Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
07.06.2006- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kalmistu tee 13 ja 34 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 07.06.2006 korraldus number 1203
Redaktsiooni kehtivus:07.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. juuni 2006 nr 1203-k

 

 

Kalmistu tee 13 ja 34 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2, 8, 16, 17, 18 ja 20 alusel ning tulenevalt Tallinna Keskkonnaameti 28. aprilli 2006 avaldusest:

 

 

1. Algatada Kalmistu tee 13 ja 34 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 97,6 ha, maa-ala kirjeldus on esitatud lisas. Detailplaneeringu eesmärk on Liiva kalmistu territooriumi laiendamine.

2. Detailplaneering algatatakse ilma eskiisita. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks arutelu korraldamine ei ole vajalik, kuna detailplaneeringuga ei muudeta Tallinna üldplaneeringut, planeeritav maa-ala ei jää muinsuskaitse või looduskaitse alal olevale maa-alale ning ei ole linnaehituslikult oluline piirkond ega ala, mille kohta kavandatakse muinsuskaitse või looduskaitse alla võtmise ettepanekut.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgmiste lisanõuetega:

4.1 anda hinnang olemasolevale puittaimestikule määratledes väärtuslikud puud ja metsaosad;

4.2 arvestada veevarustuse-kastmissüsteemide ja teedevõrgu kavandamisel puittaimestiku hinnangust tulenevalt väärtusliku haljastuse säilitamise nõudega;

4.3 määratleda kalmistu sanitaarkaitseala arvestades surnu matmisele esitatud tervisekaitsenõudeid ning tagades kalmisturahu;

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

LISA