Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
J.Köleri tn 12 ja J.Köleri tn 12 A maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 14.06.2006 korraldus number 1251
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. juuni 2006 nr 1251-k

 

 

J. Köleri tn 12 ja J. Köleri tn 12 A maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34, Tallinna Linnavalitsuse 29. jaanuari 2003 korraldusega nr 180-k ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 1. märtsi 1993 otsusest nr 275 ja 8. aprilli 2002 otsusest nr 12374, testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest 30. maist 1997 notariaalregistri nr 4664, ehitiste reaalosadeks jagamise ja kaasomandi osalise lõpetamise lepingust 12. aprillist 1999 notariaalregistri nr 2217, täiendavast pärimisõiguse tunnistusest 26. maist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 3663, pärimisõiguse tunnistusest 26. maist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 3665, maa tagastamise või kompenseerimise  nõudeõiguse loovutamise lepingust 04. juunist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 1636, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust            30. märtsist 2006 notari ametitoimingute raamatu registri number 1780 ja maa tagastamise toimiku number 313 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: J. Köleri tn 12;

1.2 pindala: 457 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2191 pindalaga 1501,11 m2)  järgmistele isikutele:

2.1 Osaühing Balafon, äriregistri kood 10643087, asukoht Ao tn 6-4, Tallinn – 7187/10000 mõttelises osas;

2.2 Kai Idarand, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn –1045/10000 mõttelises osas;

2.3 Miralda Korro, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn –723/10000 mõttelises osas;

2.4 Osaühing Balafon, äriregistri kood 10643087, asukoht Ao tn 6-4, Tallinn –1045/10000 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuv hoone (elamu ehitisregistri koodiga 101010953) kuulub punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud  Riiklikust ehitisregistrist 11.05.2006.

4. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

4.1 Osaühing Balafon, 144 (ükssada nelikümmend neli) krooni;

4.2 Kai Idarand, 21 (kakskümmend üks) krooni;

4.3 Miralda Korro, 14 (neliteist) krooni;

4.4 Osaühing Balafon, 21 (kakskümmend üks) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

5. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

5.1 asukoht: J. Köleri tn 12 A;

5.2 pindala: 481 m2;

5.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

6. Tagastada punktis 5 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2191 pindalaga 1501,11 m2)  järgmistele isikutele:

6.1 Karin Lauri, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/5 mõttelises osas;

6.2 Krista Liiman, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Rootsi Kuningriik –1/5 mõttelises osas;

6.3 Sigrid Piho, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1770/10000 mõttelises osas;

6.4 Osaühing Balafon, äriregistri kood 10643087, asukoht Ao tn 6-4, Tallinn – 4230/10000 mõttelises osas.

7. Tagastataval maal asuv hoone (elamu ehitisregistri koodiga 101016434) kuulub punktis 6 nimetatud isikutele, kontrollitud  Riiklikust ehitisregistrist 11.05.2006.

8.  Sigrid Piho ja Osaühing Balafon on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 120 (ükssada kakskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

8.1 Sigrid Piho, 35 (kolmkümmend viis) krooni;

8.2  Osaühing Balafon, 85 (kaheksakümmend viis) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535. Karin Lauri´le ja Krista Liiman´ile tagastatakse maa riigi kulul ja nad ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

9. Lugeda endise kinnistu nr 2191 maa tagastatuks.

10. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

10.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

10.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

10.3 tagada J. Köleri tn 12 ja J. Köleri tn 12 A kruntidel asuvatele Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile ja aktsiaseltsile Eesti Gaas kuuluvale gaasitorustikule ning         J. Köleri tn 12 krundil asuvale Tallinna Kommunaalameti bilansis olevale tänavavalgustuse kandetrossile juurdepääs ja kaitsetsoon.

11. Avalikult kasutatavalt teelt:

11.1 on seni toimunud juurdepääs J. Köleri tn 12 A maaüksusele läbi J. Köleri tn 12 maaüksuse;

11.2  juurdepääsu tagamiseks J. Köleri tn 12 A maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt on            J. Köleri tn 12 ja J. Köleri tn 12 A kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse      §-s 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

12. Tallinna Maa-ametil:

12.1 teha korraldus teatavaks Kai Idarand´ile, Miralda Korro´le, Karin Lauri´le, Krista Liiman´ile, Sigrid Piho´le ja Osaühingule Balafon;

12.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.
Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär