Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tlv m 15.06.2005 nr 70
 
Tlv m 12.01.2005 nr 8
 
Tlv m 06.03.2002 nr 26
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 02.12.2009 nr 88
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisikomisjoni koosseisu, põhimääruse ja Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 31.05.2006 määrus number 47
Jõustumine:05.06.2006
Kehtetuks tunnistamine:07.12.2009
Redaktsiooni kehtivus:05.06.2006 - ...

KEHTETU:

Tlv m 02.12.2009 nr 88 jõust. 07.12.2009

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     31. mai 2006 nr 47

 

 

 

 

 

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu, põhimääruse ja Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu  muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 21 lõigete 1 ja 4, Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määrusega nr 26 kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse punktide 1.2 ja 2.3 alusel. 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2005 määrusega nr 8 kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muudetakse järgmiselt:

1) komisjoni sekretäri ülesannete täitmisest vabastatakse Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik Urmas Ait;

2) komisjoni liikmeks nimetatakse Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik Urmas Ait;

3) komisjoni sekretäriks nimetatakse Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist Viljo Rannala;

4) komisjoni aseesimehe Raik Saart´i ametinimetuseks lugeda “Põhja-Eesti Päästekeskuse direktor“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määrusega nr 26 kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni põhimäärust muudetakse järgmiselt:

1) punktis 2.2 asendatakse  sõnad “Harjumaa Päästeteenistuse direktor“ sõnadega  “Põhja-Eesti Päästekeskuse direktor“;

2) punkti 2.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2.3 Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse liikmed, linnasekretär, Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik, Tallinna Kommunaalameti juhataja, Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist, Eesti Kaitsejõudude, Põhja Politseiprefektuuri ja Põhja-Eesti  Päästekeskuse esindajad.“.

§ 3.  Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määrust nr 70 „Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu kinnitamine“ muudetakse järgmiselt:

(1) määruse § 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“ § 3 Kriisireguleerimismeeskonna nimeline koosseis kinnitatakse ametiasutuste juhtide ettepanekute alusel linnapea käskkirjaga.“.

(2) määruse lisa Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseis“ ametinimetusi muudetakse järgmiselt:

1) meeskonna juhi ametinimetus  on  “Tallinna abilinnapea“;

2) meeskonna juhi asetäitjate ametinimetused on “Tallinna Kommunaalameti juhataja, Põhja-Eesti Päästekeskuse koordinatsiooniteenistuse juht“;

3) meeskonna koosseisu lisatakse sekretär ametinimetusega “Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist“;

4) meeskonna liikmete “Harjumaa Päästeteenistuse kriisireguleerimise ametnikud“ ametinimetust muudetakse ja asendatakse sõnadega “Põhja-Eesti Päästekeskuse ametnikud“;

5) teavitamisgrupi liikmete “Harjumaa Päästeteenistuse arengu- ja avalike suhete büroo ametnikud“ ametinimetust muudetakse  ja asendatakse sõnadega “Põhja-Eesti Päästekeskuse  ennetustöö ja avalike suhete büroo ametnikud“.

§ 4.   Määrus jõustub 5. juunil 2006.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär