Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine Tallinna linna ja OÜ Vesiveski vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks ja volituste andmine Toomas Sepale, Talinna Linnavalitsuse 2. märtsi 2005 korralduse nr 411-k punkti 1.3 tühistamine
Tallinna Linnavalitsus 21.06.2006 korraldus number 1372
Redaktsiooni kehtivus:21.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 21. juuni 2006 nr 1372-k

 

 

Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine Tallinna linna ja OÜ Vesiveski vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks ja volituste andmine Toomas Sepale, Tallinna Linnavalitsuse 2.märtsi 2005 korralduse nr 411-k punkti 1.3 tühistamine ning mitteeluruumi hindamise akti kinnitamine.

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1996 määrusega nr 175 kinnitatud Mitteeluruumide erastamise korra punktide 33 ja 35 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2, Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 määruse nr 32 punktiga 1 ning  31. mai 2004 määrusega nr 24 kehtestatud Tallinna linna kohtus esindamise korra punktiga 6.2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud kohtuliku kokkuleppe projekt Tallinna linna ja OÜ Vesiveski vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks haldusasjas nr 2-3-949/2005 pooli rahuldaval viisil vastavalt lisale 1.

2. Volitada linnasekretäri Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama korralduse punktis 1 nimetatud kohtulikule kokkuleppele.

3. Tühistada Tallinna Linnavalitsuse 2. märtsi 2005 korralduse nr 411-k “Mitteeluruumi hindamise aktide kinnitamine (Tallinna Kesklinna Valitsus)“ punkt 1.3.

4. Kinnitada Suur-Karja 18/Müürivahe 14/16/ Vabaduse väljak 2 elamus asuvate mitteeluruumide hindamisakt: mitteeluruumid üldpinnaga 142,9 m², mitteeluruumile vastava elamu muu osa suurus on 1429/64563 ja alghind 1 350 405 (üks miljon kolmsada viiskümmend tuhat nelisada viis) krooni vastavalt lisale 2.

5. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks OÜ-le Vesiveski ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2006       

korralduse nr 1372-k      

LISA

 

Kohtulik kokkulepe Tallinna linna ja OÜ Vesiveski vaheliste kohtuvaidluste lõpetamiseks Tallinna Ringkonnakohtu  haldusasjas nr 2-3-949/2005

 

 

 

Tallinna linn linnasekretär Toomas Sepa isikus, kes tegutseb ………………….alusel ja OÜ Vesiveski, keda esindab vandeadvokaat Arvo Junti (edaspidi koos Pooled) sõlmivad kohtuliku kokkuleppe järgnevas:

 

1. Kohtuliku kokkuleppe eesmärk

 

Kohtuliku kokkuleppe sõlmimise eesmärgiks on lõpetada kohtuvaidlus Tallinna Ringkonnakohtu haldusasjas nr 2-3-949/2005 Pooli igakülgselt rahuldaval viisil.

 

2. Kohtuliku kokkuleppe sõlmimise asjaolud

 

2.1.Tallinna Halduskohtu 08. juuli 2005 kohtuotsusega haldusasjas nr 3-386/2005 rahuldati OÜ Vesiveski kaebus ja tunnistati õigusvastaseks Tallinna Linnavalitsuse tegevusetus Tallinnas Suur-Karja 18/Müürivahe 14/16/ Vabaduse väljak 2 asuva ja OÜ Vesiveski poolt rendilepingu alusel kasutatava mitteeluruumi hindamisakti kinnitamisel ja ostumüügi lepingu mittesõlmimisel ning tühistati Tallinna Linnavalitsuse 02.03.2005 korralduse nr 411-k punkt 1.3.;

eelnimetatud otsusega on Tallinna Linnavalitsusele tehtud ettekirjutus õigusvastaselt sooritamata toimingute sooritamiseks – kinnitada kahe kuu jooksul OÜ Vesiveski poolt kasutatava mitteeluruumi asukohaga Suur-Karja 18/Müürivahe 14/16/ Vabaduse väljak 2 mitteeluruumi hindamisakt 2002 aastal kehtinud hindades ning  sõlmida mitteeluruumi ostu-müügi leping;

2.2.Tallinna Ringkonnakohtu menetluses on Tallinna Linnavalitsuse apellatsioonkaebus Tallinna Halduskohtu kohtuotsusele haldusasjas nr 3-386/2005;

2.3.OÜ Vesiveski on teinud Tallinna linnale ettepaneku kohtuvaidluse lõpetamiseks Poolte kohtuliku kokkuleppega.

2.5.Pooled on paralleelselt kohtuvaidlusega pidanud võimalikuks asja lahendamist kohtuliku kokkuleppega, mille tingimustes on saavutatud üksmeel.

 

3.  Kohtuliku kokkuleppe tingimused

 

3.1.Pooled lahendavad Tallinna Ringkonnakohtu menetluse oleva haldusasja nr 2-3/949/2005 esemeks oleva vaidluse käesoleva kohtuliku kokkuleppega, mille paluvad Tallinna Ringkonnakohtul kinnitada Poolte kohtulik kokkulepe kohtuasjas nr 2-3/949/2005.  

3.1.1.Kaebuse esitaja OÜ Vesiveski loobub Tallinna Ringkonnakohtu haldusasjas nr 3-386/2005 esitatud nõuetest Tallinna linna vastu, samuti kõigist muudest, ka tulevikus tekkivatest võimalikest nõuetest vastustaja vastu, mis võivad tuleneda eelnimetatud kaebuste esemeks olevatest asjaoludest.

3.1.2.Vastustaja Tallinna Linnavalitsus loobub kõigist nõuetest Tallinna Ringkonnakohtu haldusasjas nr 2-3/949/2005 OÜ Vesiveski vastu ning samuti kõigist muudest, ka tulevikus tekkivatest võimalikest nõuetest kaebuse esitaja vastu, mis võivad tuleneda nõude esemeks olevast asjaoludest

3.1.3.Tallinna linn kohustub erastama OÜ-le Vesiveski mitteeluruumi aadressil Suur-Karja 18/Müürivahe 14/16/ Vabaduse väljak 2 suurusega 142,9 m2  lähtuvalt ERI Kommertskinnisvara Lahenduste OÜ poolt 27.03.2006 koostatud mitteeluruumi hindamisaktist nr 16 EK, milles ühe ruutmeetri maksumuseks on hinnatud 9450 krooni.

3.1.4.OÜ Vesiveski kohustub tasuma erastamise ostu-müügi tehingu sõlmimisel mitteeluruumi omandamisel selle maksumuse täies ulatuses rahas s.o. eesti kroonides.

3.2.Pooled kinnitavad vastastikku, et alates kohtuliku kokkuleppe jõustumisest puuduvad neil igasugused nõuded teineteise vastu tulenevalt Suur-Karja 18/Müürivahe 14/16/ Vabaduse väljak 2 asuva mitteeluruumi erastamisest. OÜ Vesiveski kinnitab, et pärast kohtuliku kokkuleppe jõustumist ning mitteeluruumi aadressil Suur-Karja 18/Müürivahe 14/16/ Vabaduse väljak 2 erastamise ostu-müügi lepingu sõlmimist ning OÜ Vesiveski kandmist omanikuna kinnisturaamatusse, ei ole temal Tallinna linna suhtes nimetatud aadressil mitteeluruumi erastamisega või selle kasutamisega seonduvalt mingeid uusi ega täiendavaid nõudeid.

3.3.Poolte kohtukulud jäävad nende endi kanda.

3.4.Pooled paluvad Tallinna Ringkonnakohtul Halduskohtumenetluse seadustiku § 24 lg 1 p 6 ja § 46 lg 1 p 5 alusel kohtulik kokkulepe kinnitada, tühistada Tallinna Halduskohtu 08. juuli 2005 kohtuotsuse haldusasjas nr 3-386/2005 ja lõpetada haldusasja nr 2-3/949/2005 menetlus. Pooled paluvad kohtul kokkulepe kinnitada ilma istungit pidamata.

3.5.Kohtulik kokkulepe jõustub Tallinna Ringkonnakohtu kokkulepet kinnitava kohtumääruse jõustumisel.

3.6.Pooled on teadlikud Halduskohtumenetluse seadustiku § 24 lg 2 sätestatud menetluse lõpetamise tagajärgedest, so menetluse lõpetamisel ei saa kaebuse esitaja uuesti pöörduda kohtusse nõudega samas asjas.

 

4. Kohtulik kokkulepe on sõlmitud kolmes eksemplaris, millest Tallinna linn ja OÜ Vesiveski saavad kumbki ühe eksemplari ja üks eksemplar esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule.

 

Tallinna linna volitatud esindaja                                       OÜ Vesiveski volitatud esindaja

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

LISA