Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 15.06.2006 otsus number 204

Redaktsiooni kehtivus 15.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

15. juuni 2006 nr 204

 

 

 

 

Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 2 ja lg 3 ning tulenevalt komisjoni aseesimehe esildisest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 288 kinnitatud linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu järgnevalt:

1.1 arvata linnavarakomisjoni koosseisust välja Vello Lokk;

1.2 kinnitada linnavarakomisjoni liikmeks Anna-Greta Gutman.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees