Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hooldekodu tee 2b, Kinnamäe tee 34a ja Priisle tee 13 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 14.06.2006 korraldus number 1250
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. juuni 2006 nr 1250-k

 

 

Hooldekodu tee 2b, Linnamäe tee 34a ja Priisle tee 13 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 192 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34, Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 korraldusega nr 313-k, 13. aprilli 2005 korraldusega nr 641-k, 25. mai 2005 korraldusega nr 990-k, 14. septembri 2005 korraldusega nr 1638-k ja 15. märtsi 2006 korraldusega nr 446-k  ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 21. juuni 2004 otsusest nr 12684, 04. oktoobri 2004 otsusest nr 12700, Tallinna notar Margus Veskimäe poolt tõestatud pärimisõiguse tunnistusest 12. novembrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 5216, Harjumaa Keskkonnateenistuse 19. mai 2006 kirjast nr 30-3-1/3014-2 ja maa tagastamise toimiku number 7758 materjalidest:

 

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Lasnamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Hooldekodu tee 2b;

1.2 pindala: 2626 m2;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4972 pindalaga 142600 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Kadi Närep, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas;

2.2 Kaia Priider, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 18.05.2006.

4. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Lasnamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

4.1 asukoht: Linnamäe tee 34a;

4.2 pindala: 7907 m2;

4.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

5. Tagastada punktis 4 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4972 pindalaga 142600 m2) järgmistele isikutele:

5.1 Kadi Närep, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas;

5.2 Kaia Priider, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas.

6. Tagastataval maal ehitised puuduvad, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 18.05.2006.

7. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Lasnamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

7.1 asukoht: Priisle tee 13;

7.2 pindala: 22800 m2;

7.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

8. Tagastada punktis 7 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4972 pindalaga 142600 m2) järgmistele isikutele:

8.1 Kadi Närep, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas;

8.2 Kaia Priider, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas.

9. Tagastataval maal ehitised puuduvad, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 18.05.2006.

10. Endise kinnistu nr 4972 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 46436 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

11. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

11.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

11.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

11.3 tagada Hooldekodu tee 2b krunti läbivatele Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale maakaablile ja AKTSIASELTS´ile TALLINNA VESI kuuluvale kanalisatsiooni survetorustikule juurdepääs ja kaitsetsoon. Hooldekodu tee 2b krunt asub Pirita jõeoru maastikukaitsealal, järgida Vabariigi Valitsuse    15. detsembri 2005 määrusega nr 312 kehtestatud Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja;

11.4 tagada Linnamäe tee 34a krunti läbivatele Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvatele elektriliinidele, AKTSIASELTS´ile TALLINNA VESI kuuluvatele veetorustikele, aktsiaseltsile Tallinna Soojus kuuluvale soojatorustikule ja Tallinna Kommunaalameti bilansis olevale tänavavalgustile juurdepääs ja kaitsetsoon. Linnamäe tee 34a krunt asub vastavalt Tallinna üldplaneeringule rohekoridori alas;

11.5 tagada Priisle tee 13 krunti läbivatele AKTSIASELTS´ile TALLINNA VESI kuuluvale veetorustikule, Aktsiaseltsile Tallinna Küte kuuluvale soojatorustikule juurdepääs ja kaitsetsoon. Priisle tee 13 asub looduse üksikobjekti Iru Kuuskivi kaitsevööndis, järgida Looduskaitseseaduse §-s 14 sätestatud tingimusi.

12. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi mõttelise osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimikute koostamise tasu rahas 300 (kolmsada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

12.1 Kadi Närep, 150 (ükssada viiskümmend) krooni;

12.2 Kaia Priider, 150 (ükssada viiskümmend) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

13. Tallinna Maa-ametil:

13.1 teha korraldus teatavaks Kadi Närep´ile ja Kaia Priider´ile;

13.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

14. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär