Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ranniku tee 1b ja Viimsi põik 11 kinnistu mõttelise osa Tallinna linnale omandamine, kinnistu kaasomandi kasutamise korra ja kinnistu valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 14.06.2006 korraldus number 1272
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

   14. juuni 2006 nr 1272-k

 

 

Ranniku tee 1b ja Viimsi põik 11 kinnistu mõttelise osa Tallinna  linnale omandamine, kinnistu kaasomandi kasutamise korra ja kinnistu valitseja määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Asjaõigusseaduse § 71 - § 77, § 79 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12, 20. juuni 2005 määrusega nr 40 “Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad 2005-2014“, 22. detsembri 2005 määrusega nr 65 “Tallinna linna 2006. aasta eelarve“ ning Merivälja tee rekonstrueerimise (Randvere tee – Ranna tee) ehitusprojektiga ja tulenevalt Andvel osaühingu 18. mai 2006 kirjast:

 

 

1. Omandada Tallinna linnale Andvel osaühingult (äriregistrikood 10950317, asukoht J. Vilmsi tn  47-5, Tallinn) Merivälja tee laienduse ehitamiseks vajalik kinnistu nr 173201 (koosneb kahest katastriüksusest: Viimsi põik 11, katastritunnus 78402:204:9920, pindala 2259 m2, sihtotstarve elamumaa ja Ranniku tee 1b, katastritunnus 78402:204:9930, pindala 2024 m2, sihtotstarve elamumaa) 50/4283 mõtteline osa 95 000 (üheksakümne viie tuhande) krooni eest Tallinna linna 2006. aasta eelarves Tallinna Maa-ametile maa ja asjaõiguste omandamiseks eraldatud vahendite arvelt järgmiste tingimustega:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1 kinnistu mõttelise osa ostuhind tasutakse kahe nädala jooksul kinnistu mõttelise osa omandamiseks müügilepingu sõlmimisest;

1.2 kinnistu mõttelise osa otsene valdus läheb Tallinna linnale üle kinnistu mõttelise osa müügilepingu sõlmimisega; 

1.3 kinnistule seatud hüpoteek ei jää koormama Tallinna linna poolt omandatavat mõttelist osa. 

 

2. Sõlmida Andvel osaühinguga punktis 1 nimetatud kinnistu mõttelise osa valdamise ja kasutamise kokkulepe järgmiste tingimustega:

2.1 Tallinna linna ainuvaldusse ja –kasutusse jääb korralduse lisaks oleval skeemil tähemärkide K, G, H ja I vaheline maa-ala, mille kinnistu koosseisu kuuluva Ranniku tee 1b katastriüksuse 78402:204:9930 pindala on 50 m2 ja selle kohta teha kanne kinnistusraamatusse;

2.2 Andvel osaühingu valdusse ja kasutusse jääb korralduse lisaks oleval skeemil tähemärkide A, B, C, D, E, F, G, K, I ja J vaheline maa-ala, mille kinnistu koosseisu kuuluva Ranniku tee 1b  katastriüksuse pindala on 1974 m2 ja Viimsi põik 11 katastriüksuse pindala on 2259 m2 ning selle kohta teha kanne kinnistusraamatusse;

2.3 kaasomanikud kannavad nende valduses ja kasutuses oleva kinnistu mõttelise osa alalhoidmise, valdamise ja kasutamisega seotud kahjud ja kulutused;

2.4 kaasomanikud seavad eesmärgiks muuta kinnistu koosseisu kuuluva Ranniku tee 1b katastriüksuse 78402:204:9930 piire selliselt, et lõpetatakse kinnistu kaasomand, mille tulemusena jääb Tallinna linna ainuomandisse kinnistu, mis tekib punktis 2.1 nimetatud kinnistu kaasomandi osast ning Andvel osaühingu ainuomandisse jääb kinnistu, mis tekib punktis 2.2 nimetatud kinnistu kaasomandi osast, mille kohta teha märked kinnistusraamatusse;

2.5 punktis 2.4 nimetatud kaasomandi lõpetamiseks kinnistu koosseisu kuuluva Ranniku tee 1b katastriüksuse 78402:204:9930 piiri muutmisega seotud kulud (maamõõdutööd, notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn;

2.6 kinnistu koosseisu kuuluva Ranniku tee 1b katastriüksuse 78402:204:9930 piiri muutmise ja kaasomandi lõpetamise nõude tagamiseks kantakse Tallinna linna kasuks Andvel osaühingu kinnistu mõttelisele osale eelmärge kinnistusraamatusse;

2.7 juhul, kui Tallinna linna ainuomandisse jääva kinnistu pindala peaks jagamise käigus muutuma 1 m² võrra suuremaks või väiksemaks, ei too see kaasa muudatust kinnistu mõttelise osa müügihinnas;

2.8 Andvel osaühing annab nõusoleku Tallinna linna ainukasutusse jääva kinnistu osale Merivälja tee laienduse ehitamiseks;

2.9 kanda kinnistu valdamise ja kasutamise kokkulepe kinnistusraamatusse.

 

3. Määrata punktis 1 nimetatud kinnistu mõttelise osa valitsejaks alates kinnistu mõttelise osa omandiõiguse Tallinna linnale üleminekust Tallinna Kommunaalamet.

 

4. Tallinna Maa-ametil:

4.1 tasuda kinnistu mõttelise osa omandamisega ning kaasomandi kasutamise korra kokkuleppe sõlmimisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) ja punktis 2.4 nimetatud kinnistu koosseisu kuuluva Ranniku tee 1b katastriüksuse 78402:204:9930 piiride muutmisega seotud kulud;

4.2 teha korraldus teatavaks Andvel osaühingule ja Tallinna Kommunaalametile.

 

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA