16.05.2007 nr 48 jõust 21.05.2007)

(5) Erakorralise majutamise teenuse osutamise hind sotsiaalmajutusüksuses vastab linnavalitsuse korraldusega kehtestatud sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutamise tasule isiku kohta.

(6) Riideabi, toiduabi ja transporditeenuse osutamise maksumus ühe teenuskorra kohta määratletakse vastavalt tegelikele kulutustele.

§ 16. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 3. juulil 2006.

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär