Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Prii tn 4 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 14.06.2006 korraldus number 1253
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. juuni 2006 nr 1253-k

 

 

Prii tn 4 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel  ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34  ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 30. septembri 1996 otsusest nr 7906, millega on Tallinnas, Prii tn 4, endisel kinnistul nr 608 asunud krundi suurusega 2752 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Jaak Liit 1/2 mõttelises osas ja Leida Koplimets 1/2 mõttelises osas, maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise avaldustest  4. septembrist 1995, millega Leida Koplimets loovutas maa tagastamise nõudeõiguse Erika Haar´ale ja Liivia Veber´ile võrdsetes mõttelistes osades ja maa tagastamise toimiku number 2588 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Prii tn 4;

1.2 pindala: 2789 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 608 pindalaga 2752 m2)  järgmistele isikutele:

2.1 Jaak Liit, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 6/12 mõttelises osas;

2.2 Erika Haar, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 3/12 mõttelises osas;

2.3 Liivia Veber, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 3/12 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (elamu ehitisregistri koodiga 101004429, majandushoone ehitisregistri koodiga 101004430, garaaž ehitisregistri koodiga 101004431, kuur ehitisregistri koodiga 101004432) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 29.05.2006.

4. Lugeda endise kinnistu nr 608 maa tagastatuks.

5. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

5.3 tagada krunti läbivatele Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile,  Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile ja Tallinna Kommunaalameti bilansis olevatele tänavavalgustitele ja õhuliinidele  juurdepääs ja kaitsetsoon.

6. Jaak Liit on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535. Erika Haar´ale ja Liivia Veber´ile tagastatakse maa riigi kulul ja nad ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär