Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine Tallinna linna ja Eduard Neimani vahelise vaidluse lõpetamiseks ning volituste andmine Eino Tammele
Tallinna Linnavalitsus 31.05.2006 korraldus number 1133
Redaktsiooni kehtivus:31.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. mai 2006 nr 1133-k

 

 

Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine Tallinna linna ja Eduard Neimani vahelise vaidluse lõpetamiseks ning volituste andmine Eino Tammele

 

 

 

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 430 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2001 määrusega nr 24 kehtestatud Tallinna linna kohtus esindamise korra p 6.2 ning tulenevalt Eduard Neimani taotlusest:

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Eduard Neimani vahel sõlmitava kohtuliku kokkuleppe projekt kohtuvaidluse lõpetamiseks Harju Maakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr 2/20-6384/05.

2. Volitada Haabersti Linnaosa Valitsuse õigusnõunikku Eino Tamme Tallinna linna nimel alla kirjutama korralduse punktis 1 nimetatud kohtulikule kokkuleppele.

3. Haabersti Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Eino Tammele ja Eduard Neimanile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 31. mai 2006

korralduse nr 1133-k      

LISA

 

KOHTULIK KOKKULEPE

Tallinna linna hagis Eduard Neimani vastu solidaarselt 33 780,70 krooni saamiseks

 

 

 

 

 

 

Tallinna linn Haabersti Linnaosa Valitsuse õigusnõuniku Eino Tamme  isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse ______________korralduse nr _____________-k alusel ja Eduard Neiman (edaspidi ühiselt „pooled“) sõlmivad kohtuliku kokkuleppe alljärgnevas:

 Kohtuliku kokkuleppe sõlmimise eesmärk

Käesoleva kohtuliku kokkuleppe sõlmimise eesmärk on lõpetada kohtuvaidlus Harju Maakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr 2/20-6384/05 mõlemaid pooli rahuldaval viisil.

Kokkuleppe sõlmimise alused 

Harju Maakohtu menetluses on Tallinna linna hagi alternatiivsete nõuetega Eduard Neimani ja Nadeþda Ossipenko vastu Õismäe tee 86-72 korteri halduskulude ning kommunaalmaksete võla (suurusega 33 780,70 krooni, perioodist 04. november1998 kuni 14. juuli 2000) väljamõistmiseks.

TsMS § 430 lg 1 kohaselt võivad pooled lõpetada asja kompromissiga.

Lähtudes kostja Eduard Neimani ja hageja ühisest soovist lõpetada tsiviilkohtumenetlus kompromissiga paluvad pooled Harju Maakohtul käesolev kohtulik kokkulepe kinnitada.

Kokkuleppe tingimused

1.   Eduard Neiman  kohustub tasuma Tallinna linnale 16 890,35 krooni, mis on 50% temalt koos Nadeþda Ossipenkoga nõutavast võlast ning 600 krooni riigilõivu, kokku summas 17 490,35 krooni.

2.   Eduard Neiman kohustub  punktis 1 nimetatud summa (17 490,35 krooni) tasuma Haabersti Linnaosa Valitsuse  arveldusarvele nr 10002027526005 SEB Eesti Ühispangas ühe kuu jooksul pärast Harju Maakohtu poolt kompromissi kinnitamist.

3. Eduard Neiman loovutab käesoleva kompromissi sõlmimisega oma nõude Nadeþda Ossipenko vastu summas 16 890,35 krooni, mis tuleneb Õismäe tee 86-72 korteri ilma seadusest või lepingust tuleneva aluseta kasutamisest (perioodil 04. november1998 kuni 14. juuli 2000), Tallinna linnale.                        

4.    Poolte kohtukulud, väljaarvatud riigilõiv, milles Pooled on erinevalt kokku leppinud, jäävad nende endi kanda.

5.   Eduard Neiman on teadlik, et kohtuliku kokkuleppe punktis 2 sätestatud kohustuste mittekohasel täitmisel on Tallinna linnal õigus pöörata sellest tulenev nõue täitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 

6.    Pooled paluvad Harju Maakohtul TsMS § 431 alusel tsiviilasjas nr 2/20-6384/05 menetlus lõpetada.

7.    Pooled on teadlikud TsMS § 432 sätestatud menetluse lõpetamise tagajärgedest, s.o. menetluse lõpetamise korral ei saa hageja uuesti pöörduda kohtusse hagiga sama kostja vastu samas vaidluses sama hagi eseme üle samal alusel.

 

Kohtulik kokkulepe on sõlmitud 3-s eksemplaris, millest pooled saavad kumbki ühe eksemplari ja üks eksemplar esitatakse kinnitamiseks Harju Maakohtule.

 

………………………..                                              ………………………..

Eino Tamm                                                                 Eduard Neiman

Tallinna linna                                                    

volitatud esindaja                                                              „.........“..............................2006.a.

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär