Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimise juhend
Tallinna Linnavalitsus 14.06.2006 määrus number 53 [RT IV, 07.08.2013, 17]
Jõustumine:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2006 - ... [RT IV, 07.08.2013, 17]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

     14. juuni 2006 nr 53

 

 

 

Reovee ärajuhtimise tasu diferentseeri-mise juhend

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 8 lõike 6 ja § 14 lõike 31 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra punktidega 3.3.1 ja 3.3.2.

 

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega diferentseeritakse Tallinna ühiskanalisatsiooni juhitud reovee tasu lähtuvalt reoainete kontsentratsioonist ärajuhitavas reovees.

§ 2. Mõisted

(1) Reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi.

(2) Reostusgrupp (RG) - reoainete ja ohtlike ainete piirkontsentratsioonide vahemik.

(3) Lähtuvalt reoainete ja ohtlike ainete kontsentratsioonist kuulub reovesi kaheksasse reostusgruppi(RG-1 kuni RG-8) vastavalt lisale:

1) esimene reostusgrupp (RG-1) - tinglikult puhtad reoveed, kui nende reostusaste on grupi piirväärtuste piires;

2) teine reostusgrupp (RG-2) - elu-ja ametkondlikus veetarbimises tekkinud olmereoveed reoveed, kui nende reostusaste on grupi piirväärtuste piires;

3) kolmas reostusgrupp (RG-3) – tööstuse-tootmise veetarbimises tekkinud reoveed, kui nende reostusaste on grupi piirväärtuste piires;

4) neljas kuni kaheksas reostusgrupp (RG-4 kuni RG-8) – kõik reoveed, mille reostusaste ületab Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga kehtestatud piirväärtusi.

§ 3. Reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimiseks määratakse kliendi reovesi reostusgruppi (RG) vastavalt reo- või ohtliku aine kontsentratsioonile kooskõlas käesoleva määruse lisaga.

§ 4. Reostusgrupi määramine

(1) Reostusgrupp RG-1 kuni RG-3 määratakse kliendile vee-ettevõtja poolt eksperthinnanguga. Lahkarvamuse korral korrigeeritakse reostusgrupp reovee analüüside alusel. Reovee analüüside võtmine toimub Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas kehtestatud Tallinna ühiskanalisatsiooni juhitud reovee reoainesisalduse kontrollimise korra kohaselt.

(2) Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga kehtestatud reostusnäitajate piirväärtusi ületavale reoveele määratakse reostusgrupp RG-4 kuni RG-8 reovee analüüsi tulemuste põhjal reostusnäitaja suurima väärtuse alusel.

§ 5. Reovee ärajuhtimise tasu määratakse lähtuvalt kliendi reovee reostusgrupist.

§ 6. Ülenormatiivse reostuse tasu määramine

(1) Reostusgruppidesse RG-4 kuni RG-8 kuuluvale reoveele määratakse ülenormatiivse reostuse tasumäärad järgmiselt:

1) reostusgrupi RG-4 – 15% reostusgrupi RG-1 tasumäärast;

2) reostusgrupi RG-5 – 20% reostusgrupi.RG-1 tasumäärast;

3) reostusgrupi RG-6 – 35% reostusgrupi RG-1 tasumäärast;

4) reostusgrupi RG-7 – 60% reostusgrupi RG-1 tasumäärast;

5) reostusgrupi RG-8 – 110% reostusgrupi RG-1 tasumäärast.

(2) Ülenormatiivse reostuse tasu kehtestatakse linnavalitsuse poolt koos veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamisega.

(3) Ülenormatiivne reostuse tasu määratakse reovee proovivõtu kuu ja kahe järgneva kuu eest.

§ 7. Ülenormatiivse reostuse tasust vabastamine

(1) Klient vabastatakse ülenormatiivse reostuse tasust:

1) ülenormatiivse reostuse tasu määratud aja möödumisel;

2) alates kuust, millal võetud reovee proovi analüüsi tulemuste kohaselt reovee reostusnäitajate väärtus vastas vee-ettevõtja ja kliendi vahelisele ühisveevärgist vee võtmise ja reovee ühiskanalisatsiooni juhtimise lepingus sätestatule;

3) kliendi poolt täiendavate meetmete rakendumisel reovee ülereostuse likvideerimisel või põhjendatud taotlusel, mis on määratav kontrolliga ja mille kohta on vee-ettevõtja koostanud vastava akti või andnud aktsepti.

§ 8. Reostusgrupi RG-8 reostusnäitajate piirväärtust ületava kliendi reovee korral on vee-ettevõtjal õigus katkestada kliendi kinnistu varustamine veega, sulgeda kanalisatsioon või rakendada kuni viiekordset RG-8 ülenormatiivse teostuse tasumäära.

§ 9. Ühiskanalisatsioonirajatiste kahjustamisel või puhastusprotsessis häirete tekkimisel RG-8 reostusnäitajate piirväärtust ületava kliendi reovee poolt on vee-ettevõtjal õigus esitada nõue kõigi ülemäärase reostuse ja rajatiste kahjustuste likvideerimiseks tehtud kulutuste hüvitamiseks kalkulatsiooni alusel.

§ 10. Reoaine või ohtliku aine leidmisel kliendi kinnistu reoveest, mille kohta puudub antud ühiskanalisatsiooni võrgus kinnitatud piirväärtused või mille kohta pole klient oma taotluse alusel saanud eelnevaltreovee väljalasketingimusi (sh piirväärtust), rakendatakse analoogselt RG-8 reostusnäitajate piirväärtust ületava reovee juhtumiga.

§ 11. Kui kinnistul on mitu reovee ärajuhtimist ühiskanalisatsiooni, siis proovid võetakse igast ärajuhtimise kontrollkaevust ja määratakse reostusnäitajad igale ärajuhtimisele. Ülenormatiivse reostuse ilmnemisel määratakse tasu suurima reostusastme järgi.

§ 12. Kui kinnistul on kaks või enam eraldatud veevärgisüsteemi eraldi arvestitega ja ka eraldatud kanalisatsioonisüsteemid reovete ärajuhtimiseks, siis on kliendi initsiatiivil kooskõlastatult vee‑ettevõtjaga võimalik määrata reostusastmed ja võimalik ülenormatiivne tasu reovee ärajuhtimisele eraldi.

2. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 13. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2006.

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse

   14. juuni 2006 määruse nr 53

“Reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimise juhend“

LISA

Reoainete kontsentratsioonid

 

Reostusnäitaja

Tähis

Mõõtühik

RG-1

RG-2

RG-3

RG-4

RG-5

RG-6

RG-7

RG-8

 

 

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Vesinikioonide minimaalne sisaldus reovees

pHmin

pH-ühik

6,50

6,50

6,50

6,0..6,4

5,5..5,9

5,0..5,4

 

 

Vesinikioonide maksimaalne sisaldus reovees

pHmax

pH-ühik

8,50

8,50

8,50

8,6..9,5

9,6..10,5

10,6..11,5

 

 

Hõljuvainesisaldus

mg/l

0..15

16..200

201..500

501..650

651..750

751..1000

1001..1500

1501..2000

 

 

Biokeemiline hapnikutarve

BHT7

mg/l

0..15

16..150

151..375

376..560

561..750

751..940

941..1130

1131..1500

 

 

Keemiline hapnikutarve

KHT

mg/l

0..750

0..750

0..750

751..1000

1001..1250

1251..1500

1501..2000

2001..2500

 

 

Polaarsete süsivesinike sisaldus

mg/l

0..50

0..50

0..50

51..100

101..150

151..200

201..250

251..300

 

 

Naftasaadustesisaldus

mg/l

0..1,0

1,1..1,5

1,6..5,5

5,6..7,2

7,3..8,3

8,4..11,0

11,1..16,5

16,6..22

 

 

Üldlämmastikusisaldus

mg/l

0..10

10,1..60

60,1..125

126..145

146..165

166..185

186..205

206..225

 

 

Ühealuseliste fenoolide sisaldus

mg/l

0..2,9

0..2,9

0..2,9

3,0..3,8

3,9..4,4

4,5..5,8

5,9..8,7

8,8..11,6

 

 

Pindaktiivsete ainete sisaldus

mg/l

0..44

0..44

0..44

45..57

58..66

67..88

89..132

133..176

 

 

Üldfosforisisaldus

mg/l

0..1,0

1,1..9,0

9,1..15,0

15,1..16,5

16,6..18,5

18,6..21,0

21,1..24,0

24,1..28,5

 

 

Elavhõbeda sisaldus

Hg

mg/l

0..0,05

0..0,05

0..0,05

0,051..0,07

0,071..0,08

0,081..0,1

0,101..0,15

0,151..0,2

 

 

Hõbeda sisaldus

Ag

mg/l

0..0,2

0..0,2

0..0,2

0,21..0,26

0,27..0,30

0,31..0,40

0,41..0,60

0,61..0,8

 

 

Kaadmiumi sisaldus

Cd

mg/l

0..0,2

0..0,2

0..0,2

0,21..0,26

0,27..0,30

0,31..0,40

0,41..0,60

0,61..0,8

 

 

Üldkroomi sisaldus

Cr

mg/l

0..0,5

0..0,5

0..0,5

0,51..0,65

0,66..0,75

0,76..1,0

1,01..1,5

1,51..2,0

 

 

Kroomiühendite sisaldus

Cr(VI)

mg/l

0..0,1

0..0,1

0..0,1

0,11..0,16

0,17..0,22

0,23..0,3

0,31..0,39

0,4..0,5

 

 

Vase sisaldus

Cu

mg/l

0..2,0

0..2,0

0..2,0

2,1..2,6

2,7..3,0

3,1..4,0

4,1..6,0

6,1..8,0

 

 

Plii sisaldus

Pb

mg/l

0..0,5

0..0,5

0..0,5

0,51..0,65

0,66..0,75

0,76..1,0

1,01..1,5

1,51..2,0

 

 

Nikli sisaldus

Ni

mg/l

0..1,0

0..1,0

0..1,0

1,1..1,3

1,4..1,6

1,7..2,0

2,1..3,0

3,1..4,0

 

 

Tsingi sisaldus

Zn

mg/l

0..2,0

0..2,0

0..2,0

2,1..2,6

2,7..3,0

3,1..4,0

4,1..6,0

6,1..8,0

 

 

Tina sisaldus

Sn

mg/l

0..0,5

0..0,5

0..0,5

0,51..0,65

0,66..0,75

0,76..1,0

1,01..1,5

1,51..2,0

 

 

Tsüaniidide sisaldus

mg/l

0..0,2

0..0,2

0..0,2

0,21..0,26

0,27..0,30

0,31..0,40

0,41..0,60

0,61..0,8

 

 

Arseeni sisaldus

As

mg/l

0..0,2

0..0,2

0..0,2

0,21..0,26

0,27..0,30

0,31..0,40

0,41..0,60

0,61..0,8

 

Toomas Sepp

Linnasekretär