Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vete tn 14 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 14.06.2006 korraldus number 1256
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. juuni 2006 nr 1256-k

 

 

Vete tn 14

maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 192 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 56, 57, Tallinna Linnavalitsuse  19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34  ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2004 korraldusest nr 1591-k, 12. jaanuari 2005 korraldusest nr 6-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 02. oktoobri 1995 otsusest nr 6138, Tallinna notar Sirje Velsbrg´i  tõendatud seadusejärgsest pärimisõiguse tunnistusest 18. oktoobrist 1996 notariaalregistri nr 8182, Tallinna notar Sirje Velsberg´i tõestatud pärimisõiguse tunnistusest 15. detsembrist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri nr 8123/2003, Tallinna notar Alla Ševtšuk´i kinnitatud avaldusest Tallinna Linnavalitsuse korralduste tühistamiseks ning “Liiviku A-91“ talu maade jagamise kokkuleppest 22. oktoobrist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri nr 5426, Harjumaa Keskkonnateenistuse 20. detsembri 2004 kirjast nr 30-1-2/4842  ja maa tagastamise toimiku nr 4950 materjalidest:

 

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Vete tn 14;

1.2 pindala: 24884 m2;

1.3 sihtotstarve: maatulundusmaa (M).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 16485 pindalaga 48340 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Maimu Möldre, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 50/100 mõttelises osas;

2.2 Märt Bormeister, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 28/100 mõttelises osas;

2.3 Marju Kagovere, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 22/100 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 17.05.2006.

4. Endise kinnistu nr 16485 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 16406 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

5.3 järgida Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004 määrusega nr 176 kehtestatud Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja.

6. Märt Bormeister ja Marju Kagovere on vastavalt kaasomandi osa suurusele  kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Märt Bormeister, 56 (viiskümmend kuus) krooni;

6.2 Marju Kagovere, 44 (nelikümmend neli) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535. Maimu Möldre´le tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär