Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Külmallika tn 15a äriruumi üürile andmine (Osaühing EstMill)
Tallinna Linnavalitsus 31.05.2006 korraldus number 1137
Redaktsiooni kehtivus:31.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 31. mai 2006 nr 1137-k

 

 

Külmallika tn 15a äriruumi üürile andmine (Osaühing EstMill)

 

 

 

Võlaõigusseaduse § 271, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra punktide 4, 5.2, 6.1-6.7, 6.9, 7, 10, 17.2, 18.4, 19, 57-59 ja 62 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktidega 1.1.8, 2, 2.1.1, 2.2.3 ja 2.3, 13. augusti 2003 määruse nr 73 punktidega 2 ja 3,
13. augusti 2003 määruse nr 74 punktiga 2 ja Nõmme Linnaosa Valitsuse rendi- ja kaubanduskomisjoni koosoleku 22. detsembri 2005 protokolli nr 9 punktiga 3.1 ning tulenevalt vajadusest toetada sportimisvõimalusi arendavaid ettevõtteid ja organisatsioone tugiteenuste osutamisega ning arvestades Osaühing EstMill 27. septembri 2005 taotlust:

 

 

1. Anda Osaühingule EstMill (äriregistrikood 10902643) tähtajatult üürile linna asutuses Nõmme Spordikeskus asukohaga Tallinnas Külmallika tn 15a olmehoone  II korrusel asuv äriruum nr 205 (inv pl) pinnaga 15,7 m2 vastavalt lisale.

2. Nõmme Linnaosa Valitsuse hallataval asutusel Nõmme Spordikeskus sõlmida Osaühinguga EstMill äriruumi üürileping järgmistel tingimustel:

2.1 äriruumi kasutatakse kontoriruumina;

2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt:

2.2.1 äriruumi kasutamise eest üüri 80 kr/m2 kohta, kokku 1 256 krooni;

2.2.2 äriruumiga seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.3 punktis 2.2.1 nimetatud üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele;

2.4 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parendamiseks tehtud kulutusi;

2.5 äriruumi allkasutusse andmine on keelatud;

2.6 üürnik kohustub tasuma ettemaksuks äriruumi ühe kuu üüri.

3. Osaühingul EstMill on õigus punktis 2 nimetatud äriruumi üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest, kuid mitte enne kui viie tööpäeva möödumisel korralduse teatavakstegemisest ajalehes vastavalt punktile 5. Kui Osaühing EstMill ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul äriruumi üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, linna asutusele Nõmme Spordikeskus ja Osaühingule EstMill.

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn ) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA