Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna IT-alaste lepingute täitmise kontrollimine alates 2002. aastast Tallinna Linnakantseleis
Tallinna Linnavolikogu 01.06.2006 otsus number 177
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

1. juuni 2006 nr 177

 

 

 

 

Tallinna linna IT-alaste lepingute täitmise kontrollimine alates 2002. aastast Tallinna Linnakantseleis

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollaktist 9/05, revisjonikomisjoni 20. märtsi 2006 otsusest ning linnavalitsuse 5. aprilli 2006 seisukohast revisjonikomisjoni kontrollakti ja otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Tallinna Linnavalitsusel:

1.1 tagada IT-alaste analoogiliste samatüübilise riistvara hoolduse teenuslepingute tellimine ametiasutustele samadel alustel;

1.2 riigihangete tulemusel sõlmitavate IT-alaste lepingute sõlmimisel pöörata enam tähelepanu hankedokumentides kirjeldatud tingimustele, vältimaks linnale ebasoodsaid lepingutäiendusi;

1.3 suurendada IT valdkonnas lihtsustatud pakkumismenetluse korral pakkumiste arvu viie pakkujani ning kaaluda analoogsete tingimuste kehtestamist teistes valdkondades.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantseleile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7 Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees