Kalmistu tee 13 ja 34 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Tallinna Linnavalitsus 07.06.2006 korraldus number 1203

Redaktsiooni kehtivus 07.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. juuni 2006 nr 1203-k

 

 

Kalmistu tee 13 ja 34 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2, 8, 16, 17, 18 ja 20 alusel ning tulenevalt Tallinna Keskkonnaameti 28. aprilli 2006 avaldusest:

 

 

1. Algatada Kalmistu tee 13 ja 34 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 97,6 ha, maa-ala kirjeldus on esitatud lisas. Detailplaneeringu eesmärk on Liiva kalmistu territooriumi laiendamine.

2. Detailplaneering algatatakse ilma eskiisita. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks arutelu korraldamine ei ole vajalik, kuna detailplaneeringuga ei muudeta Tallinna üldplaneeringut, planeeritav maa-ala ei jää muinsuskaitse või looduskaitse alal olevale maa-alale ning ei ole linnaehituslikult oluline piirkond ega ala, mille kohta kavandatakse muinsuskaitse või looduskaitse alla võtmise ettepanekut.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgmiste lisanõuetega:

4.1 anda hinnang olemasolevale puittaimestikule määratledes väärtuslikud puud ja metsaosad;

4.2 arvestada veevarustuse-kastmissüsteemide ja teedevõrgu kavandamisel puittaimestiku hinnangust tulenevalt väärtusliku haljastuse säilitamise nõudega;

4.3 määratleda kalmistu sanitaarkaitseala arvestades surnu matmisele esitatud tervisekaitsenõudeid ning tagades kalmisturahu;

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

LISA