Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi ja tingimuste ning lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 07.06.2006 määrus number 51
Jõustumine:12.06.2006
Redaktsiooni kehtivus:26.04.2020 - ... [RT IV, 23.04.2020, 16]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 22.04.2020 nr 10 [RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020]
Tlv m 14.12.2016 nr 54 [RT IV, 21.12.2016, 19 - jõust. 24.12.2016]
Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011
Tlv m 28.04.2010 nr 38, jõustumine 03.05.2010
Tlv m 10.09.2008 nr 61 jõust. 15.09.2008

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

       7. juuni 2006 nr 51

 

 

 

 

 

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi  ja tingimuste ning lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra“ § 12 lg 4 alusel ja kooskõlas võlaõigusseaduse §-dega 271 - 338.
(Tlv m 28.04.2010 nr 38, jõustumine 03.05.2010)

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Määrusega kehtestatakse juurdelisatud:

1) Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vorm vastavalt lisale 1;

2) Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimused vastavalt lisale 2;

3) Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi kasutamise juhend vastavalt lisale 3.

§ 2.  Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa  kaubandustegevuseks kasutusse andmise leping sõlmitakse lisaga 1 kehtestatud vormil ja lisaga 2 kehtestatud lepingu tingimustel lähtudes lisaga 3 kehtestatud lepingu vormi kasutamise juhendist.

§ 3.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4.  Määrus jõustub 12. juunil 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

Lisa 1 - Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vorm (Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011)
Lisa 2 - Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimused [RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020
Lisa 3 - Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi kasutamise juhend (Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011)