Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud "Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 15.06.2006 määrus number 38
Jõustumine:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

15. juuni 2006 nr 38

 

 

Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 5 lõigete 21, 5 ja 6, § 6 ning § 16 lõike 5 alusel ja kooskõlas Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega § 6 lõikega 1.

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjas tehakse järgmised muudatused:

1) eeskirja punkti 2.1 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:

“2.1 Eeskirjas kasutatakse mõisteid Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) määrusega kehtestatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas toodud tähenduses.“;

2) eeskirja punktides 3.2, 3.5, 3.7, 5.5.2, 5.5.3, 5.15 asendatakse sõna “heitvesi“ sõnadega “reovesi ning sademete- ja drenaaživesi või muu pinnase- ja pinnavesi“ vastavas käändes;

3) eeskirja punkti 3.1 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:

“3.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni peab välja arendama selliselt, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal oleks võimalik tagada kõigi kinnistute veega varustamine ja reovee ning sademete- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine vastavuses arendamise kavale. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise eest vastutab selle omanik või valdaja. Arendamise valdkonda kuulub peale ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitiste rajamise ka kinnistute veevärgi ja kanalisatsiooni liitumise tagamise kindlustamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.“;

4) eeskirja punktis 3.1.3 asendatakse sõnad “Säästva Arengu ja Planeerimise Amet“ sõnadega “Linnaplaneerimise Amet“ vastavas käändes;

5) eeskirja punkti 3.6 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:

“3.6 Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või selle osade vahetamisel või omaniku vahetumisel ei võeta kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanikult või valdajalt liitumistasu, kui liitumistingimuste muutmine ei põhjusta vee-ettevõtjale lisakulutusi.“;

6) eeskirja punkti 4.1 täiendatakse uue lausega järgmises sõnastuses: “Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni oluline osa.“;

7) eeskirja punkti 4.2 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:

“4.2  Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi või kanalisatsiooniga. Liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri, võimalikult piiri juures. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimustel, määratakse liitumispunkt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või valdaja kokkuleppel.“;

8) eeskirja punktides 5.3.5 ja 5.3.9 asendatakse sõna “heitvesi“ sõnadega “reovesi“ vastavas käändes;

9) eeskirja punkti 5.4 täiendatakse uue lausega järgmises sõnastuses: “Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul liitumistaotluse saamisest arvates.“;

10) eeskirja punkti 5.6 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:

“5.6 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus rahuldada taotlus piiratud ulatuses kui taotluse rahuldamisega võib kaasneda häireid teiste klientide veega varustamises või reovee ning sademete- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimises. Taotluse rahuldamisest keeldumist või rahuldamisest piiratud ulatuses peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja taotlejale kirjalikult põhjendama 30 päeva jooksul liitumistaotluse saamisest arvates.“;

11) eeskirja punkti 5 täiendatakse alapunktidega 5.61, 5.62, 5.63 järgmises sõnastuses:

“5.61Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja kooskõlastab liitumistingimused linnavolikogu otsusega piirkonda määratud vee-ettevõtjaga, kes varustab piirkonna kinnistute veevärki ühisveevärgi kaudu veega või korraldab kinnistute kanalisatsioonist reovee ning sademete- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimist.

5.62 Liitumistingimused peavad sisaldama:

5.6  2.1 liitumispunkti asukohta;

5.62.2 lubatavad veevõtu ja reovee ärajuhtimise kogused;

5.62 .3 ühiskanalisatsiooni paisutustaset, vabarõhku ja muid tehnilisi erinõudeid;

5.6  2.4 kinnistu alusandmeid (kinnistu pind ja sihtotstarve, hoonete suletud brutopind ja kasutusotstarve);

5.6  2.5 liitumistingimuste kehtivusaeg.

5.6  3 Liitumistingimused ja nende koosseisu kuuluvad kinnistu alusandmed on kinnistu omaniku või valdajaga sõlmitava ühisveevärgivee võtmise või reovee ärajuhtimise lepingu lahutamatuks osaks.“;

12) eeskirja punkti 6.1 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:

“6.1 Liitumistasuga tagatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale ja kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendustegevuse tulukus liitumise kogukuludes ei tohi ületada 10 protsenti.“;

13) eeskirja täiendatakse punktiga 6.11 järgmises sõnastuses:

“6.11 Tagastamatu abi korras ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks tehtud kulutused arvatakse maha liitumise kogukuludest. Liitumistasu võib võtta vaid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni liitumiseks tehtud kulutuste ulatuses.“;

14) eeskirja täiendatakse punktiga 6.12 järgmises sõnastuses:

“6.12 Liitumistasu ei saa teistkordselt võtta, kui kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunkti asukoht muutub vee-ettevõtte arendustegevuse tõttu.“;

15) eeskirja täiendatakse punktiga 6.13 järgmises sõnastuses:

“6.13 Kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ühendamise kulud ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga alal on kinnistu tarbeks ehitatavate ühendustorude ja liitumispunktide ning kinnistu liitumistingimuste kohaseks veevõtmise ja reovee ärajuhtimise kindlustamiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ümberehitamisega seotud tegelikud kulud.“;

16) eeskirja punkti 7.9.4 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:

“7.9.4 projekti või selle osa realiseerimise kalendergraafik tänavate lõikes. Kaheteistkümne kuu möödumisel projektile või selle osale kasutusloa väljastamisest hüvitab linn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale hüvitamisele kuuluva kinnistu omaniku eest 80%

liitumistasust, kui viimane liitub pärast 12 kuu möödumist lõpetatud projektile või selle osale kasutusloa väljastamisest. Kinnistu omanik tasub vee-ettevõtjale ülejäänud 20% vastavast liitumistasust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ajal.“;

17) eeskirja punkt 9.1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub 01. juulil 2006.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees