Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osaühingu Redmont Invest ja Tallinna linna vahel sõlmitava isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Kaia Sarnetile
Tallinna Linnavalitsus 21.06.2006 korraldus number 1373
Redaktsiooni kehtivus:21.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2006 nr 1373-k

 

 

Osaühingu Redmont Invest ja Tallinna linna

 

vahel sõlmitava isikliku kasutusõiguse seadmise

võlaõigusliku lepingu projekti heakskiitmine

ja volituste andmine Kaia Sarnetile

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lõige 1 ja § 35 lõige 5, Asjaõigusseaduse § 225 lõige 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2 ning tulenevalt Osaühingu Redmont Invest ja Tallinna Kesklinna Valitsuse vahel saavutatud kokkuleppest:

 

 

1.Kiita heaks Osaühingu Redmont Invest ja Tallinna linna vahel sõlmitav isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu projekt vastavalt lisale.

2.Volitada Tallinna Kesklinna vanema asetäitjat Kaia Sarnetit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3.Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Osaühingule Redmont Invest.

4.Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 21.juuni 2006

korralduse nr 1373-k      

LISA

 

ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE

SEADMISE VÕLAÕIGUSLIK LEPING

 

 

 

 

 

 

Osaühing Redmont Invest, registrikood 11020684, aadress Pärnu mnt 102c Tallinn, edaspidi nimetatud Osaühing, mille esindajatena tegutsevad registrikaardile kantud akti tõestajale tuntud juhatuse liikmed Robert Herman, isikukood 36912180226, ja Guido Kundla, isikukood 36909240235,

 

Tallinna linn, postiaadress Vabaduse väljak 7 Tallinn, e-posti aadress kaia.sarnet@tallinnlv.ee, edaspidi nimetatud Linn, mille esindajana tegutseb notariaalaktile lisatud volikirja alusel Tallinna Linnavalitsuse          juuni 2006 korralduse nr    -k alusel Tallinna Kesklinna vanema asetäitja Kaia Sarnet, isikukood 46308130222, kelle isikusamasus on tuvastatud Eesti Vabariigi passi alusel,

 

edaspidi nimetatud eraldi Pool ja koos Pooled, kes sõlmivad lepingu alljärgnevas:

 

1.                  LEPINGU ESE

 

1.1.            Lepingu esemeks on Tallinna linnas Tõnismägi 11a/Pärnu mnt 44 asuvate Osaühingule kuuluva hoone juurde [kahe (2) korruselise elamu, Riikliku ehitisregistri kood 101020820)] tagastatav 3222 m² suurune kinnistu, edaspidi Kinnistu, koos selle oluliste osadega ja päraldistega.

1.2.            Lepingu eseme oluliseks osaks oleva hoone suhtes nähtub Riiklikus ehitisregistris alljärgnev märge:

1.2.1.      vallaspant Aktsiaselts Hansapank kasuks vastavalt ehitise müügilepingule, pandilepingule ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingule not.reg.nr. 8546, 21.10.2005 Tallinna notar Robert Kimmel ja pandiga tagatud nõuete muutmise lepingule not.reg.nr. 1633, 28.02.2006 Tallinna notar Robert Kimmel. Seotud isik Osaühing Redmont Invest.

1.3.            Osaühing kinnitab, et:

1.3.1.      Kinnistu ei ole käesoleva lepingu sõlmimise hetkeks kinnistusraamatusse kantud.

1.3.2.      Kinnistu on Osaühingu poolt omandamisel vastavalt Tallinna Linnavalitsuse tõendile _____.a. nr _____, ning Tallinna Linnavalitsus ei ole teinud korraldust maa tagastamise kohta.

1.3.3.      Kuni käesoleva lepingu sõlmimiseni ei ole Kinnistut kellelegi võõrandatud, Kinnistu suhtes ei ole vaidlusi, sealhulgas kohtulikke vaidlusi, Kinnistul ei lasu käsutamiskeelde, seda ei ole arestitud ning Kinnistu suhtes ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistamisavaldusi.

1.3.4.      Kinnistu ei ole koormatud käesolevas lepingus nimetamata kolmandate isikute õigustega sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega (üüri-, rendi- või muude kasutuslepingutega), millest ei ole Linna informeeritud.

1.3.5.      Kasutusõiguse alal ei paikne Osaühingu poolt püstitatud hooneid ega rajatisi, mis takistaksid käesoleva lepingu alusel seatava isikliku kasutusõiguse teostamist.

1.3.6.      Kasutusõiguse ala on vabastatud ning Linn saab alates käesoleva lepingu sõlmimise hetkest teostada otsest valdust kasutusõiguse ala suhtes.

1.4.            Linna esindaja kinnitab, et Linn on kasutusõiguse ala põhjalikult ülevaadanud ning on teadlik Kinnistu suurusest ja piiridest ning kasutusõiguse ala suurusest ja piiridest ning ei oma selles osas Osaühingule mingeid pretensioone.

 

2.                  ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEADMINE

2.1 Pooled lepivad kokku seada Linna kasuks Kinnistule tasuta isiklik kasutusõigus tähtajaga kaks (2) aastat, mille kohaselt Linnal on õigus omada Kinnistul maatükiga püsivalt ühendatud Paul Kerese Monumenti (edaspidi nimetatud rajatis), kasutada rajatist sihipäraselt ning samuti teostada kõiki töid, mis on vajalikud rajatise korrashoiuks, hooldamiseks ja kasutamiseks kuni rajatise teisaldamiseni Oravamäe parki Nõmme linnaosas

2.2  Linnal on õigus kasutada Kinnistut käesoleva lepingu alusel seatud isiklikust kasutusõigusest tulenevate õiguste teostamiseks üksnes kasutusõiguse alal, mis ümbritseb maatükiga püsivalt ühendatud rajatist ja mille paiknemine on lepingu lisaks oleval plaanil tähistatud punase viirutatud alana (edaspidi nimetatud kasutusõiguse ala).

2.3  Kinnistu igakordne omanik kohustub tagama Linna töötajatele kasutusõiguse ala kasutamise ööpäevaringselt ning samuti kohustub tagama rajatise maale juurdepääsu nii jalgsi kui punktis 2.1. nimetatud tegevuseks mõistlikult vajalike sõidukite ja tehnikaga. Kinnistu igakordne omanik kohustub tagama, et eelnimetatud isikutel oleks võimalik lepingu punktis 2.1 nimetatud tegevusteks vajalikku tehnikat rajatise maale toimetada.

2.4  Linn kohustub hooldama rajatist omavahendite arvel kuni Kinnistu kinnistusraamatusse kandmiseni. Alates Kinnistu kinnistusraamatusse kandmisest kannab kõik lepingu punktis 2.1 nimetatud rajatise ekspluateerimise, hooldamise ning remondiga seotud kulud Osaühing. Kõik muud Kinnistuga seoses tasumisele kuuluvad maksud (sh maamaks), maksed, lõivud, Kinnistul lasuvad võlaintressid ning Kinnistuga seotud muud koormised, ekspluateerimiskulud ja muud kulutused kuuluvad tasumisele Kinnistu igakordse omaniku poolt.

2.5  Linn võib isiklikust kasutusõigusest tulenevate õiguste ja kohustuste teostamise üle anda kolmandale isikule, millest ta kohustub Kinnistu igakordsele omanikule eelnevalt teatama.

2.6  Osaühing kohustub:

2.6.1        Isikliku kasutusõiguse lõppemisel korraldama omavahendite ja –kuludega rajatise teisaldamise Oravamäe parki kooskõlastatult Linnaga.

2.6.2        Teavitama koheselt Linna kui on ilmnenud rajatise kahjustumine või kadumine.

2.7  Juhul, kui kahe (2) aasta jooksul arvates Kinnistu kinnistusraamatusse kandmisest ei ole rajatist teisaldatud Oravamäe parki või Osaühingu poolt algatatav detailplaneering näeb ette rajatise säilitamise samas asukohas, pikendatakse käesoleva lepingu tähtaega.

2.8  Leping lõpeb ennetähtaegselt juhul, kui Osaühing on teostanud ehitusloa alusel ehitusprojekti järgsed tööd, mis näevad ette rajatise teisaldamise Oravamäe parki.

2.9  Kasutusõiguse lõpetamise korral kohustuvad Pooled 30 päeva jooksul, alates teiselt Poolelt vastava nõude saamisest leppima kokku vastava notariaalse kokkuleppe sõlmimises kasutusõiguse lõpetamise kohta, mille alusel tehakse kanne kinnistusraamatusse kasutusõiguse kustutamise kohta, ning tegema kõiki muid seaduses ettenähtud toiminguid, mis on vajalikud kasutusõiguse kustutamiseks kinnistusregistrist.

2.10          Pooled hindavad isikliku kasutusõiguse väärtuseks kaks tuhat (2 000) krooni.

 

3        ASJAÕIGUSLEPINGU SÕLMIMISE EELDUS

 

3.2  Pooled lepivad kokku, et sõlmivad asjaõiguslepingu isikliku kasutusõiguse kinnistamiseks hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates Kinnistu kinnistusraamatusse kandmisest. Osaühing kohustub Linna viivitamatult informeerima vastava kinnistamisotsuse saamisest. Osaühing kohustub broneerima notari aja ning teavitama sellest Linna vähemalt viis (5) kalendripäeva ette.

3.3  Osaühing kohustub kuni asjaõiguslepingu sõlmimiseni ja isikliku kasutusõiguse kandmiseni kinnistusraamatusse käesoleva lepingu kehtivusajal mitte sõlmima tehinguid Kinnistu koormamiseks mistahes kinnistusraamatusse sissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega.

3.4  Osaühing annab käesolevaga Linnale tagasivõetamatu volituse käesoleva lepingu alusel asjaõiguslepingu sõlmimiseks ja kinnistamisavalduse kinnistusosakonnale esitamiseks Osaühingu eest ja muudel tingimustel vastavalt Linna äranägemisele.

3.5  Osaühing kohustub maksma Linnale viimase nõudmisel leppetrahvi kaks tuhat viissada (2 500) krooni iga rikkumise korral juhul, kui Osaühing on esitanud käesolevas lepingus valeandmeid või kui Osaühing jätab täitmata ükskõik millise käesolevas lepingus võetud kohustustest.

3.6  Linn kohustub maksma Osaühingule viimase nõudmisel leppetrahvi kaks tuhat viissada (2 500) krooni iga rikkumise korral juhul, kui Linn jätab täitmata ükskõik millise käesolevas lepingus võetud kohustustest.

 

4        LEPINGUST TAGANEMINE

 

4.2  Pooled lepivad kokku, et:

4.2.1        Linnal on õigus igal ajal käesolevast lepingust taganeda.

4.2.2        Osaühingul ei ole õigust käesolevast lepingut ilma mõjuva põhjuseta taganeda.

4.2.3        Käesolevast lepingust taganemisel leppetrahve ei tasuta.

 

 

5        NOTARIAALAKTI TÕESTAJA POOLT OSALEJATELE ANTUD SELGITUSED

 

5.2  Lisaks käesoleva lepingule on Pooltel pärast kokkulepitud tingimuste saabumist vajalik sõlmida notariaalselt tõestatud asjaõigusleping reaalservituudi kinnistamiseks ning reaalservituut tekib vastava kande tegemisega kinnistusraamatusse.

5.3  Isiklik kasutusõigus tekib selle kandmisega kinnistusraamatusse, mitte käesoleva lepingu sõlmimisega.

5.4  Isiklik kasutusõigus koormab kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud, on õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama või teostama kinnisasja suhtes teatud õigust, mis oma sisult vastab mõnele reaalservituudile.

5.5  Isikliku kasutusõiguse võib teisele isikule üle anda, muutmata seejuures isikliku kasutusõiguse kestust. Isikliku kasutusõiguse omandaja ja esialgne omaja vastutavad kinnisasja omaniku ees isiklikust kasutusõigusest tekkivate kohustuste täitmise eest solidaarselt. Kui isikliku kasutusõiguse esemeks on tehnovõrk või -rajatis, ei ole isikliku kasutusõiguse üleandmiseks või koormamiseks kinnisasja omaniku nõusolek vajalik.

5.6  Isiklik kasutusõigus kehtib kinnistu igakordse omaniku suhtes.

5.7  Koormatud kinnisasja jagamisel jääb isikliku kasutusõigus kehtima kõikide osade suhtes. Kui isiklik kasutusõigus pärast koormatud kinnisasja jagamist mõnda selle osa ei koorma või koormata ei saa, on koormamata osa omanikul õigus nõuda oma osa suhtes isikliku kasutusõiguse kustutamist kinnistusraamatust.

5.8  Hilisemate vaidluste ärahoidmiseks tuleb lepingusse märkida kõik asjasse puutuvad kokkulepped.

 

6        NOTARIAALAKTI ORIGINAAL NING ALGÄRAKIRJADE JA ÄRAKIRJADE VÄLJASTAMINE

 

6.2  Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes originaaleksemplaris, mis säilib notari büroos.

6.3  Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Osaühingule ja Linnale notariaalakti algärakirjad.

6.4  Linn võtab ühe, kinnistusosakonnale esitamiseks mõeldud lepingu kinnitatud ärakirja enda kätte ja esitab selle asjaõiguslepingut tõestavale notarile. Notar esitab ärakirja kinnistusosakonnale viie (5) tööpäeva jooksul, arvates lepingu tõestamise eest ette nähtud notaritasu ning lepingu alusel taotletavate kannete eest ette nähtud riigilõivu tasumist tõendava dokumendi saamisest.

 

7        LEPINGU SÕLMIMISEGA SEOTUD KULUD

 

7.2  Lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub Linn.

7.3  Linn tasub notari tasu notaribüroos sularahas või maksekaardiga või kolme (3) tööpäeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest pangaülekandega notari arvelduskontole. Notariaalakti tõestajal on õigus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning tagastamisele kuuluvaid dokumente notari tasu tasumiseni kinni pidada.

 

Käesolev notariaalakt on Pooltele akti tõestaja juuresolekul ette loetud, antud enne heakskiitmist Pooltele läbivaatamiseks ning seejärel Poolte poolt heakskiidetud ja akti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolevas notariaalaktis viidatud ning aktile lisatud plaan on esitatud Pooltele enne heakskiitmist läbivaatamiseks ning seejärel Poolte poolt heaks kiidetud ja akti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

 

Käesolevas dokumendis on 7 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte. (8

 

Notari tasu tehingu tõestamisel 184 krooni (tehinguväärtus isikliku kasutusõiguse seadmisel 2 000 krooni, notari tasu seaduse § 3, 10, 12, 22, 23 p 2).

Notari tasu kokku         184 krooni.

Käibemaks                   33,12 krooni.

Kokku                                     217,12 krooni.

 

Eelnimetatutele lisandub ärakirjade valmistamise ja kinnitamise tasu ning algärakirjade valmistamise tasu.

 

_______________________________________________________________________

ees- ja perekonnanimi                                                             allkiri

 

 

 

_______________________________________________________________________

ees- ja perekonnanimi                                                             allkiri

 

 

 

_______________________________________________________________________

ees- ja perekonnanimi                                                             allkiri

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär