Tallinna kriisikomisjoni koosseisu, põhimääruse ja Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 31.05.2006 määrus number 47
jõustumine 05.06.2006
Kehtetuks tunnistamine 07.12.2009
Redaktsiooni kehtivus 05.06.2006 - ...

KEHTETU:

Tlv m 02.12.2009 nr 88 jõust. 07.12.2009

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     31. mai 2006 nr 47

 

 

 

 

 

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu, põhimääruse ja Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu  muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 21 lõigete 1 ja 4, Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määrusega nr 26 kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse punktide 1.2 ja 2.3 alusel. 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2005 määrusega nr 8 kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muudetakse järgmiselt:

1) komisjoni sekretäri ülesannete täitmisest vabastatakse Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik Urmas Ait;

2) komisjoni liikmeks nimetatakse Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik Urmas Ait;

3) komisjoni sekretäriks nimetatakse Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist Viljo Rannala;

4) komisjoni aseesimehe Raik Saart´i ametinimetuseks lugeda “Põhja-Eesti Päästekeskuse direktor“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määrusega nr 26 kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni põhimäärust muudetakse järgmiselt:

1) punktis 2.2 asendatakse  sõnad “Harjumaa Päästeteenistuse direktor“ sõnadega  “Põhja-Eesti Päästekeskuse direktor“;

2) punkti 2.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2.3 Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse liikmed, linnasekretär, Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik, Tallinna Kommunaalameti juhataja, Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist, Eesti Kaitsejõudude, Põhja Politseiprefektuuri ja Põhja-Eesti  Päästekeskuse esindajad.“.

§ 3.  Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määrust nr 70 „Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu kinnitamine“ muudetakse järgmiselt:

(1) määruse § 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“ § 3 Kriisireguleerimismeeskonna nimeline koosseis kinnitatakse ametiasutuste juhtide ettepanekute alusel linnapea käskkirjaga.“.

(2) määruse lisa Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseis“ ametinimetusi muudetakse järgmiselt:

1) meeskonna juhi ametinimetus  on  “Tallinna abilinnapea“;

2) meeskonna juhi asetäitjate ametinimetused on “Tallinna Kommunaalameti juhataja, Põhja-Eesti Päästekeskuse koordinatsiooniteenistuse juht“;

3) meeskonna koosseisu lisatakse sekretär ametinimetusega “Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist“;

4) meeskonna liikmete “Harjumaa Päästeteenistuse kriisireguleerimise ametnikud“ ametinimetust muudetakse ja asendatakse sõnadega “Põhja-Eesti Päästekeskuse ametnikud“;

5) teavitamisgrupi liikmete “Harjumaa Päästeteenistuse arengu- ja avalike suhete büroo ametnikud“ ametinimetust muudetakse  ja asendatakse sõnadega “Põhja-Eesti Päästekeskuse  ennetustöö ja avalike suhete büroo ametnikud“.

§ 4.   Määrus jõustub 5. juunil 2006.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär